Y Cyngor yn gofyn o hyd am farn y cyhoedd ar lyfrgelloedd

Image of books in a library

08 Ebrill 2019

Image of books in a libraryMae'r Cyngor yn annog trigolion i barhau i leisio barn am ddyfodol cyflawni gwasanaethau llyfrgelloedd ym Mhowys. Daw hyn ar ôl i'r cyngor ohirio toriadau a rhoi blwyddyn i'r gwasanaeth ddod o hyd i arbedion o £200,000 o leiaf, ac efallai mwy na hyn. 

Fel rhan o ymgynghoriad cyhoeddus a lansiwyd ar ddechrau mis Chwefror, ymwelodd Aelod y Cabinet, y Cynghorydd Rachel Powell â deg llyfrgell cangen lle clywodd drosti ei hun pa mor werthfawr yw'r gwasanaeth. Oherwydd y sylwadau ddaeth i law trwy'r ymgynghoriad aeth y cyngor ati i ohirio unrhyw doriadau. Hefyd, penderfynwyd parhau i ymgynghori i geisio syniadau a barn trigolion am ddewisiadau yn y dyfodol. Bydd hyn yn rhoi digon o amser i'r cyngor roi sylw dyledus i'r syniadau hyn.

Mae mwy na 250 o drigolion wedi lleisio barn hyd yma trwy'r arolwg ar-lein a phapur, ynghyd â'r sylwadau a gymerwyd yn y deng sesiwn alw heibio.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell: "Fe wyddom fod ein cymunedau wrth eu bodd gyda'n llyfrgelloedd ond nid yw hyn, ynddo ei hun yn datrys pwysau cyllidebol. Mae'r gwasanaeth yn dal mewn sefyllfa lle mae rhaid iddo ddod o hyd i arbedion o £200,000 o leiaf erbyn diwedd mis Mawrth 2020. Bydd y sefyllfa hon yn parhau yn y dyfodol."

"Mae'n bwysig ein bod yn chwilio pob dull a modd a meddwl mewn ffordd wreiddiol, os ydym am gynnal ein llyfrgelloedd. Hoffwn annog trigolion i barhau i ddweud eu dweud trwy'r arolwg. Mae gennym nifer o ddewisiadau ar y bwrdd nawr - yn rhannol o ganlyniad i'r sesiynau galw heibio.  Byddwn yn edrych ar fodelau mewn lleoedd eraill ac o ganlyniad i sgyrsiau gyda chynghorau tref a chymunedol.

"Mae gennym gyfarfod fis nesaf gyda chynghorau tref a chymunedol i drafod y dewisiadau sydd orau ganddynt a'r ffordd ymlaen. Yn bersonol, credaf y gallwn lwyddo trwy gydweithio mewn ffyrdd creadigol dros ben. Mae ein cymunedau wedi dangos yn barod eu bod yn fodlon cydweithio gyda ni," meddai.

Mae'r arolwg yn cau ddydd Sul, 28 Ebrill 2019. Gallwch chi ddod o hyd i'r arolwg adolygu llyfrgelloedd a gwybodaeth gefndirol trwy fynd i'r ddolen isod https://cy.powys.gov.uk/article/6817/Adolygiad-llyfrgell

Mae'r dewisiadau a gynigwyd yn cynnwys y syniadau canlynol:

  • Gwasanaeth "clicio a chasglu" - byddai defnyddwyr llyfrgelloedd yn archebu eu llyfrau ac ati ar-lein a'u casglu o fan canolog yn eu cymuned
  • Cael statws ymddiriedolaeth ac elusennol - un ai ar gyfer llyfrgelloedd unigol neu ar gyfer y gwasanaeth llyfrgelloedd fel cyfangorff. Trwy hyn gallai'r gwasanaeth geisio am refeniw gan ffynonellau eraill
  • Defnyddio ein llyfrgelloedd yn fwy effeithiol - datblygu llyfrgelloedd fel canolfannau lles lle rydym yn rhannu costau gydag amrywiaeth o wasanaethau a sefydliadau partner eraill. Hefyd byddwn yn ystyried gadael i fusnesau ddefnyddio'r cyfleusterau pan maent ar gau
  • Cyfleoedd codi arian, noddi, grwpiau Ffrindiau, a chyllido torfol
  • Llyfrgelloedd sy'n cael eu rhedeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr megis y model a ddatblygwyd gan Lyfrgell Trefaldwyn
  • Datganoli grym llyfrgelloedd i Gynghorau Tref a Chymunedol fel y gallant ddefnyddio adnoddau nad ydynt ar gael i awdurdodau lleol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu