SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hyd at £2,500 o ostyngiad i gael ar dreth busnes i fanwerthwyr Powys

Image of High Street, Newtown

18 Mawrth 2019

Image of High Street, NewtownMae busnesau'r stryd fawr a manwerthwyr eraill ar draws Powys yn cael eu hannog i hawlio hyd at £2,500 o ostyngiad yn eu hardrethi busnes.

Mae Cyngor Sir Powys wedi mabwysiadu Rhyddhad Ardrethi Annomestig y Stryd Fawr a'r Cynllun Rhyddhau Ardrethi Manwerthu ac wedi derbyn ychydig dros £1m i gefnogi siopau'r stryd fawr a manwerthwyr eraill ar hyd a lled y sir.

£2,500 fydd uchafswm y gostyngiad a fydd ar gael fesul eiddo yn 2019/20, sydd yn gynnydd sylweddol o'r uchafswm gostyngiad a oedd ar gael yn 2018/19 sef £750.  Eiddo manwerthu mewn meddiant fydd yn gallu cael budd o'r gostyngiad yma, sef eiddo fel siopau, tafarndai a bwytai gyda gwerth trethadwy o £50,000 neu lai ar 1 Ebrill 2019.

Mae busnesau a dderbyniodd y gostynigad yma yn 2018/19 wedi cael caniatâd i gael gostyngiad ar gyfer 2019/20 yn awtomatig. Bydd hyn yn golygu bod 410 o fanwerthwyr ym Mhowys yn derbyn cyfran o £700,000.

Dywedodd y Cyng Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar faterion Cyllid,: "Rwy'n falch ein bod wedi mabwysiadu'r cynllun rhyddhau ardrethi manwerthu.

"Rydym wedi penderfynu caniatáu'r gostyngiad yn 2019/20 i'r rheiny a'i dderbyniodd y llynedd. Mae hyn yngolygu y bydd 410 o fanwerthwyr ym Mhowys yn derbyn cyfran o'r £700,000.

"Bydd y cynllun rhyddhau ardrethi manwerthu yma yn sicrhau y bydd rhagor o drethdalwyr ar draws Powys yn derbyn cymorth i dalu eu biliau ac yn gallu parhau i ddarparu gwasanaethau y mae eu taer angen ar eu cymunedau lleol."

Mae rhai cyfyngiadau ar yr arian sydd ar gael, a thybir nad yw rhai busnesau'n cael eu cyfrif yn rhai manwerthu (e.e. cyfreithwyr neu ddarparwyr gwasanaethau ariannol). Mae'r manylion i'w gweld ar-lein yn https://cy.powys.gov.uk/threthibusnes

Neu, gellir cysylltu â thîm y cyngor sy'n gweinyddu'r cynllun hwn trwy anfon e-bost at revenues@powys.gov.uk

"Byddwn yn annog pob manwerthwr o fewn y trefi a pentrefi lleol i fwrw golwg ar hyn, oherwydd gallai gyfyngu ar faint y bil ardrethi ar gyfer 2019/20. Bydd y cyngor yn ysgrifennu at fanwerthwyr a allai fod yn gymwys yn fuan iawn," ychwanegodd y Cyng Davies.

Mae'r arian a ddarparodd Llywodraeth Cymru i'w ddefnyddio yn 2018/19. Nid yw'n hysbys a fydd yr arian yma ar gael mewn blynyddoedd i ddod. Cynghorau lleol sy'n casglu Ardrethi Annomestig, ond Llywodraeth Cymru sy'n llywodraethu'r gyfradd y maent wedi'u gosod arni.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu