SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwasanaeth casglu gwastraff o'r ardd

Image of some green waste

19 Chwefror 2019

Image of some green wasteBydd gwasanaeth newydd yn casglu gwastraff o'r ardd, a luniwyd diolch i ymateb trigolion i ymgynghoriad, yn cael ei lansio yn y gwanwyn.

Bydd Cyngor Sir Powys yn cynnig y casgliad bob pythefnos a bydd yn rhedeg o ddechrau Ebrill tan ddiwedd Tachwedd am dâl blynyddol.

Er mwyn llunio'r gwasanaeth newydd hwn, cynhaliodd y cyngor ymgynghoriad yn gofyn i bobl pa mor aml, am ba bris a pha fath o gynhwysyddion y dylid eu darparu.

Ymatebodd dros 2,000 o drigolion i'r ymgynghoriad y llynedd gyda hanner ohonynt yn dweud bod ganddynt ddiddordeb neu byddai ganddynt ddiddordeb yn y gwasanaeth casglu.

Roedd y rheiny oedd wedi dweud nad oedd ganddynt ddiddordeb yn y gwasanaeth yn un ai'n compostio gartref neu'n mynd â'u gwastraff o'r ardd i'r ganolfan ailgylchu gwastraff o'r cartref agosaf ac felly'n teimlo nad oedd angen y gwasanaeth arnynt. 

Dywedodd 83 y cant o ymatebwyr y byddai tâl o rhwng £30 - £40 yn dderbyniol ar gyfer y gwasanaeth casglu gwastraff o'r ardd.  Roedd yr ymatebwyr a ymatebodd wedi eu rhannu o ran eu barn os dylid rhedeg y gwasanaeth trwy gydol y flwyddyn neu'n dymhorol.

O ofyn am farn am faint y cynwysyddion nodwyd bod dros 70% am gael y biniau mwy o faint sef 180 litr neu 240 litr.  Roedd dros 500 o ymatebwyr i'r ymgynghoriad am i'r cyngor gysylltu â nhw pan fyddai'r gwasanaeth yn mynd yn fyw.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff: "Hoffwn ddiolch yn fawr i bawb a gymerodd ran yn ein hymgynghoriad y llynedd.  Roedd hi'n glir o ganlyniadau'r ymgynghoriad hwn bod gan bobl ddiddordeb yn y gwasanaeth newydd hwn ac mae eu hadborth wedi bod yn ddefnyddiol iawn wrth benderfynu ar sut i lunio'r gwasanaeth.

"Roedd bron i 50 y cant o'r bobl a gymerodd ran yn yr ymgynghoriad hwn wedi dweud eu bod yn teithio i gael gwared ar eu gwastraff o'r ardd.  Bydd y gwasanaeth casglu yn golygu na fydd yn rhaid i drigolion gario gwastraff brwnt yn eu ceir ond hefyd bydd y tâl sy'n cael ei godi yn debygol o fod yn llai nag y byddent yn gwario ar danwydd yn mynd â'u gwastraff o'r ardd i fan casglu.

"Rydym wedi penderfynu darparu bin 240 litr ar gyfer y gwasanaeth hwn oherwydd rydym yn credu y bydd yn digon o faint ar gyfer anghenion y rhan fwyaf o arddwyr a dyma'r maint sydd wedi profi i fod y mwyaf effeithiol gan gynghorau eraill.  Fodd bynnag, byddwn hefyd yn cynnig bin llai o 120 litr am bris is ar gyfer yr aelwydydd hynny sydd â gerddi llai.

"Gofynnwyd i ni yn ystod yr ymgynghoriad pam fod trigolion yn gorfod talu am y gwasanaeth hwn.  Nid oes gardd gan bob cartref yn y sir tra bod eraill yn dewis compostio yn eu cartrefi felly mae'n decach i wneud y gwasanaeth hwn yn un y bydd trigolion yn dewis i'w gael a bydd y sawl sy'n derbyn y gwasanaeth yn talu amdano."

Unwaith y bydd y gwasanaeth wedi'i gyflwyno, bydd y cyngor yn cael gwared ar y banciau gwastraff gwyrdd o safleoedd ailgylchu cymunedol.  Bydd aelwydydd yn gallu para i fynd a'u gwastraff mwy o faint o'r ardd i un o'r pum Canolfan Ailgylchu Gwastraff o'r Cartref yn y sir.

"Mae banciau gwastraff gwyrdd ar safleoedd ailgylchu cymunedol yn unigryw i Bowys ac nid oes unrhyw oruchwyliaeth ar y safleoedd ac felly maen nhw'n cael eu cam-drin yn aml gan bobl yn tipio'n anghyfreithlon a garddwyr masnachol," dywedodd y Cynghorydd Davies.

"Rydym yn gwerthfawrogi bod hwn yn newid i nifer o ddefnyddwyr o'r banciau gwastraff o'r ardd ond rwy'n hyderus y bydd y gwasanaeth newydd hwn yn cael ei weld fel dewis mwy cyfleus.  Mae'r gwasanaeth wedi profi i fod yn boblogaidd iawn gan gynghorau eraill."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu