Erlyn cwmni a chyfarwyddwr tai am droseddau priffyrdd

Image of unauthorised highway works

14 Rhagfyr 2018

Image of unauthorised highway worksMae gwneud gwaith ar briffordd gyhoeddus heb ganiatâd wedi costio dros £4,300 i gwmni datblygu tai a'i gyfarwyddwr ar ôl cael eu herlyn gan y cyngor sir.

Ymddangosodd Tanat Valley Developments Ltd a chyfarwyddwr y cwmni David Jones o Lanfyllin gerbron Llys Ynadon Llandrindod ar ddechrau'r mis (5 Rhagfyr) ar ôl cael eu herlyn gan dîm Gweithrediadau Priffyrdd y cyngor.

Clywodd Ynadon bod y cyngor wedi derbyn cwyn am gau ffordd yn ardal Llanrhaeadr-ym-Mochnant ar y B4580.  Ar 2 Tachwedd 2018 aeth swyddogion o Dîm Rheoli Datblygu'r Priffyrdd i'r safle i ymchwilio.

Ar y safle, roedd rhywun wedi cloddio i mewn i'r ffordd fawr ac wedi creu cwrbyn.  Gwelwyd hefyd fod cryn dipyn o waith cloddio wedi mynd ymlaen gan adael twmpath uchel o ddeunydd a cheblau agored heb fesurau diogelu cerddwyr.

Hefyd, clywodd Ynadon y crëwyd mynediad ger y ffordd fawr.  Sylwodd swyddogion na ddefnyddiwyd bitumen ar y wyneb a bod rwbel a mwd yn cael ei lusgo o'r safle i'r ffordd fawr.  Mae o leiaf un golau stryd wedi cael ei symud heb unrhyw ganiatâd gan y cyngor  fel yr awdurdod priffyrdd.

Hefyd, sylwodd Swyddogion ar waith cloddio amlwg ar ffordd y B4580 ar y safle oedd wedi'i lenwi nôl gan ddefnyddio pridd, a oedd yn berygl i ddefnyddwyr y ffordd, gan gynnwys cerddwyr.   Ni chafwyd unrhyw rybudd o flaen llaw o'r gwaith ac nid oedd unrhyw rwystrau i ddiogelu'r cyhoedd rhag cerbydau.

Plediodd David Jones, cyfarwyddwr y cwmni'n euog a chael dirwy o £265 yr un am ddwy drosedd (wedi'i ostwng o £400 oherwydd iddo bledio'n euog yn gynnar), ei orchymyn i dalu £786 o gostau a £30 o ordal i ddioddefwyr.

Derbyniodd y cwmni gosb ariannol o £400 yr un am bedair trosedd (wedi'i ostwng o £600 oherwydd iddynt bledio'n euog yn gynnar) a dirwy o £500 (eto wedi'i ostwng o £750) am un drosedd.  Bydd rhaid i'r cwmni hefyd talu £786 o gostau a £100 o ordal i ddioddefwyr.

Mae'r ddau ddiffynnydd yn destun gorchymyn casglu sy'n golygu bod rhaid talu'r cyfan yn llawn o fewn 28 diwrnod.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod o'r Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Mae'n rhaid cael caniatâd y cyngor i wneud unrhyw waith ar y ffordd fawr er mwyn sicrhau bod y gwaith yn dderbyniol, i'r safon angenrheidiol a bod y gymuned yn ymwybodol o flaen llaw pryd fydd y gwaith yn cychwyn.

"Mae hefyd yn hanfodol fod defnyddwyr y ffyrdd a'r cyhoedd yn cael eu gwarchod dros gyfnod y gwaith.

"Yn yr achos hwn, fe wnaeth y datblygwr fwrw ymlaen gyda'r gwaith heb ein caniatâd ni.  Nid oedd dewis ond erlyn.  Dylai hyn fod yn rhybudd i unrhyw un sy'n ystyried gwneud unwaith waith ar y ffordd fawr y gallan nhw gael eu herlyn os nad oes ganddynt ganiatâd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu