SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hen bryd cynnal Adolygiad Ariannol

Image of County Hall

15 Chwefror 2019

Image of County HallMae cynghorwyr blaenllaw o Bowys yn galw ar y Prif Weinidog i newid y ffordd y mae Cynghorau Sir yn cael eu hariannu ac i roi chware teg i ardaloedd gwledig.

Mewn llythyr agored i Mark Drakeford, mae Arweinydd Cyngor Sir Powys a'r Cabinet yn annog y Prif Weinidog i gwrdd â nhw yng Nghaerdydd ddydd Llun i drafod newid y fformiwla ariannu a ddefnyddir i ddyrannu arian i gynghorau ledled Cymru bob blwyddyn a'r pwysau ariannol sy'n wynebu'r sir.

"Mae Powys ac awdurdodau gwledig eraill wedi dioddef tanariannu ers blynyddoedd lawer o ganlyniad i'r fformiwla ariannu a bu'n rhaid i'w trigolion dalu'r pris gyda chynnydd yn nhreth y cyngor a llai o wasanaethau," meddai'r Cynghorydd Harris.

"Digon yw digon.  Mae'n bryd bod y fformiwla ariannu yn cael ei adolygu'n gynhwysfawr a bod awdurdodau gwledig fel Powys yn cael chwarae teg.  Nid ydym yn gofyn am driniaeth arbennig ond am chwarae teg, mae ein trigolion yn haeddu cael eu trin yn gyfartal ac mae hynny'n golygu derbyn nad yw'r ffordd y caiff arian ei ddosbarthu yn berthnasol bellach.

"Mae'r amgylchedd ariannol a chymdeithasol sy'n wynebu llywodraeth leol wedi newid y tu hwnt i unrhyw amgyffred ers cyflwyno'r fformiwla ariannu.  Mae'n bryd newid y fformiwla i adlewyrchu'r byd ry'n ni'n byw ynddi heddiw. 

"Mae ein trigolion yn byw'n hirach sy'n newyddion rhagorol ond mae'n golygu bod yn rhaid i ni ddarparu rhagor o ofal ac mae cefnogi'r bobl fwyaf bregus yn ein cymunedau'n gostus, pwysau sydd ddim yn cael ei adlewyrchu yn ein cymorth ariannol.

"Mae'r gost o ddarparu gwasanaethau ar draws sir wledig fawr fel Powys sy'n denau ei phoblogaeth yn llawer uwch na'r awdurdodau trefol llai yng Nghymmru, ond eto nid yw'r gost hynny wedi'i adlewyrchu'n gywir yn y fformiwla presennol. 

"Felly rydym yn galw ar y Prif Weinidog i gwrdd â ni a chytuno ar adolygiad sylfaenol o fformiwla ariannu'r sir er mwyn gwneud yn siŵr ei fod yn addas i'r diben ac yn deg i bob cyngor yng Nghymru, mae hawl gan drigolion pa le bynnag y maen nhw'n byw yng Nghymru i gael eu trin yn deg.

"Credwn fod y Prif Weinidog yn arweinydd teg i holl bobl Cymru.  Rydym yn gobeithio y bydd yn clywed ein galwad ac yn newid y ffordd y mae arian yn cael ei ddyrannu ac yn rhoi bargen deg i drigolion ardaloedd gwledig.

"Rydyn ni'n gwybod bod cynghorwyr, trigolion a gwleidyddion o bob rhan o Gymru wledig yn adleisio ein galwad am ariannu teg ac rydym yn croesawu eu cefnogaeth," ychwanegodd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu