1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Eiddo i'w Rentu

Mae gennym fyngalo dwy ystafell wely i'w gynnig yn Dolhendre, Llangynog, SY10 0EU.

Mae'r byngalos ar gael i ymgeiswyr 60 oed neu hŷn, neu ymgeiswyr ag anabledd sy'n golygu bod angen y math yma o eiddo arnynt.

Mae yna ardd gymunol yn y ffrynt a'r cefn, gyda digon o le parcio yn agos at yr eiddo.

Mae Llangynog yn gymuned wledig ddistaw â golygfa a llwybrau hardd ac mae yno dwy dafarn. Mae yna siop gyfleus yn y pentref nesaf tua 3 milltir oddi yno. Mae'r pentref tua 10 milltir o'r Bala a Llanfyllin, a rhyw 20 milltir o Groesoswallt a'r Trallwng. Mae gwasanaeth bws ar gael i Groesoswallt ac mae'r feddygfa agosaf yn Llanfyllin.

£93.73 yw rhent wythnosol yr eiddo; mae'r byngalo yn cynnwys larwm Careline a system wresogi Ffynhonnell Aer.

 

Mae gennym fflat deulawr 2 ystafell wely mewn bloc gwarchod yn Nhan y Graig, Machynlleth.

Image of a hand holding house keysByddai angen i ymgeiswyr fod yn eitha' heini i gyrraedd y fflat trwy risiau metel wrth ochr y bloc. Mae'r fflat yn cynnwys cawod mynediad gwastad ac mae'r ystafelloedd gwely i fyny grisiau. Rhaid rhentu'r fflat i rywun dros 60 oed oherwydd y cyfyngiad oedran ar y bloc, ond mae'n bosibl y gwnawn ostwng yr oedran ychydig os na chawn rywun addas. Mae'r bloc yng nghanol Machynlleth, o fewn pellter cerdded hawdd i'r dref sydd ag archfarchnad, bysus rheolaidd, canolfan feddygol, sawl caffi a thafarn, canolfan hamdden a gorsaf drenau. Mae'r fflat yn cynnwys gwres canolog nwy a system larwm ofal.

Y rhent wythnosol yw £85.87

Mae gennym dŷ gyda thair ystafell wely ym Mhenybontfawr, tua saith milltir o Lanfyllin, deunaw milltir o'r Trallwng a phymtheg milltir o Groesoswallt.

Mae'r tŷ'n addas ar gyfer teulu ac mae ganddo ardd fach gyda chilfach barcio o flaen y tŷ. Mae ysgol gynradd, lle chwarae i blant, siop gyffredinol gyda swyddfa bost a thafarn.

Y rhent wythnosol yw £103.28 ac mae gan yr eiddo wres canolog nwy.

Mae gennym dŷ 2 ystafell wely ar gael ym Maesyberllan, Trecastell ar gyrion  Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. 

Mae yna lolfa, cegin, ystafell ymolchi lawr grisiau, 2 ystafell wely, gwres canolog olew gyda gerddi y tu blaen a'r tu cefn. Wedi'i lleoli 9 milltir o Lanymddyfri a 12 milltir o Aberhonddu. 

Y rhent wythnosol yw £97.61

Bydd fflat deulawr, canol teras, tair ystafell wely ar gael i'w rhentu cyn bo hir yn Nhanyfoel, Llanymynech, SY22 6PE.

Stad fechan yw Tanyfoel ym mhentref poblogaidd Llanymynech ar y ffin rhwng Powys a Swydd Amwythig.  Mae Llanymynech wedi'i lleoli ar yr A483 ac mae yna siop bentref, eglwys, ysgol gynradd, cwrs golff ac ardal dreftadaeth.  Mae yna ffyrdd da i'r Trallwng, Croesoswallt, Wrecsam, Caer,  Amwythig a Telford. 

Y rhent wythnosol yw £91.10.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio am dŷ ym Mhowys neu mewn unrhyw rai o'r eiddo hyn, mae croeso i chi gofrestru i wneud cais

Os ydych angen rhagor o wybodaeth am unrhyw rai o'r eiddo hyn, ffoniwch UN Rhif Tai ar 01597 827464 neu anfonwch e-bost at housing@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu