SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ymgysylltu - eich barn ar lesiant

engagement

Mae ymgysylltu ac ymgynghori yn rhan hanfodol o lunio Cynllun Llesiant sy'n addas i'r diben. Cafodd dros 300 o setiau data eu dadansoddi ar ystod amrywiol o bynciau i greu a llunio darlun o fywyd ym Mhowys.

 

Adborth ar ddigwyddiadau ymgysylltu [811KB]

Engagement Feedback

 

Yna fe wnaethom ymgynghori ar dri cham:

 • Cam 1 - Chwefror 2017
 • Cam 2 - Gorffennaf 2017
 • Cam 3 - Tachwedd 2017 - Chwefror 2018

 

Cam 1:

Fe wnaethom ni flaenoriaethu 31 o broblemau a gofyn i'n cydweithwyr herio hyn trwy ddau weithdy a gynhaliwyd fis Tachwedd 2016.  Yna fe wnaethom adolygu'r asesiad a mynd ag ef allan i'r cymunedau a'i gyhoeddi ar-lein hefyd.

Fe wnaethom ofyn i chi:

 • Beth yw ystyr llesiant i chi?
 • Ydy'r pethau rydyn ni wedi'u cynnwys yn yr asesiad yn ymddangos yn gywir?
 • Beth sydd ar goll?
 • O'r 31 blaenoriaeth, pa bump fyddech chi'n dewis i'w gosod ar y brig?
 • A fydden nhw'n wahanol o gwbl pe baech chi'n meddwl am y gymuned rydych yn byw ynddi?
 • Pa gyfrifoldeb ddylai pobl ei gael o ran eu llesiant eu hunain?

 

Cam 2

Fe wnaethom gynllunio ein gweledigaeth a'r pedwar amcan allweddol a cheisio barn trwy arolwg ar-lein yn ystod Gorffennaf 2017 a chysylltu â rhai o'r grwpiau cymunedol o Gam 1 i ddarganfod beth oedd eu barn.

 

Cam 3

Fe wnaethom ni gynhyrchu cynllun drafft gyda 15 o gamau llesiant a'i gyflwyno i'r cymunedau i geisio'u barn. 

Fe wnaethom ofyn i chi:

 • Ai'r rhain yw'r camau iawn i Bowys?
 • Ydych chi'n credu y byddant yn gwneud gwahaniaeth i chi, eich cymuned a'r sir?
 • Beth yw eich barn am y syniadau sydd wedi'u rhestru ar gyfer pob cam?
 • Pa syniadau hoffech chi eu cynnig? 
 • O gorau i sesiynau taro heibio yn y llyfrgelloedd, stondinau marchnad a sgyrsiau yn yr archfarchnad, fe wnaethom ni geisio barn ar amrywiaeth eang o drigolion a chyflwyno'r safbwyntiau hyn i'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.
 • Mae'r dudalen hon yn dangos rhai o'r prif weithgareddau ymgysylltu a drefnwyd yn ystod y tri cham.

 

Mae'r dudalen hon yn cynnwys rhai o'r prif weithgareddau ymgysylltu a wnaed yn ystod y tri cham.

 

Gwylio eich barn ar yr asesiad
 

 

Dywedodd pobl ifanc

Gan mai Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yw enw'r Ddeddf, pobl ifanc oedd un o rannau allweddol y gynulleidfa darged ym Mhowys. Holwyd Fforwm Ieuenctid Powys am farn ei aelodau ar y Ddeddf, a thaflwyd rhywfaint o oleuni ar yr hyn yr oedd yn ei olygu yn 2015. Rhannodd pobl ifanc eu barn ar:

 • yr hyn yr oedd llesiant yn ei olygu iddyn nhw,
 • yr hyn oedd yn effeithio ar eu llesiant,
 • sut yr oedd eu llais yn cael ei glywed gartref, a
 • beth oedd angen ei newid i wella llesiant ym Mhowys 

 

Ers hynny, mae Fforwm Ieuenctid Powys wedi arwain gyda'r gwaith o ymgysylltu â phobl ifanc eraill ar hyd a lled y sir, ac wedi creu a cheisio barn trwy ddefnyddio arolwg ar-lein a phecyn gweithgareddau ysgol sydd wedi arwain at gynhyrchu'r dogfennau canlynol.

Lawrlwythwch boster 'Our Future Powys' yma [174KB]

Read the report on young people's well-being survey here [710KB]

Gwrando ar farn yr Ieuenctid yma

 

Digwyddiad lansio ar gyfer yr ymgynghoriad 12-wythnos

Fe wnaethom ni lansio'n hymgynghoriad 12-wythnos trwy gynnal cynhadledd Diwrnod Dweud Eich Dweud i bobl ifanc ar draws Powys.

Daeth oddeutu 100 disgybl o rai o'r ysgolion cynradd ac uwchradd i'r diwrnod, gan gymryd rhan mewn gweithdai oedd yn canolbwyntio ar rai o'r camau llesiant.  O brentisiaethau i iechyd meddwl, rhoddodd pobl ifanc eu barn ar yr hyn sydd o bwys iddyn nhw, a'r hyn yr hoffent ei weld yn y dyfodol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu