Mae Powys WRTHI!

Image of an Welsh scam warning logo

21 Chwefror 2019

Image of an Welsh scam warning logoAilgylchwch dros Bowys a dros Gymru

Mae preswylwyr Powys wrthi yn yr ystafell wely, ystafell ymolchi, cegin ac yn yr ardd - mae'r rhan fwyaf o'n preswylwyr WRTHI bob dydd ac mae'n rhan FAWR o'n bywydau.

Mae ailgylchu bellach yn rhan o'n trefn bob dydd yn y cartref, ac mae'n mynd i barhau am byth. Fel cenedl, mae Cymru yn dda iawn o ran ailgylchu, ac mae ganddi gyfradd ailgylchu o 63% yn gyffredinol, gan ein rhoi ni ymhlith y rhai gorau.

Ymgyrch ailgylchu ar gyfer CHWE Awdurdod Lleol cyfagos yn ardal De-ddwyrain Cymru yw Mae Pawb WRTHI. Mae'r ymgyrch wedi'i chefnogi a'i hariannu gan Lywodraeth Cymru ac mae hi wedi cael ei mabwysiadu'n lleol gan bob un o'r Awdurdodau Lleol.

Fel cenedl, mae rhaid i ni barhau i adeiladu ar lwyddiant Cymru ac ailgylchu mwy, mae Powys wedi ymuno â Blaenau Gwent, Caerdydd, Rhondda Cynon Taf, Caerffili a Bro Morgannwg) i ddod at ei gilydd i bwysleisio nad oes ffiniau o ran ailgylchu. Er ein bod ni i gyd WRTHI mewn ffyrdd gwahanol - Mae Pawb WRTHI o Aberhonddu i'r Trallwng! Mae'n hen bryd AROS.MEDDWL.AILGYLCHU.

Bwriad yr ymgyrch yma yw gwneud i ddefnyddwyr AROS, MEDDWL ac AILGYLCHU cymaint ag sy'n bosibl. Erbyn hyn, mae mwy o bobl nag erioed yn dewis AILGYLCHU yng Nghymru ac mae hynny'n dangos bod Pawb WRTHI - felly os nad ydych chi wrthi, pam lai? Bwriad arall yw gwneud i ddefnyddwyr feddwl ddwywaith am faint maen nhw'n ei ailgylchu a sut mae modd iddyn nhw wella yn y cartref, tra eu bod wrthi, dramor ac wrth wylio eu hoff dîm -Aros. Meddwl. Ailgylchu. Mae wastad amser iAROS. MEDDWL. ac AILGYLCHU

Ar draws Cymru, mae siopwyr WRTHI, mae cefnogwyr pêl-droed WRTHI, mae teithwyr WRTHI, ac mae'r sawl sy'n mynd i'r sinema WRTHI! Mae negeseuon wedi cael eu rhoi mewn lleoliadau allweddol ar draws ardal De-ddwyrain Cymru er mwyn atgoffa a phwysleisio'r angen i ailgylchu ble bynnag rydych chi, beth bynnag rydych chi'n ei wneud.    

Rhaid i bob Awdurdod Lleol fodloni targed Llywodraeth Cymru o 70% erbyn 2024/25. Bydd yr awdurdodau sy'n methu â bodloni'r targed yma yn wynebu dirwyon mawr. Bydd angen trosglwyddo'r dirwyon mawr i'w preswylwyr.

Yn ogystal â'r ymgyrch hyrwyddo, mae nifer o gartrefi yn cael eu monitro ym Mhowys i weld sut maen nhw'n ailgylchu ar hyn o bryd, a'r hyn sydd ei angen i'w helpu nhw i wella.  Bydd Swyddogion Ymwybyddiaeth Gwastraff Cyngor Sir Powys yn ymweld â'r cartrefi yma i gynnig cyngor a chymorth, lle bo angen, i'w helpu nhw i ailgylchu cymaint â phosibl.

Meddai'r Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff Cyngor Sir Powys: "Rwy'n falch dros ben bod Powys yn cymryd rhan yn yr ymgyrch Mae Pawb WRTHI.

"Mae'r rhan fwyaf o bobl ym Mhowys yn ailgylchu ond rydyn ni am i bobl ailgylchu hyd yn oed mwy.  Os bydd mwy o bobl WRTHI, byddwn ni'n gallu rhoi hwb i'n cyfraddau ailgylchu a helpu diwallu targed ailgylchu Llywodraeth Cymru."

Meddai Nigel Wheeler, Cyfarwyddwr y Priffyrdd a Gofal y Strydoedd Cyngor Rhondda Cynon Taf a siaradwr ar ran ymgyrch Mae Pawb WRTHI:

"Mae'r rhan fwyaf o bobl ar draws Cymru bellach yn ailgylchu, a dyma newyddion ardderchog. Wedi dweud hynny, mae rhaid i ni adeiladu ar hyn ac annog pobl i ailgylchu mwy, yn enwedig y sawl sy ddim yn ailgylchu ar hyn o bryd. Mae Pawb WRTHI ac os nad ydych chi, pam lai? Ar y cyd â Blaenau Gwent, Powys, Caerdydd, Caerffili a Bro Morgannwg, ein bwriad ni yw dangos nad oes ffiniau o ran ailgylchu, ble bynnag rydych chi'n byw, beth bynnag fo'r gwasanaeth ar gael, does dim esgus i beidio ag ailgylchu. Hyd yn oes os ydyn ni WRTHI mewn ffordd wahanol, dylen ni fod WRTHI gyda'n gilydd, dros Gymru.

"Erbyn 2024/25, bydd angen i bob cyngor lleol fodloni targed Llywodraeth Cymru o 70% neu byddwn ni'n wynebu dirwyon sylweddol fydd, yn ei dro, yn cael eu trosglwyddo i breswylwyr. Gadewch i ni osgoi hyn trwy uno i ailgylchu cymaint ag y gallwn ni. Mae'r neges yn glir - ble bynnag rydych chi, beth bynnag rydych chi'n ei wneud, ymunwch â ni ac AROS.MEDDWL.AILGYLCHU!"

Am ragor o wybodaeth am ymgyrch Mae Pawb WRTHI, ewch i www.ArosMeddwlAilgylchu.Cymru.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu