Y cyngor yn derbyn canfyddiadau arolygiad

Image of two people holding hands

9 Ionawr 2019

Image of two people holding handsMae'r cyngor sir wedi croesawu a derbyn canfyddiadau arolygiad o wasanaethau oedolion a phlant ym Mhowys gan Arolygiaeth Gofal Cymru.

Yn dilyn ail-arolygu Gwasanaethau Plant y cyngor, derbyniwyd argymhellion Arolygiaeth Gofal Cymru, a byddant yn cael eu cyflwyno i gyfarfod o'r cyngor llawn ar 22 Ionawr 2019. 

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Rosemarie Harris; "Rydym yn derbyn argymhellion y rheoleiddwyr yn llawn, mae'r adroddiad yn tynnu sylw at y meysydd sydd wedi gwella a'r rhai sydd angen rhagor o ddatblygiad.  Cafodd yr arolygiad yma ei gynnal blwyddyn ar yr ôl cyhoeddi'r adroddiad arolygiad cychwynnol o wasanaethau plant.  Rydym yn ymwybodol y bydd hwn yn daith hir dymor o welliant ar gyfer y gwasanaeth."

Ychwanegodd y Cynghorydd Rachel Powell, yr Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Plant: "Mae'r adborth gan yr arolygwyr yn cydnabod gwaith caled staff i yrru ymlaen, cefnogi a sicrhau  gwell Gwasanaethau Plant.

"Roeddwn eisoes wedi dechrau mynd i'r afael â llawer o'r problemau ac wedi gwneud newidiadau i wireddu gwelliannau.  Ers yr arolygiad rydym wedi penodi Jan Coles, sef Pennaeth parhaol newydd ar gyfer Gwasanaethau Plant a dechreuodd yn ei swydd ym mis Hydref.  Yn dilyn y penodiad daeth nifer o welliannau arwyddocaol i ddiwallu ein targedau.

"Er bod yr arolygiad wedi amlinellu agweddau positif mewn arferion gwaith, cododd hefyd rhai pryderon a'r angen am ymarfer diogel a phriodol er mwyn sicrhau bod plant a'u teuluoedd yn cael eu diogelu.

"Mae'r gwasanaeth yn dechrau rhoi ar waith y dull arwyddion o ddiogelwch ynghyd â chanolbwynt cryf ar gymorth a chefnogaeth gynnar i'r teulu.  Bydd y gwasanaeth yn cael ei ailstrwythuro  erbyn 1 Ebrill ac yn darparu gwell cymorth a chanlyniadau ar gyfer teuluoedd.   Bydd y newidiadau hyn yn ein helpu i wella a chynnal perfformiad."

Mae'r cyngor hefyd wedi derbyn a chroesawu canfyddiadau Arolygiaeth Gofal Cymru yn dilyn  ymweliad monitro ffurfiol o wasanaethau oedolion ym mis Tachwedd a Rhagfyr.  Yn ystod yr ymweliad bu Arolygwyr yn edrych ar ofal a chymorth mewn gwasanaethau oedolion a chanfuwyd gwelliant cyffredinol a 'dechrau ar newid diwylliannol tuag at welliant parhaus'.

Dywedodd yr Arolygwyr eu bod wedi gweld enghreifftiau da a rhagorol o ofal a chynllunio cymorth  a'u bod wedi siarad â 'staff ymroddedig iawn'.

Dynodwyd hefyd meysydd lle'r oedd angen gwelliant, yn enwedig o fewn darpariaeth gofal yn y cartref, lle nodwyd bod angen i'r cyngor wella cysondeb y gwasanaeth.

Dywedodd Aelod y Cabinet ar faterion Gwasanaethau Oedolion, y Cynghorydd Stephen Hayes: "Hoffwn ddiolch i Arolygiaeth Gofal Cymru am ei arolygiad trylwyr ac rydym yn derbyn eu hargymhellion yn llawn ac rydym yn credu y bydd yn helpu'r gwasanaeth ar ei daith i wella.

"Rydym yn falch eu bod yn cydnabod bod y gwaith caled a'r buddsoddiad rydym wedi gwneud yn y gwasanaeth yn talu ar ei ganfed a bod y gwelliant yn weladwy.  Ond rydym yn gwybod bod llawer mwy i'w wneud ac rydym yn ymroddedig i barhau gyda'n hymdrechion i ddarparu gwasanaeth cadarn ar gyfer rhai o drigolion mwyaf bregus y sir.

"Hoffwn ddiolch i'r timoedd am eu holl waith caled yn cefnogi gwelliant parhaus y gwasanaeth ac yn y pendraw, gwell canlyniadau ar gyfer trigolion Powys sy'n defnyddio ein gwasanaethau."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu