Safonau masnach yn dod o hyd i dybaco ffug

Image of counterfeit tobacco

13 Mawrth 2019

Image of counterfeit tobaccoMae swyddogion o Gyngor Sir Powys wedi cael hyd i dybaco ffug mewn tŷ yng Ngogledd Powys fel rhan o ymgyrch i ddifa'r fasnach anghyfreithlon.

Buodd Gwasanaeth Safonau Masnach y cyngor yn cydweithio â Heddlu Dyfed Powys a B.W.Y. Canine. Ymwelon nhw â chyfeiriad yn Y Drenewydd ddydd Gwener diwethaf (8 Mawrth) ar ôl gweithredu ar gudd-wybodaeth. Daethant o hyd i faco ffug a oedd wedi'i guddio i'w atal rhag cael ei ddarganfod.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod Cabinet ar faterion Safonau Masnach: "Mae mynd i'r afael â chyflenwi baco anghyfreithlon a ffug yn un o flaenoriaethau parhaus ein Gwasanaeth Safonau Masnach. Mae pryderon y gall y fasnach mewn baco anghyfreithlon ariannu troseddu cyfundrefnol yma yng Nghymru a ledled y Deyrnas Unedig.

"Rydym am wella dealltwriaeth o'r effaith mae'n ei gael ymhlith ysmygwyr a chymunedau pan mae gweithgareddau twyllodrus yn digwydd gyda nwyddau anghyfreithlon.

"Dylai cyrchoedd o'r fath fod yn rhybudd i'r bobl hynny sydd ynghlwm wrth gyflenwi a gwerthu baco anghyfreithlon. Maent yn gwybod bellach y byddwn yn cymryd camau priodol gyda phartneriaid sy'n angenrheidiol i fynd i'r afael â'r broblem hon."

Dywedodd Clive Jones, Arweinydd Cyngor Sir Powys ar Safonau Masnach, Diogelwch Cymunedau a Chynllunio at Argyfyngau: "Mae'r fasnach anghyfreithlon hon yn niweidio masnachwyr cyfreithlon ym Mhowys a thu hwnt. Dros y ddwy flynedd diwethaf rydym wedi cymryd 60,000 o sigarennau anghyfreithlon a 60 cilogram o faco anghyfreithlon fel rhan o'n gweithrediadau cyffredinol ar nwyddau ffug, sy'n dwyn yr enw 'Ymgyrch Date'. Mae ymchwiliadau yn parhau.

"Mae cyflenwi baco anghyfreithlon yn mynd heibio i fesurau rheoli baco'r llywodraeth, megis peidio â gwerthu baco i blant. Mae mwyfwy o faco anghyfreithlon ar gael sy'n ei gwneud yn fwy tebygol y bydd plant yn dechrau ysmygu. Yn aml rydym yn gweld bod nwyddau ffug yn cynnwys lefelau uchel o fetalau trwm megis cadmiwm.

"Bellach rydym yn cadw golwg ar weithgareddau anghyfreithlon sy'n cynnwys nwyddau ffug. Rydym yn gofyn i ddefnyddwyr fod yn wyliadwrus ac os bydd rhywun yn cynnig nwyddau ffug i chi, rhowch wybod i ni am werthwyr amheus trwy ein mannau cyswllt. Fel arall mae aelodau'r cyhoedd yn gallu ffonio Taclo Taclau (Crimestoppers) ar 0800 555 111.

"Ni allem fod wedi gwneud y gwaith yma heb gefnogaeth Heddlu Dyfed Powys a hoffem ddiolch i swyddogion o dimau plismona gweithredol ac unedau cudd-ymchwil yr heddlu. Hefyd hoffem ddiolch i'n asiantaethau cefnogol megis BWY Canine."

Dywedodd Suzanne Cass, Prif Swyddog Gweithredol ASH Cymru: "Rydym yn canmol ymdrechion pawb sydd ynghlwm wrth ymgyrchoedd fel hwn. Gobeithio y bydd yn anfon neges i eraill na fydd y gweithgareddau hyn yn cael eu dioddef.

"Mae baco anghyfreithlon yn cyfrif am 15 y cant o'r holl faco sy'n cael ei werthu yng Nghymru - y lefel uchaf yn y Deyrnas Unedig. Mae'n parhau i danseilio ymdrechion i fynd i'r afael ag ysmygu. Mae troseddwyr yn gwerthu baco anghyfreithlon am brisiau arian poced i bobl na fyddent yn medru ei fforddio fel arall. Maent yn anwybyddu pob mesur i reoli baco.

"Mae'n cynrychioli bygythiad mawr i iechyd y genedl ac yn cynyddu nifer y bobl sydd mewn perygl o ddatblygu anhwylderau sy'n gysylltiedig ag ysmygu. Ar hyn o bryd mae'r rhain yn cyfrannu at 5,388 o farwolaethau a 26,489 o bobl yn gorfod mynd i'r ysbyty bob blwyddyn.

"Mae'n drosedd sy'n peryglu bywydau ar draws Cymru ac mae rhaid i ni gyfeirio adnoddau tuag at helpu i'w ddifa."

Gallwch chi gysylltu â Gwasanaeth Safonau Masnach y Cyngor yn Aberhonddu ar 01874 623420, yn Llandrindod ar 01597 826032 ac yn Y Drenewydd ar 01686 617524. Fel arall anfonwch e-bost i trading.standards@powys.gov.uk neu ewch i www.powys.gov.uk/tradingstandards

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu