SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyngor Sir Powys yn gofyn i drigolion ailgylchu dros y Nadolig

Image of a baby unwrapping a Christmas present with mum

7 Rhagfyr, 2018

Image of a baby unwrapping a Christmas present with mumMae'r Cyngor Sir yn annog aelwydydd i ailgylchu cymaint ag y bo modd dros yr Ŵyl.

Gyda'r Nadolig ar ein gwarthaf mae Tîm Ailgylchu a Gwastraff Cyngor Sir Powys am i bobl ddechrau meddwl am sut y byddan nhw'n mynd ati i ailgylchu eu gwastraff.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu: "Yng nghanol holl brysurdeb y Nadolig mae'n ddigon hawdd meddwl am daflu'ch ysbwriel yn y bin ond peidiwch, da chi!

"Rydym eisiau i drigolion oedi am funud bach ac gwneud eu gorau glas i ailgylchu cymaint ag y gallan nhw. Synnech chi faint o'ch ysbwriel y gallwch chi ei ailgylchu: ffoil, bwyd, jariau gwydr a photeli. Hefyd coed Nadolig go iawn, cardiau Nadolig a phapur lapio plaen, batris, poteli plastig a llawer mwy.

"Mae aelwydydd yn gallu ailgylchu llawer o'u gwastraff trwy ddefnyddio eu blychau ailgylchu, eu cadi bwyd neu drwy fynd i'w canolfan wastraff cartref agosaf. Trwy wneud hyn byddant yn lleihau maint y gwastraff fyddai'n cael ei anfon i'r safle dirlenwi. Felly mae trigolion yn ein helpu i gyrraedd targedau ailgylchu Llywodraeth Cymru a gwneud lles i'r amgylchedd."

Mae'r Tîm Ailgylchu a Gwastraff wedi llunio cyngor i helpu pobl i ailgylchu cymaint ag y gallan nhw dros wyliau'r Nadolig:

Papur a cherdyn

  • Gallwch ailgylchu cardiau Nadolig, papur lapio a phapur heb ddisgleirion (glitter) arnynt. Mae'r disgleirion yn achosi problemau yn y broses ailgylchu gan nad oes modd eu tynnu allan. Cofiwch dorri unrhyw ddarnau disglair neu eitemau nad ydynt o bapur - er enghraifft bathodynnau neu fatris - oddi ar eich cardiau Nadolig cyn ailgylchu'r cardiau. Dylech roi unrhyw bapur lapio â disgleirion arno yn eich bin du ar olwynion.
  • Gyda phapur lapio a bagiau rhoddion mae prawf crensian hwylus tu hwnt i'w gael: os ydych chi'n eu creinsio a 'dydyn nhw ddim yn neidio'n ôl, rydyn ni'n gallu eu hailgylchu. Felly, nawr r'ych chi'n gwybod!
  • Cofiwch dynnu unrhyw selotep, dolen neu ruban o'ch papur lapio cyn i chi ei ailgylchu.
  • R'ych chi'n gallu ailgylchu pecynnau cardfwrdd gan gynnwys paciau a ddaw trwy siopa arlein. Gwastadwch nhw i arbed lle gan dynnu'r polystyren neu blastig. Peidiwch â'u gadael allan yn y glaw. Os yw cardfwrdd yn mynd yn wlyb mae llwydni'n gallu tyfu sy'n golygu nad oes modd ei ailgylchu
  • Mae'n hawdd anghofio am diwbiau papur tŷ bach ond digon hawdd yw eu hailgylchu ac mae'n werth ei wneud
  • Os nad ydych chi'n sicr bod rhywbeth wedi'i wneud o bapur neu gardfwrdd a'ch bod yn gallu ei ailgylchu mae'n debyg nad yw ef.

Gwastraff bwyd

  • Defnyddwich eich cadi cegin ar gyfer eich holl wastraff bwyd dros y Nadolig gan gynnwys esgyrn twrci, crwyn tatws, masglau neu blisg wyau a chydau te
  • Os oes gennych dwrci dros ben, beth am wneud brechdanau neu gawl a'i gael i swper?

Gwydr

Wrth i adeg brysur y Nadolig fynd heibio mae pobl yn taflu 13,500 tunnell o boteli gwydr! Felly cofiwch, os oes gennych boteli gwydr, gan gynnwys jariau saws llugaeron neu friwgig, rhowch nhw allan i'w hailgylchu!

Caniau a phethau plastig

R'ych chi'n gallu ailgylchu caniau bwyd a diod glân, ffoil alwminiwm, poteli plastig glân (cofiwch ystreulio a gwasgu'r poteli a thynnu'r caeadau), caniau erosol, dysglau bwyd glân, potiau a thybiau glân

Cofiwch roi'r canlynol yn eich bin olwynion du a: plastig meddal gan gynnwys haenen lynu, bagiau plastig, amlap swigod ac amlap cylchgronau.

Coed Nadolig go iawn

Wrth i adeg y Nadolig dynnu at ei therfyn mae pobl yn taflu tua 250 tunnell o goed go iawn. Ond r'ych chi'n gallu eu hailgylchu os ewch chi â nhw i'ch canolfan ailgylchu gwastraff cartref agosaf. Cofiwch dynnu addurniadau megis tinsel, trugareddau a baubles. Gallwch chi weld pryd mae'ch canolfan agosaf ar agor trwy fynd i www.powys.gov.uk/ailgylchu.

Bydd rhaid i ddeiliaid tai sydd am ddefnyddio cerbydau masnachol i fynd â'u gwastraff ac ailgylchu cartref Nadolig i ganolfannau wneud cais am drwydded ôl-gerbydau a cherbydau masnachol (CVT) gan y cyngor. Gallwch chi wneud hyn trwy fynd i www.powys.gov.uk/ailgylchu.

I gael gwybod mwy am sut i ailgylchu gartref dros y Nadolig ewch i www.powys.gov.uk/ailgylchu neu www.wasteawarenesswales.org.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu