Llety gwyliau i'w osod yn cael dirwy am beidio â chael gwared a'i wastraff yn iawn

Powys logo

20 Chwefror 2019

Powys logoMae Cyngor Sir Powys yn atgoffa busnesau yn y sir am eu dyletswyddau cyfreithiol i gael gwared ar eu gwastraff a'u hailgylchu.

Mae Tîm Gorfodi ac Ymwybyddiaeth Gwastraff y cyngor yn atgoffa pobl ar ôl rhoi hysbysiad cosb benodedig o £300 i lety gwyliau i'w osod yn Llanrhaeadr-ym-Mochnant am fethu â chyflwyno'r ddogfennaeth berthnasol ar gyfer cael gwared â'i wastraff masnachol.

Gweithredodd y tîm ar ôl i wybodaeth ddod i law a gofynnwyd i'r busnes gyflwyno nodiadau trosglwyddo gwastraff i ddangos i ble'r oeddynt yn mynd â'u gwastraff. Fodd bynnag nid oeddynt yn gallu dangos y papurau perthnasol a derbyniasant hysbysiad cosb benodedig. Bellach maent wedi talu'r ddirwy.

Mae unrhyw wastraff neu ailgylchu sy'n cael ei gynhyrchu gan fusnes yn cael ei ystyried yn fasnachol. Mae gan fusnesau, sy'n cynnwys darparwyr llety gwyliau hunanarlwyo, ddyletswydd gyfreithiol o ofal i gadw, cludo a chael gwared ar eu gwastraff masnachol mewn ffordd broffesiynol.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff: "Rydym am i fusnesau lleol ffynnu ym Mhowys ond i wneud hyn rhaid i ni sicrhau bod pob busnes yn cydymffurfio â'r gyfraith.

"Mae'n hanfodol bwysig bod pob busnes yn gwybod am eu cyfrifoldebau cyfreithiol o ran cadw, cludo a gwaredu gwastraff. Mae rheolau llym iawn ynghylch gwastraff am resymau da.

"Mae'n wych bod Powys yn lle mor hardd i ymweld â fe ac mae hyn yn denu twristiaid. Serch hyn mae'n bwysig bod busnesau llety gwyliau, sy'n cynnwys llety ar ffermydd, llety gwely a brecwast ac eiddo i'w osod am wyliau, sylweddoli bod y gwastraff maent yn eu cynhyrchu'n wastraff masnachol.

"Rhaid i wastraff masnachol gael ei gasglu a'i waredu'n broffesiynol and rhaid i fusnesau gadw'r dogfennau perthnasol fel tystiolaeth o hyn. Mae casglu a phrosesu gwastraff masnachol yn costio, ac ni ddylai trigolion orfod sybsideiddio hyn, yn enwedig yn yr amserau ariannol heriol yma.

"Mae ein tîm yn casglu gwybodaeth yn ofalus ac yn archwilio i wirio nad yw busnesau'n cael gwared ar wastraff yn anghyfreithlon. Gallwn ni wneud archwiliadau dirybudd ar fusnesau ar unrhyw adeg felly mae'n bwysig sicrhau bod busnesau yn cadw trefn ar eu gwaith papur.

"Yn y pen draw bydd hyn yn helpu i amddiffyn yr amgylchedd ac iechyd y cyhoedd trwy wneud yn siŵr mai dim ond gweithredwyr proffesiynol sy'n trin gwastraff ac ysbwriel masnachol. Trwy hyn gallwn ni sicrhau nad yw'n mynd i'r lle anghywir."

Am fwy o wybodaeth am eich gwastraff masnachol a chymorth a chyngor am ddim ewch i www.rightwasterightplace.com neu www.powys.gov.uk/ên/bins-rubbish-recycling/trade-waste-and-recycling

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu