Y Cyngor yn holi barn pobl ar Gynllun Rheoli Gwirfoddol i gomin Glas-y-Bont Uchaf

Image of a canoe access point noticeboard

14 Ionawr 2019

Image of a canoe access point noticeboardMae Cyngor Sir Powys yn gofyn am farn unigolion, cwmnïau canŵio masnachol a phobl sydd â hawliau pysgota ar sefydlu cynllun rheoli gwirfoddol ar ran o'r Afon Gwy yn ne'r sir. Bydd y cynllun yn sicrhau cydbwysedd rhwng anghenion pawb sy'n mwynhau defnyddio'r afon o gomin Glas-y-Bont Uchaf yn Y Clas-ar-Wy.

Mae nifer o gynigion wedi cael eu datblygu ar y cyd â chwmnïau canŵio masnachol a phobl sydd â hawliau pysgota. Felly mae'r Cyngor am i bobl leisio barn ar y cynigion hyn erbyn dydd Sul, 16 Chwefror 2019.

Y nod yw sicrhau bod cydbwysedd cynaliadwy hirdymor rhwng nifer y canŵ-wyr masnachol sy'n defnyddio'r afon ar adegau prysur, a gweithgareddau eraill megis pysgota, rheoli tir a chadwraeth natur.

Mae'r cyngor wedi rhoi hawl i bobl lansio canŵau trwy gydol y flwyddyn rhwng 10am tan 4pm bob dydd o'r comin i Afon Gwy. Mae hyn yn golygu bod canŵ-wyr yn gallu defnyddio'r afon yn ôl y trefniadau defnydd a gyhoeddwyd gan yr Wye and Usk Foundation tan mis Mai 2018, i ganŵio o'r Clas-ar-Wy i lawr i'r Gelli Gandryll. Ond ers hynny, nid oes hawl pendant gan y cyhoedd i ganŵio'r rhan hon o'r afon ac nid oes hawl cyfreithiol i lansio canŵau. 

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cefn Gwlad:"Y nod cyffredinol ydy sicrhau bod cwmnïau canŵio masnachol, unigolion, clybiau canŵio a physgotwyr yn gallu mwynhau'r afon drwy gydol y flwyddyn gan barchu anghenion a hawliau ei gilydd.

"Ers 2016 mae Cod Ymddygiad gwirfoddol wedi bod ar waith i helpu i gynnal yr economi pysgota a chanŵio lleol ac mae'r cyngor fel y tirfeddianwr wedi caniatau lansio canŵau.  Ond rydym yn cydnabod yr angen i ystyried effeithiau hyn - yn bositif ac yn negyddol - a'r cam nesaf yn ein barn ni yw cael cynllun rheoli.  Byddem yn gwahodd unrhyw un sydd â diddordeb i lenwi'r arolwg erbyn y dyddiad cau."

Ystyr gweithgarwch masnachol yw gweithgaredd sy'n digwydd am 'logi neu dâl', felly nid yw'n cynnwys unigolion sydd â'u canŵau eu hunain, clybiau canŵio, neu grwpiau a sefydliadau nad ydynt yn gwneud elw.

Gellir gweld yr un ar ddeg cynnig cyflawn ac arolwg yn gofyn am farn y cyhoedd isod www.powys.gov.uk/dweudeichdweud tan ddydd Sul, 17 Chwefror 2019.

Mae'r cynigion yn cynnwys y canlynol:

  • Ystyried cyfyngu ar amserau neu ddyddiau lansio canŵau pan fydd cwmnïau canŵio masnachol yn defnyddio'r afon.
  • Ystyried ai'r ffordd ymlaen yw cael teithiau tywys ar gyfer y rhai sy'n llogi canŵau.
  • Gosod dangosyddion lefel y dŵr fel na chaiff pobl ganŵio ond pan fydd lefelau'r dŵr yn ddigon uchel i osgoi trafferthion i'r rhai sy'n pysgota'r afon (e.e. mae taflu gwialen bysgota i mewn ac allan o'r dŵr yn gallu bod yn broblem pan mae'r dŵr yn isel)
  • Cyflwyno cwota ar ganŵio masnachol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu