Erlyniad cynllunio yn llwyddo

Powys logo

5 Mawrth 2019

Powys logoMae dyn o ganolbarth Powys a fethodd gydymffurfio gyda rhybuddion gorfodaeth gynllunio wedi cael ei erlyn gan y cyngor sir.

Cafwyd Edward George McIntosh yn euog o 18 cyhuddiad o dan y Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn Llys y Goron Merthyr Tudful ar ddydd Iau, 28 Chwefror yn dilyn achos pedwar diwrnod o hyd.

Clywodd y llys bod y diffynnydd wedi adeiladu strwythurau pren i greu encil gwledig yn Mellowcroft, Llandeglau a oedd heb ganiatâd cynllunio.  Nid oedd gan y diffynnydd ganiatâd cynllunio ychwaith i fyw ar y safle ac i'w ddefnyddio er dibenion preswyl.

Yn dilyn ymchwiliad gan swyddogion cynllunio, dosbarthwyd dau rybudd gorfodaeth gan y cyngor yn erbyn y datblygiad ym mis Mawrth 2015.

Clywyd apêl y diffynnydd yn erbyn y rhybuddion gan arolygydd cynllunio annibynnol.  Dywedodd yr arolygydd ym mis Ionawr 2016 y gellid defnyddio'r safle er dibenion amaethyddol ond dyfarnwyd nad oedd gan y datblygiad ganiatâd i'w ddefnyddio er dibenion hamdden, yn cynnwys ei ddefnyddio fel encil, neu er dibenion preswyl.

Clywodd y llys bod y diffynnydd yn parhau i herio dyfarniad yr arolygydd cynllunio a'r ddau rybudd gorfodaeth trwy barhau i ddefnyddio Mellowcroft fel ei le preswyl ac i beidio symud cartref modur a'r strwythurau pren amrywiol roedd wedi adeiladu.

Cafwyd y dyn 52 oed, a oedd wedi gwadu'r cyhuddiadau, yn euog gan reithgor o bum dyn a saith menyw ar ôl awr ac 20 munud o ystyriaethau'n unig.

Rhoddwyd rhyddhad amodol o 12 mis i McIntosh ar y tri chyhuddiad a chafodd ei ddirwyo £50, wedi'i ostwng o £100, ar gyfer pob un o'r cyhuddiadau eraill a ddaeth i gyfanswm o £750.  Cafodd ei orchymyn i dalu'r ddirwy dros y 12 mis nesaf a phe bai'n methu gwneud hynny byddai McIntosh yn mynd i'r carchar am 28 diwrnod.

Dywedodd y Cynghorydd Martin Weale, Aelod Cabinet ar faterion Cynllunio ac Adfywio: "Rwy'n gobeithio y bydd yr erlyniad yma'n anfon neges glir nad yw torri cyfreithiau cynllunio'n cael eu caniatáu ac y bydd camau cyfreithiol yn cael eu cymryd lle bynnag bo angen er mwyn atal datblygiadau heb eu hawdurdodi ar draws y sir.

"Yn yr achos hwn, cafodd y diffynnydd digon o amser i gael gwared ar y strwythurau pren a'r cartref modur ond anwybyddodd y rhybuddion gorfodaeth a'r dyfarniad gan yr arolygydd cynllunio annibynnol.

"Hoffwn argymell yn gryf bod trigolion sydd am ddatblygu ar eu tir yn gwneud digon o waith ymchwil i reoliadau cynllunio'n gyntaf ac i wneud yn siŵr bod unrhyw beth y maen nhw'n eu hadeiladu yn manteisio ar yr holl ganiatad angenrheidiol.

"Bydd methiant i wneud hynny yn debygol o achosi costau diangen a thrafferthion ymhell y tu hwnt i wneud y gwaith yn gywir yn y lle cyntaf."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu