SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyfarfodydd â'r cyhoedd ym mis Ionawr i drafod canolfannau arbenigol Anghenion Dysgu Ychwanegol

Image of a man and a woman looking up at blue sky

27 Rhagfyr 2018

Image of a man and a woman looking up at blue skyBydd rhaglen o drafodaethau â'r cyhoedd yn digwydd ym mis Ionawr i gael barn rhieni, gofalwyr ac eraill ar y newidiadau sy'n digwydd ym Mhowys o ganlyniad i ddeddfwriaeth newydd Llywodraeth Cymru a gwelliannau lleol ym maes Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal â rhieni, gofalwyr ac eraill sydd â diddordeb wrth i'r cyngor edrych ar ei ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) ar hyn o bryd a sut y gellir datblygu'r gwasanaeth i rai o'n trigolion sydd fwyaf agored i niwed.

Mae Cyngor Sir Powys eisoes wedi dechrau trafodaethau anffurfiol â nifer o bartneriaid mewnol ac allanol, ac o ganlyniad, bydd rhieni'n cael eu gwahodd i gyfarfodydd am drafodaethau anffurfiol ar eu profiadau o Ganolfannau Arbenigol ym Mhowys.  Gallwn gynnig gofal plant i'r rhai sydd am ddod i'r cyfarfodydd hyn.

Rydym yn cysylltu â rhieni a gofalwyr ac yn eu gwahodd i fynychu grwpiau ffocws.  I'r rhai na fydd yn gallu bod yn bresennol, bydd yna holiadur ar-lein ac ar gopi caled - manylion i ddilyn yn fuan.

Yn dilyn y trafodaethau ym mis Ionawr, bydd yna broses ymgynghori ffurfiol nes ymlaen yn y flwyddyn - pan fydd y cyngor wedi cael cyfle i ystyried sylwadau o'r cyfarfodydd cynnar hyn.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Addysg: "Rydym yn benderfynol o wella'r gefnogaeth rydym yn ei gynnig i'n dysgwyr mwyaf bregus a'u teuluoedd, ac i'r perwyl hwn, rydym yn cynnal adolygiad cynhwysfawr o Anghenion Dysgu Ychwanegol, gan gynnwys y ddarpariaeth yn y canolfannau arbenigol.  Rydym yn croesawu sylwadau a phrofiadau dysgwyr a'u teuluoedd wrth i ni edrych i lunio'r gwasanaeth i'r dyfodol."

Ychwanegodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Plant: "Mae'n hawdd bychanu pa mor bwysig yw cysylltu'n uniongyrchol â theuluoedd a phobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.  Mae'r bobl ifanc hyn a'u teuluoedd yn llwyr ymwybodol o'u hanghenion eu hunain a rhai atebion.

Ychwanegodd: "Rwy'n croesawu unrhyw sylwadau ac yn edrych ymlaen at ddeall unrhyw rwystrau, ond hefyd i allu dylanwadu ar newid systemau a dulliau cymorth i'r dyfodol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu