Cynigion cyllidebol

Image of money

5 Chwefror 2019

Image of moneyBydd gwasanaethau gwerthfawr yn cael eu gwarchod gymaint ag y bo modd o dan gynigion cyllidebol i'w hystyried gan gabinet Cyngor Sir Powys yr wythnos nesaf.

Yn y cyfarfod yn Llandrindod, ddydd Mawrth 12 Chwefror, gofynnir i'r cabinet ystyried pecyn cyllidebol sy'n cynnwys penderfyniadau anodd ond a fydd yn ceisio amddiffyn gwasanaethau rheng flaen lle bynnag y bo modd.

Bydd y pecyn yn dangos strwythur uwch reoli llai a gostyngiadau eraill yng nghostau rhedeg y cyngor sef cyfanswm o £4.5m tuag at yr arbedion o £11.74m sydd eu hangen yn y gyllideb.

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet ar faterion Cyllid, y Cynghorydd Aled Davies: "Rwy'n argymell strategaeth ar y gyllideb sy'n cefnogi gwasanaethau allweddol megis gwasanaethau plant ac oedolion yn ogystal ag ysgolion, tra ar yr un pryd gwneud popeth y gallwn i warchod gwasanaethau eraill.  Fodd bynnag, y cynnydd arfaethedig ar gyfer treth y cyngor yw 9.5%.

"Mae'r cyngor wedi bod yn y sefyllfa anodd o gael y setliad gwaethaf yng Nghymru mewn naw o'r deg mlynedd diwethaf, gan adael y cyngor mewn sefyllfa ariannol anodd.   Mae'n rhaid inni ariannu gwasanaethau allweddol a sicrhau ein bod yn cefnogi plant mewn angen ac oedolion bregus, boed yn eu cartrefi eu hunain neu yn ein gofal, a rhaid i ni fuddsoddi mewn addysg.

"Gydag ysgolion a gofal cymdeithasol yn dominyddu ein cyllideb, mae'r pwysau ar y gwasanaethau sy'n weddill yn fwy nag erioed.  Y gyllideb eleni yw'r un anoddaf y mae'r cyngor wedi'i wynebu wrth geisio cydbwyso darparu gwasanaethau gyda gallu preswylwyr i dalu.

"Drwy gydol y broses, ein blaenoriaeth oedd sicrhau'r arbedion mwyaf, gan leihau ein costau rhedeg lle y bo modd, bydd hyn yn golygu gostyngiad yn nifer y staff mewn llawer o feysydd a phwysau ar eraill i dorri lefel y ddarpariaeth.

"Ynghyd â'r cynigion o arbedion ar gyfer y gyllideb, rydym yn argymell cynnydd o 9.5 y cant yn lefel treth y cyngor. Bydd hyn yn ychwanegu tua £9.41 ar gyfartaledd i bil treth y cyngor Band D.  Nid yw'r ffigwr yn cynnwys codiadau yn y taliadau ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys nac ar gyfer cynghorau tref a chymuned.

"Rydyn ni'n gwybod y bydd y cynnydd yn her i rai ond dyma'r lleiafswm y gallem ei argymell i ddiogelu gwasanaethau hanfodol," ychwanegodd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu