SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyfle i ymuno â'n Pwyllgor Safonau

Image of County Hall

4 Chwefror 2019

Image of County HallRydym yn chwilio am rywun i helpu Cyngor Sir Powys gynnal safonau aelodau'r cyngor a'r cynghorau tref a chymuned lleol.

Mae gan y cyngor sir Bwyllgor Safonau gyda naw aelod - pedwar cynghorydd sir a phump aelod annibynnol neu 'lleyg' - ac rydym yn chwilio am aelod annibynnol i ymuno â'r pwyllgor.

Mae gan y pwyllgor bwerau i gynnal gwrandawiadau i achosion o gamymddwyn ac i osod cosbau.  Hefyd mae ganddo is-bwyllgor sy'n cynnwys yr aelodau annibynnol, sy'n delio â safonau cynghorau tref a chymuned y sir.

Y Cadeirydd presennol yw Helen Rhydderch-Roberts ac mae ei chyfnod yn y swydd yn dod i ben.  Dywedodd:  "Mae'r Pwyllgor Safonau'n rhan bwysig o'r broses democratiaeth leol.  Mae'n cynnwys Cynghorwyr etholedig ac aelodau lleyg sy'n helpu'r Cynghorwyr i wneud eu gwaith gan sicrhau eu bod yn cadw at y Cod Ymddygiad.  Ym Mhowys, mae'r Pwyllgor hwn bob amser wedi bod yn weithgar iawn, gan gynnig arweiniad a chyngor i Gynghorwyr."

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn tâl dyddiol o £99 am hanner diwrnod neu £198 am ddiwrnod llawn, a chostau teithio.

Nid oes angen cymwysterau addysgol neu broffesiynol ffurfiol, ond dylai ymgeiswyr fod â diddordeb mewn cynnal a hyrwyddo safonau uchel, deall materion sydd o bwys yn lleol, â synnwyr cyffredin a sgiliau cyfathrebu da.

Fel arfer, mae'r pwyllgor yn cwrdd tua thair neu bedair gwaith y flwyddyn ond gall fod yn amlach os bydd angen.

Gall unrhyw un sydd â diddordeb yn y rôl ddod o hyd i ragor o fanylion yma neu cysylltwch â Chlerc y Pwyllgor Safonau ar 01597 826202 neu ar e-bost at carol.johnson@powys.gov.uk

Y dyddiad cau yw 1 Mawrth 2019.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu