Powys: Mae'n Amser i Wneud i'ch Metelau Gyfrif!

Image of a group of people with promotional recycling props

12 Mawrth 2019

Image of a group of people with promotional recycling propsOeddech chi'n gwybod fod dros 79 miliwn o duniau/caniau, cynhwysyddion ffoil ac erosolau yn cael eu defnyddio bob blwyddyn ym Mhowys?

Gellir ailgylchu'r metel y gwneir hwy ohonynt dro ar ôl tro ac mae Cyngor Sir Powys yn benderfynol o sicrhau bod pob un ohonynt yn cael eu gosod yn eich blwch ailgylchu coch fel y gellir eu trawsnewid yn rhywbeth newydd.

Gan weithio mewn tîm gyda'r diwydiant gwneuthuro pecynnau metel, mae Cyngor Sir Powys wedi lansio'r ymgyrch ' Gwneud i'ch Metelau Gyfrif', gan dargedu'r 67,000 o gartrefi i gyd.

Bydd yr ymgyrch yn cynnwys taflenni a anfonir i bob cartref, arwyddion ar gerbydau ailgylchu, hysbysebion papurau newydd a baneri mewn canolfannau ailgylchu. Bydd yr ymgyrch yn cael ei chefnogi gan sioeau teithiol lleol ac ymgyrch cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r cyngor yn atgoffa trigolion i ailgylchu'r holl becynnau metel a ganfyddir o amgylch eu cartref, gan gynnwys:

  • Tuniau a chaniau bwyd a diod
  • Cynhwysyddion ffoil
  • Erosolau gwag
  • Topiau sgriwio metel - o boteli a jariau gwydr
  • Ffoil lapio alwminiwm o'r cartref - a ddefnyddir ar gyfer pobi ac i lapio bwyd sydd dros ben

Os byddai'r holl becynnau metel a ddefnyddir yng nghartrefi Powys bob blwyddyn yn cael eu casglu i'w hailgylchu, fe fyddai hyn yn arbed tua 2,150 tunnell o garbon deuocsid, sy'n cyfateb i gymryd dros 458 o geir oddi ar strydoedd lleol am flwyddyn.

Gellir ailgylchu pecynnau metel a ddefnyddir yn gynnyrch newydd am gost llawer is i'r amgylchedd na'u gwneud o ddeunyddiau crai. Gall gwneud caniau diod o ddeunyddiau a ailgylchir arbed hyd at 95% o'r ynni a'r allyriadau nwy tŷ gwydr sydd eu hangen i wneud alwminiwm a dur o ddeunyddiau crai. Ac yn fwy na hyn, bob tro y bydd y metel yn pasio trwy'r cylch ailgylchu, mae'r manteision yn cael eu hailadrodd, dro ar ôl tro ar ôl tro!

Dywedodd y Cyng. Phyl Davies, Aelod o Gabinet Cyngor Sir Powys dros faterion Ailgylchu a Gwastraff: "Mae trigolion Powys eisoes yn ymroddedig tuag at ailgylchu a gostwng gwastraff sy'n newyddion gwych. Rydym eisiau annog ein trigolion i feddwl am becynnau metel sydd i'w canfod trwy eu holl gartrefi, nid yn unig yn eu ceginau, ond eu hystafelloedd ymolchi ac ystafelloedd gwely hefyd.

"Gellir ailgylchu caniau/tuniau bwyd a diod, ffoil ac erosolau gwag yn rhwydd a dro ar ôl tro. Peidiwch ag anghofio fod pob can a ailgylchir yn arbed digon o ynni i redeg teledu am bedair awr - felly gall cam bychan fel gosod tun ffa pob gwag yn eich blwch ailgylchu coch wneud gwahaniaeth mawr."

Mae ymgyrchoedd Metel yn Cyfrif wedi'u cynnal mewn 99 o ardaloedd awdurdodau lleol ac wedi cyrraedd dros 6 miliwn o gartrefi ers 2012. Mae ymgyrch Powys yn cael ei ariannu ar y cyd gan MetalMatters, partneriaeth o fewn y diwydiant sy'n cynnwys prif gynhyrchwyr y DU, defnyddwyr ac ailgylchwyr pecynnau metal a Chyngor Sir Powys. Rheolir y rhaglen MetalMatters gan Sefydliad Ailgylchu Pecynnau Alwminiwm (Alupro) ar ran y partneriaid ariannu.

Dywedodd Nicola Jones, Rheolwr Addysg Ailgylchu Pecynnu, Tata Steel: "Mae'n wych gallu gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Powys i hyrwyddo ailgylchu pecynnau metel. Mae'r ymgyrch hon wedi cyflwyno cynnydd arwyddocaol yng nghyfanswm y pecynnau metel a gesglir i'w hailgylchu mewn rhannau eraill o'r DU, felly ein nod yw ailadrodd hyn - a gwneud yn well na hyn gobeithio - ym Mhowys."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu