Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Dyfarnu contract cartrefi gofal

Image of Wylesfield care home

21 Chwefror 2019

Image of Wylesfield care homeHyd yn ddiweddar mae Cyngor Sir Powys wedi bod wrthi'n ail-gomisiynu 12 o gartrefi y mae'r Awdurdod Lleol yn berchen arnynt, a Glan Irfon, cyfleuster gofal integredig canolradd rydym yn gydberchnogion arni â Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Y cartrefi sydd wedi'u prydlesu i BUPA yw:

 • Brynhyfryd - Llanfair-ym-Muallt
 • Cartref Dyfi - Machynlleth
 • Cartref - Y Gelli Gandryll
 • Greenhill - Crughywel
 • Llwyn Teg - Llanfyllin
 • Llys Hafren - Y Trallwng
 • Maes y Wennol - Llanidloes
 • Plas Cae Crwn - Y Drenewydd
 • Prestmede - Llanandras
 • The Grove - Ystradgynlais
 • Trenewydd - Aberhonddu
 • Wylesfield - Llandrindod

Cyfleuster gofal integredig canolradd:

 • Glan Irfon, yn Llanfair-ym-Muallt

Yn dilyn proses gaffael estynedig, cafwyd argymhelliad i gontractio â darparwr newydd, sef, Shaw healthcare. Dywedodd Aelod Portffolio Cabinet y Cyngor ar faterion Gofal Cymdeithasol Oedolion, y Cynghorydd Stephen Hayes: "Ry'n ni'n falch iawn gallu cyhoeddi bod y contract wedi'i ddyfarnu i Shaw healthcare, cwmni o Gymru sydd â'i staff yn berchen arno i raddau helaeth. Fel Cyngor, ein blaenoriaeth yw sicrhau cymorth a  gofal diogel o ansawdd da i drigolion y cartrefi hyn ac ry'n ni'n hyderus y bydd Shaw healthcare yn bartner positif i Gyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys."

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn rhedeg Glan Irfon, y cyfleuster gofal canolraddol yn Llanfair-ym-Muallt, ar y cyd â'r Cyngor ac maent hwythau hefyd yn croesawu'r dyfarniad. Dywedodd Carol Shillabeer, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Addysgu Powys: "Mae sicrhau bod Glan Irfon yn lleoliad ail-alluogi ac adfer effeithiol i bobl Sir Faesyfed a Phowys yn gyffredinol yn gwbl hanfodol.  Mae Shaw healthcare wedi dangos eu bod yn awyddus i ddatblygu gwasanaethau, yn ogystal â defnyddio'u profiad wrth reoli cynlluniau tebyg mewn lleoedd eraill er mwyn sicrhau gofal o safon uchel."

Ni ddylai preswylwyr y cartrefi weld unrhyw newid dros y misoedd nesaf, a bydd Shaw healthcare, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys yn cydweithio i sicrhau parhad di-fwlch a throsglwyddiad llyfn

Sylw Cyfarwyddwr Masnachol Shaw Geraint Evans ar y cydweithredu oedd: "Ry'n ni'n falch dros ben gallu gweithio gyda Chyngor Powys ac yn edrych ymlaen at gyflenwi gofal i breswylwyr y cartrefi. Fel cwmni, mae ein gwerthoedd brand yn cynnwys gwell iechyd, hapusrwydd a charedigrwydd a chredwn y dylai hyn fod yn rhan o bopeth a wnawn. Credwn fod mabwysiadu dull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn sicrhau'r canlyniadau gorau, a'n nod yw cyflenwi'r math o ofal y byddem yn ei hoffi ar gyfer ein ceraint ein hunain."

Roedd y Cynghorydd hefyd am estyn ei ddiolchgarwch i Bupa a'u staff am eu gwaith yn rhedeg y cartrefi ers 1999. Meddai, "Hoffwn ddiolch yn arbennig i'r staff yn y cartrefi sydd wedi gweithio'n galed i ddarparu gwasanaethau gofal o'r ansawdd uchaf am y 20 mlynedd diwethaf. Mae pawb sydd wedi derbyn eich ymroddiad a'ch gofal wedi ei werthfawrogi'n fawr.  Ry'n ni nawr yn edrych ymlaen at ddyfodol positif gyda'r darparwr newydd, Shaw healthcare."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu