1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Casgliadau Gwastraff yn ôl yr arfer dros wyliau'r Pasg
Darllen mwy

Eiddo i'w Rentu

Mae'r eiddo canlynol ar gael gan 'Mid Wales Housing' i'w rhentu.

  • Garth Meadow, Tref-y-clawdd -  fflat llawr gwaelod 2 ystafell wely gydag ystafell fyw, cegin, ystafell ymolchi, detectorau mwg/gwres a gwresogyddion storio trydan.  Parcio ar y safle, lleoliad canol dref a gwasanaeth garddio cymunedol.  Rhent wythnosol £81.22 (yn cynnwys taliadau gwasanaeth).
  • Tan-y-bryn, Llanidloes - fflat llawr gwaelod 2 ystafell wely gydag ystafell fyw, cegin, ystafell ymolchi, detectorau mwg/gwres a gwres canolog nwy.  Parcio ar y safle a gwasanaeth garddio cymunedol.  Rhent wythnosol £81.15 (yn cynnwys taliadau gwasanaeth).
  • Plas Maldwyn, Caersws - fflat llawr gwaelod 2 ystafell wely gydag ystafell fyw, cegin, ystafell ymolchi, detectorau mwg/gwres a gwresogi o dan y llawr.  Parcio ar y safle, ardal sychu cymunedol a gwasanaeth garddio gymunedol.  NI chaniateir unrhyw anifeiliaid anwes yn yr eiddo hwn.  Rhent wythnosol £84.63 (yn cynnwys taliadau gwasanaeth).
  • Plas Maldwyn, Caersws - fflat llawr gwaelod 1 ystafell wely gydag ystafell fyw, cegin, ystafell ymolchi, detectorau mwg/gwres a gwresogi o dan y llawr gyda phwmp gwres o'r ddaear.  Parcio ar y safle, ardal sychu cymunedol a gwasanaeth garddio gymunedol.  NI chaniateir unrhyw anifeiliaid anwes yn yr eiddo hwn.  Rhent wythnosol £79.56 (yn cynnwys taliadau gwasanaeth).

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am un o'r eiddo hyn gyda Thai Canolbarth Cymru, galwch 0300 111 3030 neu 01686 620527.

Bydd fflat deulawr, canol teras, tair ystafell wely ar gael i'w rhentu cyn bo hir yn Nhanyfoel, Llanymynech, SY22 6PE.

Stad fechan yw Tanyfoel ym mhentref poblogaidd Llanymynech ar y ffin rhwng Powys a Swydd Amwythig.  Mae Llanymynech wedi'i lleoli ar yr A483 ac mae yna siop bentref, eglwys, ysgol gynradd, cwrs golff ac ardal dreftadaeth.  Mae yna ffyrdd da i'r Trallwng, Croesoswallt, Wrecsam, Caer,  Amwythig a Telford. 

Y rhent wythnosol yw £91.10.
 

Mae gennym 2 fflat llawr cyntaf, 2 ystafell wely ar stad Dewi Sant, Aberhonddu, LD3 8EE.

Mae'r fflatiau'n cael eu rhentu i ymgeiswyr dros 60 oed, neu ymgeiswyr gydag anabledd sy'n golygu eu bod angen y math hwn o eiddo, ond efallai byddwn yn disgyn yr oedran cymwys ychydig os na allwn ddod o hyd i unrhyw un addas.

Mae gwres canolog nwy, cawodydd ar lefel gwastad, gwasanaeth warden a pharcio gerllaw.

 Mae'r rhent wythnosol tua £95.00
 

Mae gennym fyngalo gyda dwy ystafell wely ar gael ym Mrynawelon, Llangamarch, Powys, LD4 4AA.

Rydym yn gosod y byngalos i ymgeiswyr dros 60 oed, neu ymgeiswyr gydag anabledd sy'n golygu bod angen y math yma o eiddo arnynt. Fodd bynnag, efallai y byddwn yn gostwng y cymhwyster oedran ychydig os na allwn ddod i hyd i rywun addas.

Mae gan yr eiddo wres canolog nwy, cawod y gellwch gerdded i mewn iddo, mesurydd dŵr, gardd agored yng nghefn y tŷ, a lle parcio mewn culfan o flaen y gerddi.

Mae gan Langamarch swyddfa bost a siop ac mae 'na gysylltiadau trên yna hefyd.

Y rhent wythnosol yw £97.64

Mae byngalo dwy ystafell wely ar gael ym Merthlwyd, Llanwrtyd, LD5 4RL.

Mae'r byngalos hyn ar gyfer tenantiaid dros 60 oed, neu ymgeiswyr gydag anabledd sy'n golygu bod angen y math hwn o eiddo arnynt, ond mae'n bosibl y gallwn addasu'r oedran ychydig os na gawn denant addas.

Mae yma wres canolog nwy, cawod wastad, metr dŵr, gardd fechan yn y cefn a pharcio gerllaw.  Mae Llanwrtyd yn dref fechan gyda siopau,  11 milltir o Lanymddyfri a 13 milltir o Lanfair-ym-Muallt.  Mae ganddo gysylltiadau da ar fws neu drên.  Y rhent wythnosol yw £98.71.

Mae gennym fflat 1 ystafell wely ar y llawr gwaelod mewn bloc gwarchod yng Ngraigfach, Machynlleth. 

Mae'r fflat ar gyfer rhywun sydd dros 60 oed oherwydd y cyfyngiad oedran sydd ar y bloc, ond efallai bydd rhaid ystyried addasu'r oedran hwn os na ddaw tenant addas.  Mae'r bloc yng nghanol Machynlleth, o fewn pellter cerdded hawdd i'r dref, sydd ag archfarchnad, bysus, canolfan feddygol, sawl caffi a thafarn, canolfan hamdden a gorsaf drenau.  Mae ganddo wres canolog nwy, system larwm 'Care Link' a'r rhent yw £78.00

Mae gennym dŷ 3 llofft ym Maesycoed ym mhentref bach Aberhosan tua 5 milltir o Fachynlleth. 

Mae'n eiddo un talcen gyda 3 ystafell wely eitha mawr, gwres canolog olew a ffenestri dwbl.  Mae cawod dros y bath a thoiled i fyny grisiau a thoiled a sinc lawr grisiau.  Gardd fechan yn y blaen, a gardd ar lethr yn y cefn yn edrych allan dros gaeau.  Cegin / lle bwyta mawr gyda bar brecwast.  Y rhent wythnosol yw £103.28.

Mae gan Tai Canolbarth Cymru fflat 2 ystafelly wely ar y llawr cyntaf yn Y Bwthyn, Tref-y-clawdd, Powys, LD7 1DJ.  Rhaid i ymgeiswyr fod dros 55 oed.Y Bwthyn Knighton

Mae'r fflat hwn yng nghanol y dref yn cynnwys 2 ystafell wely (un dwbl ac un sengl), cegin, lolfa/ystafell fwyta, ystafell ymolchi â thoiled, gwres canolog nwy, lle sychu cyffredin a gwasanaeth garddio cyffredin.

Y rhent wythnosol yw £91.46 (yn cynnwys tâl gwasanaeth).

Mae gennym fyngalo dwy ystafell wely yn barod i'w rhentu yn Nolhendre, Llangynog, SY10 0EU.

Mae'r byngalos yn cael eu rhentu i bobl dros 60 oed, neu ymgeiswyr gydag anabledd sy'n golygu eu bod angen y fath yma o eiddo.  Mae yna ardd sy'n cael ei rhannu y tu blaen a thu cefn i'r eiddo gyda digonedd o leoedd parcio yn agos at yr eiddo.

Mae Llangynog yn gymuned wledig dawel gyda golygfeydd hardd a theithiau cerdded braf, gyda dau dafarn hefyd.  Mae yna siop gyfleus yn y pentref nesaf tua 3 milltir i ffwrdd.  Mae'r lleoliad tua 10 milltir o'r Bala a Llanfyllin a thua 20 milltir o Groesoswallt a'r Trallwng.  Mae yna wasanaeth bysiau i Groesoswallt, ac mae manylion yr amserlen ar y rhyngrwyd.  Mae'r feddygfa agosaf yn Llanfyllin.Image of a hand holding house keys

Y rhent wythnosol yw £93.73; mae'r eiddo cynnwys larwm llinell ofal ac mae'n cael ei wresogi trwy system Wres Ffynhonnell Aer.

Mae gennym ddau fflat deulawr, 3 ystafell wely yn Nhroed y Rhiw, Meifod, SY22 6DQ a fydd ar gael  i'w rhentu'n fuan.  

Mae'r fflat deulawr yn cael eu rhentu i deuluoedd ac mae ramp ar y fynedfa sy'n arwain iddyn nhw o gefn yr eiddo.

Mae ardal o laswellt sy'n cael ei rhannu y tu cefn i'r eiddo ynghyd â lle i barcio.

Mae Meifod yn bentref bychan atyniadol ym Mhowys, tua 7 milltir o'r Trallwng.  Mae yna wasanaeth bysiau, ysgol gynradd, siop gyfleus gyda swyddfa bost a thafarn.

Y rhent wythnosol yw £91.91 a thanwydd solet yw'r system wresogi yn yr eiddo ar hyn o bryd, fodd bynnag mae hyn yn debygol o newid i wres electric.

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Gwasanaeth Tai ar 01597 827464 neu anfonwch e-bost at housing@powys.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu