SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ymateb Cyllido

classroom

8 Mawrth 2019

classroomMae honiadau nad yw ysgol uwchradd ym Mhowys yn cael ei chefnogi gan y cyngor sir ac yn cael ei thrin yn annheg wedi cael eu gwrthod i fod yn anwir.

Mae'r Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet ar faterion Dysgu a'r Iaith Gymraeg wedi taro'n ôl yn erbyn honiadau gan Ysgol Uwchradd Crughywel nad oedd yr ysgol yn cael ei chefnogi gan yr awdurdod addysg a'i bod yn cael ei thrin yn annheg yn ariannol.

Datblygwyd Fformiwla Ariannu Tecach y cyngor a gymeradwywyd yn ddiweddar, gan grŵp Adolygu'r Fformiwla a oedd wedi'i gadeirio gan lywodraethwr ysgol ac yn cynnwys penaethiaid o bob cwr o'r sir, yn cynnwys pennaeth Crughywel, sydd hefyd yn Llywydd, Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (ASCL).

"Fel y cydnabuwyd gan Estyn yn 2018, mae Crughywel yn ysgol dda, a gall Powys a'r ysgol fod yn haeddiannol falch o'r gwasanaeth mae'n ei darparu ar gyfer disgyblion.  Ond dylid nodi hefyd y bydd tua 60% o'r 160 o ddisgyblion a fydd yn dechrau ym mlwyddyn 7 ym mis Medi 2019 yn dod o un ai Flaenau Gwent neu Sir Fynwy.

"Mae'r cyngor sir wedi gweithio'n agos iawn gyda'r ysgol ynglŷn â'i dyletswydd i osod cyllideb gytbwys, gydag uwch swyddogion o gyllid, Adnoddau Dynol ac ymgynghorydd allanol yn cefnogi'r uwch dim arwain - lefel o gymorth sydd fel arfer wedi'i neilltuo ar gyfer ysgol mewn trafferthion.   Mae cynllun adfer wedi ei gynhyrchu ac sydd wedi ei dderbyn yn llawn gan y llywodraethwyr a'r pennaeth.

"Yn safonau arolwg Estyn 2018, cydnabuwyd addysgu a dysgu ac arweinyddiaeth fel da ond gydag argymhellion ar gyfer diddymu'r diffyg yn y gyllideb, gwella arweinyddiaeth a gwella canlyniadau ar gyfer disgyblion mwy galluog. 

"Bydd y cynllun adfer y gyllideb yn rhesymoli'r costau rheoli mawr iawn sydd yn yr ysgol ar hyn o bryd ac yn gwneud y swyddi yma'n fwy dylanwadol, yn gwella canlyniadau ac yn diddymu'r pwysau ariannol.

"Mae Powys yn parhau i fod yn hollol ymroddedig i ariannu ei ysgolion yn briodol gan ddarparu £1 miliwn yn ychwanegol yn y gyllideb ar gyfer 2019/2020.

"Y sir yw'r ariannwr cyffredinol mwyaf o ysgolion fesul disgybl yng Nghymru ond mae'n cydnabod yr heriau sy'n eu hwynebu mewn cyfnod ariannol anodd ac mae'n parhau i fod yn ymroddedig i weithio gyda phob ysgol i ddarparu'r profiad dysgu gorau posib," ychwanegodd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu