SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyfarwyddyd i Werthwyr Tai

Gwybodaeth i bobl sy'n gweithio fel gwerthwyr tai - beth mae rhaid i chi ei wneud i ddiwallu eich dyletswyddau cyfreithiol.

Arweiniad cryno - gwybodaeth berthnasol (material information) dan Reoliadau Amddiffyn Cwsmeriaid (CPRs)

Introduction

Y Tîm Safonau Masnach Cenedlaethol Gwerthwyr Tai, a gynhelir gan Gyngor Sir Powys, yw'r prif awdurdod gorfodi yn y Deyrnas Unedig ar gyfer Deddf Gwerthwyr Tai 1979 ('y Ddeddf'). Un o gyfrifoldebau'r tîm yw rhoi gwybodaeth a chyngor am waith gwerthwyr tai.

O dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnach Annheg 2008, rhaid i bob busnes ddatgelu gwybodaeth berthnasol am gynnyrch neu wasanaethau maen nhw'n eu marchnata i gwsmeriaid. Gwybodaeth berthnasol yw'r wybodaeth honno y mae'n rhaid i gwsmeriaid wybod amdani er mwyn prynu nwyddau ar sail gwybodaeth gywir. Gall hwn fod yn arbennig o heriol i werthwyr tai gan fod pob eiddo'n unigryw. Bydd agweddau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yn effeithio ar yr eiddo ac mae angen i brynwyr tebygol fod yn ymwybodol o'r rhain cyn gynted ag y bo modd.

Beth ddylem ei ddatgelu?

Yn gyffredinol, dylech chi ddatgelu unrhyw wybodaeth sy'n effeithio ar yr eiddo. Mae hyn yn cynnwys y canlynol:

  • Pris yr eiddo
  • Y ddaliadaeth (a lle mae'r eiddo'n les ddaliad, nifer y blynyddoedd sy'n weddill ar y les)
  • Ydych chi'n gwybod am unrhyw fygythiadau i'r eiddo (llifogydd, erydiad arfordirol, tir yn cwympo neu ymsuddo (subsidence) ac yn y blaen?
  • A wyddoch chi am unrhyw beth sy'n effeithio ar yr eiddo'n uniongyrchol (cynigion cynlluniau gerllaw, hawliau tramwy, Llysiau'r Dial (Japanese Knotweed), os yw'r eiddo o dan lwybr hedfan prysur, ac yn y blaen.
  • Ymrwymiadau ariannol y mae'r prynwr yn rhwym iddyn nhw (rhent tir, tâl gwasanaeth, Y Fargen Werdd, paneli haul ac yn y blaen
  • Nodweddion a all effeithio ar ddatblygu'r eiddo neu fwynhad y perchnogion ohono yn y dyfodol
  • (statws rhestredig, daliadaeth, ardal cadw, cyfamodau caethiwus)
  • Digwyddiadau nodedig yn yr eiddo neu nodweddion anarferol (hunanladdiad diweddar/llofruddiaeth, os yw'r gwerthwr yn bedoffeil euog)

Mae gan fusnesau ddyletswydd i wneud ymholiadau rhesymol ynghylch gwybodaeth o'r fath, e.e. trwy archwilio mapiau sy'n dangos perygl llifogydd, gwybodaeth y gofrestrfa tir, manylion cynllunio lleol ac yn y blaen. Rhaid mynd ati i ddarganfod a chadarnhau cymaint ag y bo modd gan y gwerthwr neu eu gweithredwyr. Rhaid sicrhau bod gwerthwyr a'u gweithredwyr yn gwybod bod rhaid iddyn nhw ddatgelu gwybodaeth am eiddo o dan y gyfraith. Rhaid iddyn nhw beidio â chuddio neu gelu unrhyw beth a all effeithio ar benderfyniad prynwr tebygol i brynu'r eiddo yn y pen draw.

Ni thâl gadael datgelu neu ymchwilio i wybodaeth berthnasol i'r prynwr, neu eu hymgynghorydd cyfreithiol. Nid yw hyn yn ddigonol.

Pryd ddylech chi ddatgelu'r wybodaeth?

Mae cyfraith achosion wedi pennu nad yw penderfyniad i brynu'n dechrau wrth ddrws y siop neu hafan gwefan busnes, ond mae hefyd yn cynnwys y penderfyniad i ymweld â'r siop neu'r wefan honno. O ganlyniad, dylid datgelu gwybodaeth berthnasol cyn gynted ag y bo modd.

Cewch weld mwy o gyfarwyddyd ar Reolau Amddiffyn Cwsmeriaid a sut maen nhw'n berthnasol i werthu eiddo trwy fynd i'r ddolen isod:
www.powys.gov.uk/estateagency

Pwysig - sylwch
Gall y ddeddfwriaeth newid dros amser ac mae'r cyngor rydym yn ei roi'n seiliedig ar y wybodaeth a oedd ar gael pan luniwyd y cyfarwyddyd. Nid yw o reidrwydd yn gyflawn a gall newid yn sgil gwybodaeth ddiweddarach. Ni dderbyniwn gyfrifoldeb cyfreithiol am y wybodaeth rydym wedi ei darparu. Dim ond y llysoedd all dehongli'r ddeddfwriaeth gydag awdurdod. Nid ydym yn bwriadu i'r cyngor hwn fod yn ganllaw terfynol, neu'n gyfarwyddyd yn lle'r gyfraith berthnasol. Dylech geisio cyngor cyfreithiol annibynnol fel y bo'n briodol. Ein nod yw cadw unrhyw gyngor neu gyfarwyddyd yn amserol ac yn gywir. Os bydd rhywun yn dwyn ffeithiau anghywir i'n sylw, neu'n dangos ein bod wedi hepgor ffeithiau fe awn ati, i gywiro'r rhain cyn gynted ag y bo modd. Mae croeso i chi gysylltu â'r Tîm Safonau Masnach Cenedlaethol Gwerthwyr Tai trwy anfon e-bost i: estate.agency@powys.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu