1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch chi nawr weld balans eich Cyfrif Rhent ar-lein
Darllen mwy

Eiddo i'w Rentu

Mae gennym maisonette gyda thair ystafell wely ar gael yn Nhrem yr Allt ym Machynlleth.

Mae'r eiddo yn edrych dros y Stryd Fawr ac mae o fewn pellter cerdded o'r siopau a'r ysgolion lleol.

Y rhent wythnosol yw £94.82 ac mae gan yr eiddo wres canolog nwy.

Mae gennym dŷ gyda thair ystafell wely ym Mhenybontfawr, tua saith milltir o Lanfyllin, deunaw milltir o'r Trallwng a phymtheg milltir o Groesoswallt.

Mae'r tŷ'n addas ar gyfer teulu ac mae ganddo ardd fach gyda chilfach barcio o flaen y tŷ. Mae ysgol gynradd, lle chwarae i blant, siop gyffredinol gyda swyddfa bost a thafarn.

Y rhent wythnosol yw £103.28 ac mae gan yr eiddo wres canolog nwy.

Mae gennym fyngalo un ystafell wely yng Nghoelbren.

Lleoliad gwledig yw hwn, dim ond pedair milltir y tu allan i Ystradgynlais gyda golygfeydd bendigedig o'r tŷ. Mae ganddo gawod 'cerdded i mewn', stepen i ddrws y ffrynt a mynediad gwastad i ddrws y cefn. Mae gardd ffrynt a gardd gefn caeedig a gwres canolog nwy. Mae'r pob ystafell wedi cael ei pheintio yn y byngalo ac mae ganddo ddrysau patio sy'n agor i'r ardd flaen.

Nid yw'r eiddo hwn ond yn addas i bobl dros 60 oed. Y rhent wythnosol yw £88.44

Mae gennym dŷ gyda thair ystafell wely ar gael yng Nghwnclas, sydd tua dwy filltir o Dref-y-clawdd.

Mae gan Gnwclas orsaf drên (Rheilffordd Calon Cymru), gwasanaeth bws, canolfan gymunedol a thafarn.

Y rhent wythnosol yw £106.79 ac mae gan yr eiddo wres canolog nwy.

Mae gennym dŷ 2 ystafell wely ar gael ym Maesyberllan, Trecastell ar gyrion  Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. 

Mae yna lolfa, cegin, ystafell ymolchi lawr grisiau, 2 ystafell wely, gwres canolog olew gyda gerddi y tu blaen a'r tu cefn. Wedi'i lleoli 9 milltir o Lanymddyfri a 12 milltir o Aberhonddu. 

Y rhent wythnosol yw £97.61

Mae gennym dŷ 4 ystafell wely ar gael yn Heol Aaron, Gurnos, SA9 1EA. 

Mae ganddo 3 ystafell wely dwbl ac un ystafell sengl.  Mae gan yr eiddo gwres canolog nwy, ystafell wlyb lawr grisiau ac ystafell ymolchi lawr grisiau ychwanegol gyda chawod dros y bath a thoiled arall i fyny'r grisiau.   Mae yna gegin teuluol mawr iawn ac ystafell fyw.

Mae'n hawdd cyrraedd Tesco a Home Bargains ac mae Asda dim ond tua milltir i ffwrdd.  Mae'r tŷ yn agos at Ystradgynlais ac o fewn pellter teithio i Gastell Nedd ac Abertawe.  Mae yna ysgolion cynradd ac uwchradd cyfrwng Cymraeg a Saesneg yn yr ardal dalgylch, gyda'r dwy o fewn pellter cerdded.

Y rhent wythnosol yw £115.96.

Bydd fflat deulawr, canol teras, tair ystafell wely ar gael i'w rhentu cyn bo hir yn Nhanyfoel, Llanymynech, SY22 6PE.

Stad fechan yw Tanyfoel ym mhentref poblogaidd Llanymynech ar y ffin rhwng Powys a Swydd Amwythig.  Mae Llanymynech wedi'i lleoli ar yr A483 ac mae yna siop bentref, eglwys, ysgol gynradd, cwrs golff ac ardal dreftadaeth.  Mae yna ffyrdd da i'r Trallwng, Croesoswallt, Wrecsam, Caer,  Amwythig a Telford. 

Y rhent wythnosol yw £91.10.

Mae gennym fflat 1 ystafell wely ar y llawr gwaelod mewn bloc gwarchod yng Ngraigfach, Machynlleth. 

Mae'r fflat ar gyfer rhywun sydd dros 60 oed oherwydd y cyfyngiad oedran sydd ar y bloc, ond efallai bydd rhaid ystyried addasu'r oedran hwn os na ddaw tenant addas.  Mae'r bloc yng nghanol Machynlleth, o fewn pellter cerdded hawdd i'r dref, sydd ag archfarchnad, bysus, canolfan feddygol, sawl caffi a thafarn, canolfan hamdden a gorsaf drenau.  Mae ganddo wres canolog nwy, system larwm 'Care Link' a'r rhent yw £78.00

Mae gennym dŷ 3 llofft ym Maesycoed ym mhentref bach Aberhosan tua 5 milltir o Fachynlleth. 

Mae'n eiddo un talcen gyda 3 ystafell wely eitha mawr, gwres canolog olew a ffenestri dwbl.  Mae cawod dros y bath a thoiled i fyny grisiau a thoiled a sinc lawr grisiau.  Gardd fechan yn y blaen, a gardd ar lethr yn y cefn yn edrych allan dros gaeau.  Cegin / lle bwyta mawr gyda bar brecwast.  Y rhent wythnosol yw £103.28.

Mae gennym fyngalo dwy ystafell wely yn barod i'w rhentu yn Nolhendre, Llangynog, SY10 0EU.

Mae'r byngalos yn cael eu rhentu i bobl dros 60 oed, neu ymgeiswyr gydag anabledd sy'n golygu eu bod angen y fath yma o eiddo.  Mae yna ardd sy'n cael ei rhannu y tu blaen a thu cefn i'r eiddo gyda digonedd o leoedd parcio yn agos at yr eiddo.

Mae Llangynog yn gymuned wledig dawel gyda golygfeydd hardd a theithiau cerdded braf, gyda dau dafarn hefyd.  Mae yna siop gyfleus yn y pentref nesaf tua 3 milltir i ffwrdd.  Mae'r lleoliad tua 10 milltir o'r Bala a Llanfyllin a thua 20 milltir o Groesoswallt a'r Trallwng.  Mae yna wasanaeth bysiau i Groesoswallt, ac mae manylion yr amserlen ar y rhyngrwyd.  Mae'r feddygfa agosaf yn Llanfyllin.Image of a hand holding house keys

Y rhent wythnosol yw £93.73; mae'r eiddo cynnwys larwm llinell ofal ac mae'n cael ei wresogi trwy system Wres Ffynhonnell Aer.

Mae gennym ddau fflat deulawr, 3 ystafell wely yn Nhroed y Rhiw, Meifod, SY22 6DQ a fydd ar gael  i'w rhentu'n fuan.  

Mae'r fflat deulawr yn cael eu rhentu i deuluoedd ac mae ramp ar y fynedfa sy'n arwain iddyn nhw o gefn yr eiddo.

Mae ardal o laswellt sy'n cael ei rhannu y tu cefn i'r eiddo ynghyd â lle i barcio.

Mae Meifod yn bentref bychan atyniadol ym Mhowys, tua 7 milltir o'r Trallwng.  Mae yna wasanaeth bysiau, ysgol gynradd, siop gyfleus gyda swyddfa bost a thafarn.

Y rhent wythnosol yw £91.91 a thanwydd solet yw'r system wresogi yn yr eiddo ar hyn o bryd, fodd bynnag mae hyn yn debygol o newid i wres electric.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio am dŷ ym Mhowys neu mewn unrhyw rai o'r eiddo hyn, mae croeso i chi gofrestru i wneud cais

Os ydych angen rhagor o wybodaeth am unrhyw rai o'r eiddo hyn, ffoniwch UN Rhif Tai ar 01597 827464 neu anfonwch e-bost at housing@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu