SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Sir yn wynebu cynnydd sylweddol yn nhreth y cyngor

Image of money

19 Rhagfyr 2018

Image of moneyMae degawd o doriadau a phwysau cynyddol ar wasanaethau'n golygu y gallai trethdalwyr Powys wynebu cynnydd sylweddol yn nhreth y cyngor y flwyddyn nesaf.

Mae'r cyngor sir yn rhybuddio mai canlyniad cael y setliad ariannol gwaethaf yng Nghymru am naw allan o'r deng mlynedd diwethaf yw cynnydd o hyd at 12 y cant yn nhreth y cyngor, er gwaethaf toriadau pellach.

Mae'r setliad ariannol olaf i Lywodraeth Leol a gyhoeddwyd heddiw'n dangos fod cyllid Powys i lawr 0.3% o'i gymharu â chynnydd cyffredinol o 0.2% i Lywodraeth Leol Cymru.  Mae gan Bowys gyllid o £1,323 y pen o'i gymharu â chyfartaledd Cymru o £1,352.

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd ac Aelod o'r Cabinet ar faterion cyllid, y Cynghorydd Aled Davies: "Mae hwn yn ddarlun llwm iawn.  Rydym wedi wynebu cyllidebau anodd iawn yn y gorffennol ond bydd yr un nesaf yn anoddach eto.  Mae degawd o setliadau gwael wedi golygu ein bod ni eisoes wedi gwneud yr arbedion hawdd.  Nid oedd y rheiny'n ddi-boen, ond mae'n anochel y bydd y cam nesaf yn cael mwy o effaith ar y cyhoedd.

"Yn dilyn y toriadau o du Llywodraeth Cymru, a'r pwysau cynyddol ar wasanaethau, yn arbennig gofal cymdeithasol, rydym yn gwybod ein bod yn wynebu bwlch ariannol o ryw £14m am 2019/2020 ac £20m ymhellach dros y tair blynedd ariannol nesaf.

"Mae'n anoddach fyth i ni leihau ein gwariant gan fod y mwyafrif helaeth o'n cyllideb net yn statudol sy'n golygu bod rhaid i ni ddarparu'r gwasanaethau, ac mae hyd yn oed y rhain yn cael eu cwtogi.  Bydd pwysau ychwanegol ar wasanaethau megis ffyrdd, goleuadau stryd, llyfrgelloedd a chymorth i sefydliadau allanol wrth i ni geisio cydbwyso'r gyllideb.

"Bydd rhaid i ni godi prisiau a ffioedd, nid yn unig treth y cyngor, ac edrych ar ffyrdd o gynhyrchu incwm trwy ein ffordd o weithio, cael gwared ar asedau neu rannu cyfleusterau fel bo'r angen.

"Fel cyngor, rydym yn wynebu newidiadau sylweddol, ond nid proses hawdd yw trawsnewid sefydliad mawr a chymhleth.  Bydd yn cymryd amser i'r arbedion a'r mesurau effeithiolrwydd  ddwyn ffrwyth.

"Ni allwn fforddio cyngor y gorffennol, ac rydym yn gweithio'n galed i ddod yn sefydliad llai o faint ac yn fwy hyblyg.  Ond mae hynny'n mynd i gymryd amser a bydd rhaid gwneud penderfyniadau anodd dros ben ar hyd y ffordd," ychwanegodd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu