Arolwg ar asesiad lles

wellbeing assessment image

Nod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) a ddaeth i rym ym mis Ebrill 2015 yw gwella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. 

Mae'n rhoi dyletswydd ar sefydliadau'r sector cyhoeddus ac asiantaethau partner i gydweithio a llunio cynllun sy'n helpu i wella lles nid yn unig y genhedlaeth hon ond i ystyried anghenion cenedlaethau'r dyfodol.

Ynglŷn â'r asesiad

Roedd rhaid i'r sefydliadau dan sylw sefydlu Bwrdd - y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. 

Roedd rhaid i'r aelodau gasglu a dadansoddi gymaint o ddata a safbwyntiau â phosibl ar les trigolion a chyhoeddi hwn. 

Dyma'r Asesiad Lles drafft.

Wedyn roedd rhaid penderfynu pa faterion i'w blaenoriaethu a beth ellid ei wneud i wella lles. 

Mae'r camau hyn wedi'u cynnwys mewn Cynllun Lles tymor hir i Bowys a fydd yn cael ei adolygu bob 5 mlynedd.

Beth sydd wedi digwydd ym Mhowys?
Fe gasglon ni llwyth o wybodaeth a data ar les, ac erbyn hyn mae gennym dros 300 o setiau data ar amrywiaeth eang o bynciau sydd wedi'n helpu ni greu darlun o fywyd ym Mhowys a rhoi gwybodaeth i ni ar:

  • faint o dwristiaid sy'n dod i Bowys a faint maen nhw'n ei gyfrannu i'r economi
  • faint o leoedd gofal plant sydd ar gael i rieni
  • faint o bobl hŷn sydd mewn llefydd preswyl neu'n derbyn gofal yn eu cartrefi eu hunain
  • faint o hawliau tramwy sydd ar draws y sir
  • faint o blant sydd mewn gofal
  • faint o blant wnaeth adael ysgol uwchradd gyda 5 TGAU neu fwy
  • nifer y troseddau a pha mor saff a diogel ydyn ni'n teimlo

Yn ôl yr asesiad, rhai meysydd sydd angen i ni weithio arnynt er mwyn gwella'ch lles chi fel trigolion yw teithio o amgylch Powys, tlodi ac amddifadedd a llety addas i bobl hŷn. 

Mwy o wybodaeth am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru)

 

Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu