Gwasanaeth Safonau Masnach yn rhybuddio ynglŷn â nwyddau rhithiol

Image of a person making an online payment using a credit card

11 Chwefror 2019

Image of a person making an online payment using a credit cardMae'r sir yn rhybuddio pobl ym Mhowys i gael eu maglu gan sgamiau 'nwyddau rhithiol' a allai gostio miloedd o bunnoedd iddynt.

Gwasanaeth Safonau Masnach Cyngor Sir Powys sydd wedi cyflwyno'r rhybudd. Maent am i bobl eu hamddiffyn eu hunain ac osgoi prynu nwyddau rhithiol..

Gyda sgâm nwyddau rhithiol, bydd y prynwyr yn cael eu twyllo i brynu eitemau gwerth uchel, fel ceir a pheiriannau ar-lein yn bennaf, cyn darganfod nad yw'r eitemau'n bodoli o gwbl.

I gyflawni'r sgâm,  bydd twyllwyr yn hysbysebu'r eitemau am brisiau gostyngol ar wefannau cymdeithasol fel Facebook ac Instagram, ac mewn marchnadoedd ar-lein fel Gumtree ac Ebay. Bydd y sgamwyr hefyd yn defnyddio adolygiadau ffug gan gwsmeriaid i roi'r argraff eu bod yn fasnachwyr ag enwa da.

Roedd y twyllwyr yn esgus gwerthu amrywiaeth o nwyddau, o emwaith ac esgidiau rhedeg i offerynnau cerdd a cherbydau. Yr eitemau mwyaf cyffredin oedd yn denu pobl i fod yn destun sgâm oedd ceir, teithiau awyren a dodrefn.

Dywedodd y Cyngh James Evans, Aelod Portffolio ar faterion Safonau Masnach: " Mae mwy a mwy o bobl yn cael eu dal gan y sgamiau "nwyddau rhithiol", ac mae'n costio cyfartaledd o £1,100 i'r bobl sy'n cael eu twyllo.

"Gyda chymaint o bobl yn siopa ar-lein i gymharu bargeinion, mae sgamwyr yn defnyddio bob math o gastiau i dargedu pobl gyda nwyddau rhithiol. Maent yn denu pobl trwy gynnig bargeinion ac yna'n eu darbwyllo i brynu eitemau sydd â ffug gymeradwyaeth gan gwsmeriaid.

"Mae hi'n bwysig iawn nad yw pobl yn rhuthro i brynu eitem pan welant fargen. Dylent bwyllo i sicrhau bod y fargen yn ddilys yn gyntaf. Rhoi gwybod am sgamiau a rhybuddio ffrindiau yw'r ffordd orau i helpu'r gwasanaeth safonau masnach i ennill y frwydr yn erbyn sgamwyr anofalgar a diegwyddor.'

Dywedodd Clive Jones, Arweinydd Proffesiynol y cyngor ym maes Safonau Masnach, Diogelwch Cymunedol a Chynllunio Argyfwng: "Mae yna nifer o gamau y gall pobl eu cymryd i'w diogelu eu hunain, gan gynnwys defnyddio diwydrwydd dyladwy cyn prynu nwyddau. Mae hyn yn cynnwys gwirio adolygiadau neu atgyfeiriadau'r gwerthwr, a hefyd chwilio am arwyddion megis p'un a yw cyfeiriad y wefan yn dechrau gyda "https"

"Rydym yn gwbl ymrwymedig i warchod defnyddwyr, ac fel y cyfryw rydym yn cymryd camau gweithredu i fynd i'r afael â gweithgareddau troseddol ar-lein. Mae camau gorfodi gan Dîm e-Drosedd Safonau Masnach Cenedlaethol wedi arwain at gau i lawr gwefannau troseddol a chyfrifol cyfryngau cymdeithasol.

"Ni fydd gweithwyr proffesiynol safonau masnach yn petruso wrth erlyn sgamwyr a dod â hwy o flaen eu gwell."

Y prif awgrymiadau ar sut i osgoi prynu nwyddau rhithiol:

  • Ymchwiliwch hanes y masnachwr - peidiwch â rhuthro i brynu eitem cyn gynted ag y gwelwch fod yna fargen i'w chael. Pwyllwch ac ymchwiliwch ar hanes y cwmni neu'r masnachwr yn gyntaf trwy wirio bod corff masnach yn eu hamddiffyn, neu fod ganddynt gyfeiriad a gofrestrwyd.
  • Cynhaliwch wiriad ar y parth - teipiwch gyfeiriad gwe'r masnachwr yn whois.com fel eich bod yn gwybod eu bod yn ddilys. Gwnewch yn siŵr bod eu cyfeiriad llawn a'u manylion cysylltu wedi'u rhestru.
  • Chwiliwch am y clo clap - wrth brynu ar-lein, chwiliwch am arwydd y clo clap yn y bar url ar y dudalen dalu, fel eich bod yn gwybod bod y gwefan yn ddiogel. Dylai'r cyfeiriad gwe hefyd ddechrau gydag 'https://' ac fe allai rhai o'r geiriau dro'i wyrdd hefyd.
  • Peidiwch â thalu trwy drosglwyddiad banc. Defnyddiwch gerdyn credyd, cerdyn debyd neu PayPal i dalu am eitemau a brynwch ar-lein, a pheidiwch byth â thalu trwy drosglwyddiad banc. Gall trosglwyddiadau banc fod yn anodd eu holrhain, sy'n golygu y byddech chi'n llai tebygol o gael eich arian yn ôl.

Wrth brynu cynhyrchion penodol:

  • Cynhyrchion ariannol - Gwnewch yn siŵr bod y cwmni ar gofrestr Awdurdod Ymddygiad Ariannol o fusnesau cymeradwy.
  • Gwyliau pecyn -  Gwiriwch fod yr asiant wedi'i ddiogelu gydag ATOL.
  • Ceir wedi'u defnyddio eisoes - Archwiliwch y cerbyd a'r gwaith papur eich hun yn gyntaf bob amser.

Cyngor ar sgamiau a rhoi gwybod amdanynt:

  • Chwiliwch am gyngor ar unrhyw gynnig a gawsoch, neu ceisiwch ddod o hyd i gael eich arian yn ôl os cawsoch eich sgamio, trwy wasanaeth Cyngor ar Bopeth (Citizens Advice): 03454 04 05 06.
  • Rhowch wybod i Action Fraud am y sgamiau neu'r sgamiau a amheuwyd: 0300 123 2040 www.actionfraud.police.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu