Hysbysiad: Nid yw ein llinellau ffôn yn gweithio ar hyn o bryd ac rydym yn gweithio i geisio eu hadfer cynted ag y medrwn.
Darllen mwy

Eiddo i'w Rentu

Bydd gennym dŷ 5 ystafell wely ar gael yn Ynyswen, ger Ystradgynlais cyn bo hir.

Mae'r eiddo hwn yn cynnig cegin, ystafell fwyta, ystafell fyw ac ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod. Pum ystafell wely a thoiled ar y llawr cyntaf. Mae ganddo wres ffynhonnell aer. Mae yna barcio ar y stryd a gardd gefn gaeedig.

Mae'r tŷ hwn 3 milltir y tu allan i Ystradgynlais ac yn ddiweddar gosodwyd ffenestri newydd. Mae yna siop bentref leol, teimlad cymunedol hyfryd ac mae ar lwybr bws.

Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer yr eiddo hwn, cofrestrwch ar-lein trwy www.homesinpowys.org.uk

Os ydych chi'n ddibynnol ar Fudd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol, bydd angen i chi allu dangos angen am 5 ystafell wely yn unol â meini prawf maint eiddo'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP). Gall ymgeiswyr sy'n gweithio, nad ydynt yn derbyn cymorth tai nawdd cymdeithasol ac sy'n gallu dangos eu bod yn gallu fforddio eiddo mwy, gofrestru ar gyfer un ystafell wely yn uwch na'r meini prawf y mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn dweud sydd ei angen arnynt.

Mae fflatiau deulawr ar y llawr cyntaf gyda 2 ystafell wely ar gael mewn bloc gwarchod yn Nhan y Graig, Machynlleth.

Mae'r rhain ar gyfer ymgeiswyr 55 oed a hŷn a bydd rhaid iddynt fod yn weddol heini er mwyn gallu cyrraedd y fflatiau trwy risiau metel wrth ochr y bloc. Mae yna gawod gwastad, ac mae'r ystafelloedd gwely i fyny ail res o risiau yn yr eiddo. Mae'r bloc hwn yng nghanol Machynlleth o fewn pellter cerdded hawdd i'r dref. Mae yma archfarchnad, llwybrau bysus da, canolfan feddygol, sawl caffi a thafarn, canolfan hamdden a gorsaf drenau. Mae'r fflatiau'n cynnwys gwres canolog, system larwm Care Link, a'r rhent wythnosol yw £85.87.

Mae gennym fflat 1 llofft yn Hafrenydd, Llanidloes

Mae un ystafell wely ddwbl yn yr eiddo, ynghyd â chegin, lolfa/ystafell fwyta, ystafell ymolchi a gwres canolog nwy (boeler combi). Mae yno hefyd ardal gymunol ar gyfer sychu dillad, a man parcio cymunol ger y bloc o fflatiau.
Mae'n ddrwg gennym - ni chaniateir cŵn. £320.00 y mis yw'r rhent ar hyn o bryd, ac mae'r fflat ym mand A treth y Cyngor.

Mae gennym fflat deulawr 2-ystafell wely yn Glandwr, Llanidloes

Mae 2 ystafell wely yn yr eiddo (y naill yn ddwbl a'r llall y sengl), ynghyd â chegin, lolfa, ystafell ymolchi a gwres canolog nwy.
£340.00 yw'r rhent misol, ac mae yn dod dan Fand A at ddibenion treth y cyngor

Mae gennym dŷ 3 ystafell wely ym Mount Pleasant, Treberfedd

Mae Treberfedd wedi'i lleoli hanner ffordd rhwng y Trallwng a'r Amwythig ac mae yna wasanaeth bws rheolaidd i'r ddwy dref.

Yn y pentref mae yna dafarn a neuadd bentref gydag ysgol gynradd gerllaw yn Nhrewern.

Mae 3 ystafell wely yn yr eiddo, gyda gardd a gwres canolog olew.

Ar hyn o bryd, y rhent wythnosol yw £106.79

Mae gennym fflat deulawr 2 ystafell wely mewn bloc gwarchod yn Nhan y Graig, Machynlleth.

Image of a hand holding house keysByddai angen i ymgeiswyr fod yn eitha' heini i gyrraedd y fflat trwy risiau metel wrth ochr y bloc. Mae'r fflat yn cynnwys cawod mynediad gwastad ac mae'r ystafelloedd gwely i fyny grisiau. Rhaid rhentu'r fflat i rywun dros 60 oed oherwydd y cyfyngiad oedran ar y bloc, ond mae'n bosibl y gwnawn ostwng yr oedran ychydig os na chawn rywun addas. Mae'r bloc yng nghanol Machynlleth, o fewn pellter cerdded hawdd i'r dref sydd ag archfarchnad, bysus rheolaidd, canolfan feddygol, sawl caffi a thafarn, canolfan hamdden a gorsaf drenau. Mae'r fflat yn cynnwys gwres canolog nwy a system larwm ofal.

Y rhent wythnosol yw £85.87

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio am dŷ ym Mhowys neu mewn unrhyw rai o'r eiddo hyn, mae croeso i chi gofrestru i wneud cais

Os ydych angen rhagor o wybodaeth am unrhyw rai o'r eiddo hyn, ffoniwch UN Rhif Tai ar 01597 827464 neu anfonwch e-bost at housing@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu