SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dyfarnu contract cartrefi gofal

Image of Wylesfield care home

21 Chwefror 2019

Image of Wylesfield care homeHyd yn ddiweddar mae Cyngor Sir Powys wedi bod wrthi'n ail-gomisiynu 12 o gartrefi y mae'r Awdurdod Lleol yn berchen arnynt, a Glan Irfon, cyfleuster gofal integredig canolradd rydym yn gydberchnogion arni â Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Y cartrefi sydd wedi'u prydlesu i BUPA yw:

 • Brynhyfryd - Llanfair-ym-Muallt
 • Cartref Dyfi - Machynlleth
 • Cartref - Y Gelli Gandryll
 • Greenhill - Crughywel
 • Llwyn Teg - Llanfyllin
 • Llys Hafren - Y Trallwng
 • Maes y Wennol - Llanidloes
 • Plas Cae Crwn - Y Drenewydd
 • Prestmede - Llanandras
 • The Grove - Ystradgynlais
 • Trenewydd - Aberhonddu
 • Wylesfield - Llandrindod

Cyfleuster gofal integredig canolradd:

 • Glan Irfon, yn Llanfair-ym-Muallt

Yn dilyn proses gaffael estynedig, cafwyd argymhelliad i gontractio â darparwr newydd, sef, Shaw healthcare. Dywedodd Aelod Portffolio Cabinet y Cyngor ar faterion Gofal Cymdeithasol Oedolion, y Cynghorydd Stephen Hayes: "Ry'n ni'n falch iawn gallu cyhoeddi bod y contract wedi'i ddyfarnu i Shaw healthcare, cwmni o Gymru sydd â'i staff yn berchen arno i raddau helaeth. Fel Cyngor, ein blaenoriaeth yw sicrhau cymorth a  gofal diogel o ansawdd da i drigolion y cartrefi hyn ac ry'n ni'n hyderus y bydd Shaw healthcare yn bartner positif i Gyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys."

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn rhedeg Glan Irfon, y cyfleuster gofal canolraddol yn Llanfair-ym-Muallt, ar y cyd â'r Cyngor ac maent hwythau hefyd yn croesawu'r dyfarniad. Dywedodd Carol Shillabeer, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Addysgu Powys: "Mae sicrhau bod Glan Irfon yn lleoliad ail-alluogi ac adfer effeithiol i bobl Sir Faesyfed a Phowys yn gyffredinol yn gwbl hanfodol.  Mae Shaw healthcare wedi dangos eu bod yn awyddus i ddatblygu gwasanaethau, yn ogystal â defnyddio'u profiad wrth reoli cynlluniau tebyg mewn lleoedd eraill er mwyn sicrhau gofal o safon uchel."

Ni ddylai preswylwyr y cartrefi weld unrhyw newid dros y misoedd nesaf, a bydd Shaw healthcare, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys yn cydweithio i sicrhau parhad di-fwlch a throsglwyddiad llyfn

Sylw Cyfarwyddwr Masnachol Shaw Geraint Evans ar y cydweithredu oedd: "Ry'n ni'n falch dros ben gallu gweithio gyda Chyngor Powys ac yn edrych ymlaen at gyflenwi gofal i breswylwyr y cartrefi. Fel cwmni, mae ein gwerthoedd brand yn cynnwys gwell iechyd, hapusrwydd a charedigrwydd a chredwn y dylai hyn fod yn rhan o bopeth a wnawn. Credwn fod mabwysiadu dull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn sicrhau'r canlyniadau gorau, a'n nod yw cyflenwi'r math o ofal y byddem yn ei hoffi ar gyfer ein ceraint ein hunain."

Roedd y Cynghorydd hefyd am estyn ei ddiolchgarwch i Bupa a'u staff am eu gwaith yn rhedeg y cartrefi ers 1999. Meddai, "Hoffwn ddiolch yn arbennig i'r staff yn y cartrefi sydd wedi gweithio'n galed i ddarparu gwasanaethau gofal o'r ansawdd uchaf am y 20 mlynedd diwethaf. Mae pawb sydd wedi derbyn eich ymroddiad a'ch gofal wedi ei werthfawrogi'n fawr.  Ry'n ni nawr yn edrych ymlaen at ddyfodol positif gyda'r darparwr newydd, Shaw healthcare."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu