Ymgynghoriad wedi cychwyn ar ffedereiddio ysgolion Llanidloes

Images of hands in the air in a classroom

17 Rhagfyr 2018

Images of hands in the air in a classroomMae ymgynghori am gynlluniau i gyfuno dwy ysgol yn Llanidloes wedi dechrau.

Mae cyrff llywodraethu Ysgol Gynradd ac Ysgol Uwchradd Llanidloes wedi cytuno i gynnal ymgynghoriad ffurfiol gyda rhieni, staff, disgyblion a rhanddeiliaid eraill. Y nod yw sefydlu ffederasiwn newydd rhwng y ddwy ysgol. Pe bai'r cynllun yn mynd yn ei flaen byddai'n creu ffederasiwn ysgol ffurfiol trwy sefydlu un corff llywodraethu newydd i oruchwylio gwaith y ddwy ysgol o fis Medi 2019.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg: "Rydym i gyd yn croesawu'r cynnig yma i gyfuno'r ysgolion. Os ydym am gyflwyno cwricwlwm newydd cyffrous i Gymru byd angen cydweithredu agosach rhwng y cyfnodau dysgu i sicrhau'r deilliannau gorau oll i'n dysgwyr."

Dywedodd J. G. Jones, Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Llanidloes: "Mae'r ddau gorff llywodraethu'n gweld hyn fel cyfle i wella canlyniadau ar gyfer pob un o'n disgyblion trwy gydweithio agosach rhwng y ddwy ysgol. Bydd hyn yn ychwanegu at y ddarpariaeth ragorol sy'n cael ei chynnig yma'n barod. Hefyd bydd yn paratoi staff, myfyrwyr, llywodraethwyr a rhieni ar gyfer heriau'r cwricwlwm newydd yng Nghymru. Rhan allweddol o'r cynnig fydd cael cyllid ychwanegol gan Gyngor Sir Powys a Llywodraeth Cymru er mwyn gwireddu hyn."

Dywedodd A. M. Jones, Cadeirydd LlywodraethwyrYsgol Uwchradd Llanidloes: "Dyma gyfle gwych i addysg yn Llanidloes a gobeithio y bydd yn sicrhau'r ddarpariaeth ragorol barhaus mae'r ysgol yn ei chynnig yn barod. Fodd bynnag, mae hefyd yn gyfle i'r ddwy ysgol gydweithio mwy gan roi mwy o gyfleoedd i ddisgyblion ffynnu. Gobeithio'n fawr y bydd Cyngor Sir Powys a Llywodraeth Cymru'n cefnogi'r cynnig hwn i'r carn o ran rhoi cefnogaeth ariannol i safleoedd ein hysgolion."

Mae'r ddogfen ymgynghori i'w gweld ar-lein yma ac mae gan bobl hyd at 25 Ionawr i ymateb.

Ar hyn o bryd mae 283 o ddisgyblion yn yr ysgol gynradd a 545 o ddisgyblion yn yr ysgol uwchradd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu