SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Lansio Menter Tair Tref

Image of a group of litter pickers

18 Rhagfyr 2018

Image of a group of litter pickersMae tair tref ym Mhowys wedi dod ynghyd i hybu eu heconomïau a rhannu syniadau ar y ffordd orau i gynnal a chefnogi gwasanaethau yn eu cymunedau.

Bellach mae Llandrindod, Llanfair-ym-Muallt a Rhaeadr Gwy wedi dynodi eu hunain fel tair tref yn un. Byddant yn cydweithio er les eu cymunedau priodol a'u cyffiniau gyda chyfanswm o 19,500 o drigolion.

Daeth y grŵp llywio at ei gilydd mewn gweithdy a gynhaliwyd yn gynharach eleni i sefydlu eu blaenoriaethau craidd ar gyfer y flwyddyn i ddod. Dyma'r blaenoriaethau:

  • Lles y gymuned ac ansawdd bywyd
  • Datblygu lle - twristiaeth cyrchfannau
  • Economi amryfal sy'n edrych tua'r dyfodol

Dywedodd Cadeirydd y grŵp llywio'r Cynghorydd Jon Williams: "Rwy'n ffyddiog y bydd cydweithredu'r Tair Tref yn esgor ar nifer o fuddion. Trwy ddeall anghenion ein gilydd, ein dyheadau economaidd a'n gofynion twristiaeth gallwn ystyried pethau fel ein cadwyni cyflenwi lleol. Hefyd, lle y gallwn gydweithredu mwy i hyrwyddo ein hunain a hybu economi canol Powys a phunt Powys.

"Ochr yn ochr â hyn, rydym yn awyddus i dynnu ein cymunedau at ei gilydd i sicrhau eu bod yn wydn ac yn gallu dod trwy'r mesurau cyni sy'n effeithio ar ein gwasanaethau cyhoeddus o hyd. Rydym yn annog pobl i gefnogi ei gilydd a'u cymunedau lle bynnag y gallwn. P'un ai trwy wirfoddoli i fynd â chymydog hŷn i siopa, helpu allan mewn llyfrgell, neu drefnu digwyddiad codi sbwriel. Gallwn ni i gyd gwneud ein rhan i helpu i sicrhau bod ein cymunedau'n parhau i weithredu hyd yn oed pan mae adnoddau'r cyngor yn cael eu hymestyn i'r eithaf."

Bydd dau Swyddog Datblygu Cymunedol yn cefnogi'r trefi a byddant yn cael eu hariannu am ddeuddeng mis trwy'r Cynllun Datblygu Gwledig.

I helpu i hyrwyddo'r syniad o wirfoddoli'n lleol mae'r grŵp llywio wedi prynu tabardiau llachar y byddant yn eu gwisgo wrth iddynt gynnal digwyddiadau cymunedol fel codi sbwriel. Trwy gydweithio â Cadwch Gymru'n Daclus gallwn sicrhau bod gwirfoddolwyr yn cael yr yswiriant a'r hyfforddiant priodol sydd eu hangen i ddefnyddio cyfarpar cymunedol yn iawn ac yn ddiogel.

Dywedodd Rachel Palmer o Cadwch Gymru'n Daclus: "Mae gwarchod yr amgylchedd yn bwysig iawn.  Nid yn unig y mae sbwriel yn beryglus i fywyd gwyllt, anifeiliaid fferm, anifeiliaid anwes a phobl, ond mewn ardal fel Powys lle daw'r prif ffynonellau incwm o amaethyddiaeth, twristiaeth a choedwigaeth, mae sbwriel yn gallu gwneud niwed i'w bywoliaeth a'r economi'n gyffredinol."

Rhoddwyd cychwyn i'r dull tair tref yn gyntaf gan Aelod Cabinet ar faterion yr Economi y Cynghorydd Martin Weale ac mae gan y cynllun gefnogaeth y Cabinet. Dywedodd: "Mae Powys yn sir unigryw gyda chymunedau clos sy'n gwneud llawer i gefnogi ei gilydd yn barod. Yn ardal Rhaeadr Gwy, Llandrindod a Llanfair-ym-Muallt rydym am fanteisio ar y teimlad hwn o berthyn ac annog mwy o bobl i gymryd rhan yn eu cymunedau lleol fel eu bod yn wydn ac yn gryf."

Bydd y dull tair tref yn cael ei ehangu i bob rhan o'r sir a hyd yn oed dros y ffin i gymunedau cyfagos y flwyddyn nesaf.  Gall trigolion a hoffai gymryd rhan gysylltu â'r cyngor ar 01597 826000 a gofyn am y Tîm Adfywio.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu