Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Symud i mewn

Pan fyddwch chi'n dod o hyd i eiddo rydych chi'n ei hoffi, byddwn yn gweithio gyda chi a'r landlord i sefydlu tenantiaeth.

Gallwn eich cefnogi i hawlio costau tai, os oes angen. Lle bo'n briodol, byddwn yn gofyn am fanylion eich incwm, eich cyflogwr a'ch geirdaon, megis gan landlord blaenorol. Efallai y bydd angen i ni gynnal gwiriadau gydag asiantaeth cyfeirio credyd. Byddwn yn cadarnhau eich hawl i fyw a gweithio yn y DU ac yn gofyn am brawf o'ch hunaniaeth, a phrawf am unrhyw un sy'n byw gyda chi. Os oes gennych unrhyw broblemau credyd neu os ydych chi'n credu bod unrhyw wybodaeth arall a allai effeithio ar eich cais, mae'n well dweud wrthym ar unwaith..Image of a house plant

Eich Cytundeb Tenantiaeth

Gallwn eich cefnogi chi i ddeall eich cytundeb tenantiaeth. Mae hon yn ddogfen gyfreithiol sy'n nodi union delerau ac amodau'r denantiaeth ac mae wedi'i chynllunio i'ch diogelu chi a'r landlord. Mae'r cytundeb yn Gytundeb Tenantiaeth Fyrddaliol Sicr, sy'n golygu y gallwch aros yn yr eiddo am y cyfnod lleiaf o chwech neu ddeuddeg mis, ac ar ôl hynny bydd y denantiaeth fel arfer yn mynd ymlaen fesul mis (a elwir yn denantiaeth gyfnodol).

Trwy arwyddo cytundeb tenantiaeth, rydych chi'n cytuno i gadw at yr holl delerau sydd ynddo. Y dyletswyddau mwyaf cyffredin y mae'n rhaid i chi eu cyflawni fel tenant yw talu'ch rhent mewn pryd, talu biliau'r cartref yn ddi-oed, rhoi gwybod am unrhyw broblemau rydych chi'n sylwi arnynt a chynnal safon glanweithdra'r eiddo.

 

Cyswllt

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu