SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Cyngor yn dathlu llwyddiant nodedig

Image of council housing

15 Ionawr 2019

Image of council housingMae Cyngor Sir Powys yn dathlu cyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru ar draws ei stoc dai.

Mewn adroddiad i'r Cabinet, mae'r Cyng. James Evans, Aelod y Cabinet ar faterion Tai wedi hysbysu ei gydweithwyr bod dros £71 miliwn wedi cael ei wario ar wella tai cyngor ledled Powys dros y saith mlynedd ddiwethaf.

Mae'r buddsoddiad gan Wasanaethau Tai y Cyngor wedi golygu bod ychydig o dan 14,000 o elfennau adeiladu wedi cael eu hadnewyddu fel bod tai cyngor yn bodloni Safon Ansawdd Tai Cymru.

Fel rhan o'r buddsoddiad, gosodwyd 2,960 o ystafelloedd ymolchi a 2,946 o geginau a chyflawnwyd gwaith i wneud 3,736 o eiddo yn y sir yn fwy effeithlon o ran ynni.

Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn ei gwneud yn ofynnol i bob landlord cymdeithasol wella eu stoc dai i lefel dderbyniol a chyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn 2020.  Mae'r cyngor bellach wedi cwblhau ei raglen Safon Ansawdd Tai Cymru yn llwyddiannus, ddwy flynedd yn gynnar.

Meddai'r Cyng. James Evans: "Mae'r Safon Ansawdd Tai Cymru yn safon bwysig sy'n sicrhau bod ein cartrefi mewn cyflwr da, yn ddiogel ac wedi'u cynhesu'n ddigonol a bod ganddynt geginau ac ystafelloedd ymolchi modern.

"Mae'r buddsoddiad hwn nid yn unig yn newyddion da i'n tenantiaid ond mae wedi chwarae rhan bwysig yn economi gyffredinol y sir trwy greu a chynnal swyddi i gwmnïau lleol a masnachwyr.

"Dim ond man cychwyn yw cyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru. Byddwn yn parhau i fuddsoddi symiau sylweddol yn ein stoc dai presennol i sicrhau ein bod yn cynnal Safon Ansawdd Tai Cymru, sicrhau bod ein cartrefi ac ystadau yn darparu lleoedd diogel a deniadol i fyw ynddynt a mynd i'r afael â thlodi tanwydd a fydd, ochr yn ochr â'n cynlluniau i ddatblygu 250 o gartrefi erbyn 2022, yn rhoi hwb sylweddol i'r economi leol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu