Gwaith adeiladu'n dechrau ar gyfnewidfa fysiau

Image of a bus at a bus stop

30 Ionawr 2019

Image of a bus at a bus stopMae'r Cyngor Sir wedi cyhoeddi bod gwaith i adeiladu cyfnewidfa drafnidiaeth newydd yn Llandrindod wedi dechrau ar ôl dymchwel garej fuodd ar y safle.

Mae Cyngor Sir Powys wedi dechrau adeiladu'r gyfnewidfa drafnidiaeth ar Station Crescent yn Llandrindod. Fel rhan o'r gwaith mae contractwyr wedi dymchwel y garej fuodd ar y safle.

Bydd y gyfnewidfa newydd yn ganolfan fydd yn cysylltu cyfleusterau trên a bysiau mewn un lleoliad. Bydd hefyd yn cynnwys lle dan do ar gyfer beiciau a chabanau aros bysiau.

Roedd angen i Network Rail gymeradwyo'r gwaith dymchwel gan fod yr hen garej nesaf i'r rheilffordd. Aethpwyd ati i wneud y gwaith ar fore Sul, 28 Ionawr pan nad oedd trenau'n rhedeg ac roedd y maes parcio cyfagos yn wag.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod y Cabinet ar faterion Trafnidiaeth: "Roedd y garej fuodd ar y safle'n agos iawn at y rheilffordd felly roedd angen cael caniatâd gan Network Rail cyn bwrw iddi gyda'r gwaith.

"Roedd rhaid i ni ystyried natur beryglus y gwaith dymchwel, gofynion Network Rail a'r angen i leihau oedi a thrafferth i yrwyr ac aelodau'r cyhoedd. Felly yn sgil hyn i gyd penderfynon ni wneud y gwaith ar ddydd Sul. Pe bai'r maes parcio'n llawn neu pe bai trenau'n rhedeg ni fyddai modd inni wneud y gwaith yma."

"Rydym bellach wedi cwblhau'r gwaith chwalu ond bydd y contractwyr yn aros tan ddiwedd yr wythnos tra eu bod yn clirio'r safle ac adfer defnyddiau.

Mae disgwyl i'r prif waith adeiladu ar y gyfnewidfa ddechrau ddydd Llun, 4 Chwefror 2019 gyda gwaith clirio'r safle a draenio'n mynd rhagddo cyn rhoi wyneb newydd ar y safle i greu maes parcio diogel ar gyfer staff Bwrdd Iechyd Addysgu Powys. Bydd y maes parcio felly'n symud o'i leoliad presennol nesaf i'r orsaf.

Unwaith bod yr adeiladwyr wedi symud y lle parcio bydd gwaith ar y gyfnewidfa ac elfennau teithio llesol eraill yn dechrau.

Ar ôl cael ei datblygu bydd y gyfnewidfa'n cynnig gorsaf derfynol well a mwy diogel ar gyfer y gwasanaethau bysiau rheolaidd sy'n dod i'r dre. Bydd hefyd yn lleihau tagfeydd yng nghyffiniau gorsaf reilffordd y dref lle mae bysiau sy'n mynd tua'r gogledd a'r de yn cwrdd ar hyn o bryd.

Diolch i arian gan Lywodraeth Cymru roedd y Cyngor yn gallu prynu tir ar Station Crescent, lle bu garej gynt, fel rhan o'i gynlluniau i adeiladu cyfnewidfa fysiau yn y dref. Mae'r cyngor a'r bwrdd iechyd wedi cydweithio'n agos ar y cynllun hwn i wella'r seilwaith ar gyfer defnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus sy'n byw ac yn ymweld â Llandrindod.

"Bydd y gyfnewidfa'n rhoi hwb mawr i'r dref gan y bydd yn sicrhau y gall pobl a busnesau gyrraedd pen eu teithiau'n ddiogel," meddai'r Cynghorydd Davies.

"Mae'r cydweithio a welwyd yn y gwaith yma rhwng y cyngor a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn brawf o'r llwyddiannau y gallwn eu gwireddu, rhywbeth y bydd y dref ac ymwelwyr yn elwa ohono."

Dywedodd Hayley Thomas, Cyfarwyddwr Cynllunio a Pherfformiad gyda Bwrdd Iechyd addysgu Powys: "Bydd hwn yn gam hanfodol ymlaen ar gyfer teithio a thrafnidiaeth yn Llandrindod. Roedden ni'n gallu gwireddu hyn trwy weithio mewn partneriaeth rhwng y Bwrdd Iechyd a'r Cyngor. Yn ogystal â chynnig cyfnewidfa bwysig i'r dref bydd yn ein helpu i wella mynediad a pharcio i gleifion, ymwelwyr a staff sy'n defnyddio Ysbyty Coffa Llandrindod."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu