NEWYDD: Rheoli eich taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Landlordiaid

Landlords

Tawelwch meddwl

Yn Gosod Tai'r Barcud Coch rydym yn gwybod bod ar landlordiaid eisiau gwasanaeth dibynadwy, syml ac effeithlon. Bydd ein staff profiadol yn teilwra un o'n dau becyn i weddu i chi, p'un a ydych chi'n landlord newydd gydag un eiddo sydd wedi'i brynu i'w osod, neu os ydych eisoes yn delio â phortffolio o eiddo.Landlords

Ar ôl i chi lofnodi ein cytundeb asiantaeth, mae Gosod Tai'r Barcud Coch yn trefnu'r gwaith papur cyfreithiol ar gyfer tenantiaethau ac yn gwneud rhestr lawn o osodiadau a ffitiadau yn eich eiddo. Gofynnir i landlordiaid sy'n gweithio gyda Gosod Tai'r Barcud Coch fod yn barod i dderbyn Bond Ernes papur.

Byddwn yn ystyried gosod unrhyw fath o lety hunangynhaliol sydd mewn cyflwr da, gydag un neu fwy o lofftydd. Rydym yn cynnig cyfraddau cystadleuol, heb unrhyw ffioedd ychwanegol cudd. Yn ogystal, mae gennym nifer o fenthyciadau ar gael ar gyfraddau ffafriol i landlordiaid er mwyn trwsio neu ddod ag eiddo gwag i'r farchnad rentu.

Opsiwn Rheolaeth Lawn

Os ydych wedi dewis ein pecyn rheoli llawn, byddwn yn cynnal archwiliadau rheolaidd bob tri mis ac yn rhoi adroddiad ysgrifenedig i chi ar ein canfyddiadau. Os bydd rhywbeth yn digwydd sydd angen sylw ar unwaith, bydd ein staff yn cysylltu â chi yn ddi-oed. Gallwn drefnu gwaith atgyweirio gyda'ch contractwyr enwebedig, heb unrhyw ffioedd gweinyddol ychwanegol.

Byddwn yn anfon datganiad rhent misol atoch ar gyfer pob eiddo, a datganiad blynyddol ar ôl diwedd y flwyddyn dreth. Rydym yn addo anfon rhent a dderbyniwyd atoch o fewn pum diwrnod gwaith. Lle mae tenantiaid ar fudd-daliadau, mae gennym dîm cyfrifon profiadol sydd â chysylltiadau agos â'r tîm Budd-dal Tai i sicrhau bod taliadau'n cael eu gwneud mewn pryd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu