Cynnig Gofal Plant yn dod i deuluoedd ar draws Powys

Image of Childcare Offer Logo

11 Mawrth 2019

Image of Childcare Offer LogoBydd teuluoedd cymwys ledled Powys yn gallu hawlio 30 awr o addysg gynnar a gofal plant a ariennir gan y Llywodraeth am hyd at 48 wythnos o 29 Ebrill 2019 ymlaen. Daw hyn fel rhan o gynllun newydd Cynnig Gofal Plant Cymru.

Bydd y Cynnig yn cynnwys cyfuniad o addysg gynnar a ddarperir gan y Cyfnod Sylfaen sydd ar gael i blant tair a phedair oed ar hyn o bryd a gofal plant a ariennir yn ychwanegol ar gyfer teuluoedd cymwys.

Os oes gennych blentyn tair i bedair oed, yn byw ym Mhowys ac yn ennill incwm wythnosol sy'n gyfwerth ag 16 awr ar y cyflog byw cenedlaethol, gallwch fod yn gymwys i wneud cais. I ganfod mwy ewch i https://cy.powys.gov.uk/fis

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod y Cabinet ar faterion Dysgu a'r Iaith Gymraeg: "Mae helpu teuluoedd i gydbwyso gofynion gwaith a theulu'n flaenoriaeth i ni. Bydd y cynllun Llywodraeth Cymru hwn yn helpu teuluoedd i gael dau ben llinyn ynghyd a rhoi dechrau rhagorol i ddysgwyr ar yr un pryd."

Rhoddwyd prawf ar y Cynnig Gofal Plant yn y sir yn barod yn ardaloedd Gwernyfed, Ystradgynlais a Blaenau Cwm Tawe ers mis Ionawr eleni. Bydd y cynnig ar gael i deuluoedd cymwys ar draws y sir o ddechrau tymor yr haf (29 Ebrill 2019).

Mae darparwyr gofal plant wedi mynychu digwyddiadau ar draws y sir ar gyfer gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ar sut y gallan nhw baratoi ar gyfer y Cynnig. Rydym yn prosesu ceisiadau ar y cyd â'n cydweithwyr yng Nghyngor Sir Ceredigion. Mae timau ym Mhowys wedi bod yn cydweithio'n agos gyda nhw i helpu i ddod â'r cynnig i deuluoedd y sir.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu