Golwg y Gamlas

Mae Golwg y Gamlas yn cynnig cyfleusterau seibiant cartrefol byr i blant a phobl ifanc ag anghenion / anableddau cymhleth.

Bydd y bobl ifanc sy'n dod i aros gyda ni'n ateb y meini prawf canlynol:

  • Rhwng 4 a 18 oed.
  • Ag anableddau lluosog ac anghenion cymhleth
  • Ag anabledd dysgu difrifol
  • Â chyflwr cronig neu gyfyngus.
  • Wedi derbyn cymorth arbenigol a dwys lle argymhellwyd seibiant
  • Ag anghenion sy'n cydweddu â phobl ifanc eraill sydd yno.

Rydym yn rhoi pwyslais mawr ar annog y bobl ifanc i gymryd rhan yn y gymuned leol mewn ffordd gynhwysol gan eu hannog i fagu hyder ac annibyniaeth yn barod i bontio i fyd oedolion.

Credwn ei fod yn bwysig datblygu perthynas waith bositif â rhieni a gofalwyr yn ogystal â gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd, addysg, gwasanaethau cymdeithasol ac eraill sy'n rhan o ofal y person ifanc.

Mae Golwg y Gamlas yn adeilad hwylus dros ben gyda dwy lolfa fawr i ymlacio, cegin/ystafell fwyta agored a lifft yn arwain i'r brif ystafell ymolchi a thair ystafell wely fodern a helaeth, gydag un yn ensuite.

"Mae wedi cael llawer mwy o gyfleoedd a gweithgareddau na faswn i wedi gallu eu cynnig."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu