SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Tafarnwr o Grughywel yn cael dirwy am droseddau gwastraff masnachol

Image of a pile of rubbish

6 Rhagfyr 2018

Image of a pile of rubbishMae methu â throsglwyddo gwastraff masnachol i gludwr gwastraff awdurdodedig neu gyfleuster a ganiateir i waredu â gwastraff wedi costio bron £800 i dafarnwr o Grughywel wedi iddo gael ei erlyn gan Gyngor Sir Powys. 

Cafodd Peter Saxon, o Dafarn y Britannia, Crughywel ei ganfod yn euog yn ei absenoldeb yn Llys yr Ynadon Llandrindod ar ddydd Mercher, 5 Rhagfyr dan Adran 34 Deddf Diogelu'r Amgylchedd ('Dyletswydd Gofal' Gwastraff Masnachol) a Rheoliad 35 cysylltiedig o fewn Reoliadau Gwastraff (Cymru a Lloegr) 2011. 

Clywodd y llys fod y cyngor wedi derbyn cwynion am wastraff masnachol yn cael ei bentyrru yng nghefn yr eiddo a chafodd archwiliad ar y cyd ei agor rhwng tîm gorfodaeth ac ymwybyddiaeth gwastraff a thîm iechyd yr amgylchedd y cyngor. Yn ystod yr archwiliad, fe ganfu swyddogion dystiolaeth yn dangos fod y landlord wedi casglu cyfeintiau sylweddol o wastraff masnachol yn ei ardd gefn. 

Clywodd y llys fod y diffynnydd wedi methu â chydweithredu gyda'r archwiliad ac wedi methu â chydymffurfio â rhybudd cyfreithiol Adran 34 a gyflwynwyd iddo. Mae hyn yn gofyn i fasnachwyr gyflwyno tystiolaeth o le y bydd eu gwastraff a deunyddiau ailgylchu yn mynd.

Cafodd Saxon ei ganfod yn euog gan yr ynadon a'i ddirwyo £440 am y troseddau. Cafodd ei orchymyn hefyd i dalu £150 mewn costau archwilio, £150 o gostau cyfreithiol a thâl ychwanegol o £44 i'r dioddefwr. 

Cyflwynwyd gorchymyn casglu gan y llys hefyd oedd yn gofyn am dalu'r swm llawn o £784 o fewn 14 diwrnod.

Dywedodd y Cyng. Phyl Davies, Aelod o'r Cabinet dros Ailgylchu a Gwastraff: "Mae ein tîm Gorfodaeth ac Ymwybyddiaeth Gwastraff wedi bod yn gweithio'n agos gyda'r tîm Iechyd yr Amgylchedd i geisio helpu'r busnes hwn i gydymffurfio â'r rheoliadau gwastraff pwysig hyn.

"Mae gwastraff yn cael ei reoleiddio'n llym oherwydd y gall fod yn niweidiol os na chaiff ei reoli'n gywir. Yn amlwg, roedd storio gwastraff o fusnes cynhyrchu bwyd yn cyflwyno perygl difrifol o bosibl i'r amgylchedd ac i iechyd y cyhoedd.

"Er gwaethaf nifer o ymdrechion, ni wnaeth y diffinydd gydweithredu a chydymffurfio gyda'n cyfarwyddiadau felly nid oedd dewis gennym ond i symud ymlaen gyda'r erlyniad hwn. 

"Dylai'r achos hwn hefyd fod yn gyfle i atgoffa pob busnes fod gofyn iddynt, yn unol â'r gyfraith, i storio, cludo a gwaredu â gwastraff masnachol yn broffesiynol a chadw dogfennau priodol i ddilysu'r broses hon."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu