1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Newidiadau mewn Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Darllen mwy

Ymgynghoriad wedi cychwyn ar ffedereiddio ysgolion Llanidloes

Image cynrychioli Ymgynghoriad wedi cychwyn ar ffedereiddio ysgolion Llanidloes

17 Rhagfyr 2018

Images of hands in the air in a classroomMae ymgynghori am gynlluniau i gyfuno dwy ysgol yn Llanidloes wedi dechrau.

Mae cyrff llywodraethu Ysgol Gynradd ac Ysgol Uwchradd Llanidloes wedi cytuno i gynnal ymgynghoriad ffurfiol gyda rhieni, staff, disgyblion a rhanddeiliaid eraill. Y nod yw sefydlu ffederasiwn newydd rhwng y ddwy ysgol. Pe bai'r cynllun yn mynd yn ei flaen byddai'n creu ffederasiwn ysgol ffurfiol trwy sefydlu un corff llywodraethu newydd i oruchwylio gwaith y ddwy ysgol o fis Medi 2019.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg: "Rydym i gyd yn croesawu'r cynnig yma i gyfuno'r ysgolion. Os ydym am gyflwyno cwricwlwm newydd cyffrous i Gymru byd angen cydweithredu agosach rhwng y cyfnodau dysgu i sicrhau'r deilliannau gorau oll i'n dysgwyr."

Dywedodd J. G. Jones, Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Llanidloes: "Mae'r ddau gorff llywodraethu'n gweld hyn fel cyfle i wella canlyniadau ar gyfer pob un o'n disgyblion trwy gydweithio agosach rhwng y ddwy ysgol. Bydd hyn yn ychwanegu at y ddarpariaeth ragorol sy'n cael ei chynnig yma'n barod. Hefyd bydd yn paratoi staff, myfyrwyr, llywodraethwyr a rhieni ar gyfer heriau'r cwricwlwm newydd yng Nghymru. Rhan allweddol o'r cynnig fydd cael cyllid ychwanegol gan Gyngor Sir Powys a Llywodraeth Cymru er mwyn gwireddu hyn."

Dywedodd A. M. Jones, Cadeirydd LlywodraethwyrYsgol Uwchradd Llanidloes: "Dyma gyfle gwych i addysg yn Llanidloes a gobeithio y bydd yn sicrhau'r ddarpariaeth ragorol barhaus mae'r ysgol yn ei chynnig yn barod. Fodd bynnag, mae hefyd yn gyfle i'r ddwy ysgol gydweithio mwy gan roi mwy o gyfleoedd i ddisgyblion ffynnu. Gobeithio'n fawr y bydd Cyngor Sir Powys a Llywodraeth Cymru'n cefnogi'r cynnig hwn i'r carn o ran rhoi cefnogaeth ariannol i safleoedd ein hysgolion."

Gallwch chi ddarllen y ddogfen ymgynghori ar-lein trwy ddilyn y ddolen isod.

Rhaid i chi gyflwyno'ch sylwadau cyn 25 Ionawr 2019.

Ar hyn o bryd mae 283 o ddisgyblion yn yr ysgol gynradd a 545 o ddisgyblion yn yr ysgol uwchradd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu