Perchennog gwesty'n cael dirwy am droseddau glendid bwyd

Image of raw meat and ready to eat food stored together in freezer

31 Ionawr 2019

Image of raw meat and ready to eat food stored together in freezerMae cyfres o droseddau glendid bwyd wedi costio dros £9,700 i reolwr busnes bwyd ar ôl i Gyngor Sir Powys ei erlyn.

Ymddangosodd Mr David Williams, sy'n rhedeg Gwesty'r New Inn yn Llangynog, Powys o flaen Llys yr Ynadon yn Llandrindod ddydd Mercher, 30 Ionawr mewn erlyniad a arweiniwyd gan dîm Iechyd yr Amgylchedd y cyngor.

Plediodd Mr Williams yn euog i saith trosedd glendid bwyd oedd yn cynnwys:

  • Rhoi gwybodaeth ffug i swyddog archwilio
  • Gweini bwyd ar y farchnad nad oedd yn ddiogel
  • Methu â gweithredu System Rheoli Diogelwch Bwyd
  • Methu â chadw lleoedd bwyd yn lân
  • Methu â chadw offer coginio a gosodiadau sy'n dod i gyswllt â bwyd yn lân ac mewn cyflwr da
  • Methu ag amddiffyn bwyd rhag cael ei halogi a all golygu nad yw'n addas i'w fwyta
  • Methu â sicrhau nad yw deunyddiau pacio a lapio bwyd yn cael eu difwyno a'u llygru.

Clywodd y llys fod swyddog iechyd yr amgylchedd wedi ymweld â Gwesty'r New Inn, Llangynog ym mis Mai 2018 wrth ymateb i gŵyn dienw. Dywedwyd bod sied allanol yn cael ei defnyddio fel ystafell cadw bwyd. Nid oedd y perchennog wedi datgan wrth swyddogion archwilio ei fod yn defnyddio'r sied felly.

Er bod Mr Williams yn gwadu defnyddio'r sied allanol i gadw bwyd, llwyddodd y swyddog i fynd i mewn iddi gan weld bod deg oergell a rhewgell yn llawn bwyd y tu fewn iddi. Roedd llawer o'r bwyd a ddarganfuwyd yn beryglus ym marn y swyddog oherwydd difwyno neu ei fod y wedi mynd heibio'r dyddiad defnyddio erbyn.

Roedd safonau glendid a chyflwr y sied yn gwbl annerbyniol gyda budreddi ac ysgyrion yn cronni mewn mannau amrywiol. Hefyd nid oedd y sied yn ddiogel rhag plâu a gwelodd y swyddog nifer o dyllau a bylchau y gallai llygod a llygod mawr fynd trwyddynt.

Roedd llawer o'r rhewgelloedd yn fudr gyda llaid, llwydni a bawiach du i'w weld ar eu hwynebau. Roedd y rhewgelloedd hefyd wedi difrodi ac nid oedd nifer ohonynt yn cau heb bwysau drymiau olew coginio ar eu caeadau.

Nid oedd system rheoli diogelwch bwyd yn ei lle, nid oedd gwiriadau ar dymheredd yr oergelloedd a'r rhewgelloedd wedi cael eu gwneud ac nid oedd dim cofnodion o hyn ar gael.

Daliodd swyddogion gynnwys yr holl rewgelloedd a'r oergelloedd ac atal y sied cadw bwyd rhag cael ei defnyddio fel ystafell fwyd trwy gyflwyno Hysbysiad Camau Adfer. Ildiodd Mr Williams holl gynnwys y rhewgelloedd ac oergelloedd i'r Swyddogion ac aethant ati i gael gwared arnynt.

Rhoddodd yr Ynadon ddirwy o £7,050 am y saith trosedd a thâl ychwanegol gorfodol o £117.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod y Cabinet ar faterion Iechyd yr Amgylchedd: "Mae gan bob busnes bwyd ddyletswydd statudol i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â rheoliadau diogelwch bwyd ac i beidio â pheryglu iechyd y cyhoedd.

"Mae aelodau'r cyhoedd yn ymddiried mewn rheolwyr busnesau bwyd o ran lle maent yn dewis bwyta allan neu brynu bwyd. Mae'n siomedig gweld bod y gweithredydd busnes bwyd yn yr achos yma'n teimlo ei fod yn gallu rhwystro a thwyllo swyddogion iechyd yr amgylchedd. Roedd e hefyd yn peryglu'r cwsmeriaid oedd yn talu am fwyd trwy ei weithredoedd.

"Dylai pob gweithredydd busnes bwyd fod yn ymwybodol o'r cosbau y byddant yn eu hwynebu os byddant yn peryglu iechyd y cyhoedd yn fwriadol er mwyn ennill yn ariannol.

"Baswn i'n atgoffa pawb y gall y Cynllun Sgorio Glendid Bwyd helpu pobl i ddewis lle i fwyta neu brynu bwyd ar sail wybodaeth gywir a dibynadwy. Gallwch chi weld pob sgôr fwyd gyfredol trwy fynd i'r ddolen hon: www.food.gov.uk/ratings."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu