1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: taliadau gwastraff gardd wedi'u lleihau
Darllen mwy

Busnesau yn trafod gweledigaeth Bargen Twf Canolbarth Cymru mewn gweithdai

Image cynrychioli Busnesau yn trafod gweledigaeth Bargen Twf Canolbarth Cymru mewn gweithdai

12 Ebrill 2019

Image of people at a Growing Mid Wales eventMae busnesau o bob rhan o Ganolbarth Cymru wedi cymryd y cam mawr cyntaf o ran datblygu'r weledigaeth ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru. Fe wnaeth 40 o fusnesau, sefydliadau cynrychioliadol ac ymddiriedolaethau elusennol gwrdd mewn tri gweithdy ar ddechrau mis Ebrill i ddechrau'r broses.

Arweiniwyd gweithdai'r Fargen Twf gan y sector preifat ac fe'u hwyluswyd gan Bartneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru. Cynhaliwyd cyfres o drafodaethau dros y tri digwyddiad lle'r oedd busnesau'n edrych ar sut y gallai £200m posibl o arian y Fargen Dwf roi hwb i economi Canolbarth Cymru.

Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn yw Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion. Dywedodd, "Mae busnesau o bob cwr o'r Canolbarth wedi cael cyfle i drafod sut y gellir defnyddio £200m o gyllid i helpu i drawsnewid economi Canolbarth Cymru. Dim ond y cam cyntaf yw hyn o ran sicrhau Bargen Twf ar gyfer y Canolbarth, ond mae'n un gyffrous.

"Rwy'n edrych ymlaen at weld y weledigaeth yn mynd yn ei flaen. Rwyf hefyd yn gobeithio y bydd y weledigaeth yn troi'n arian gwirioneddol a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar economi a chymunedau Canolbarth Cymru."

Prif nod cynllun gweithredu economaidd Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru yw sbarduno twf economaidd a newid trawsnewidiol yn economi'r Canolbarth yn ystod y 15 mlynedd nesaf. Caiff y cynllun gweithredu ei gyflwyno drwy amrywiaeth o ffynonellau ariannu gan gynnwys y posibilrwydd o Fargen Twf Canolbarth Cymru. Mae cymorth gan fusnesau yn hanfodol i gyflawni nodau'r cynllun gweithredu.

Y Cynghorydd Rosemarie Harris yw Arweinydd Cyngor Sir Powys. Meddai, "Rydym ar ddechrau taith hynod gyffrous a allai gael effaith enfawr ar ein heconomi ranbarthol, gan fod o fudd i boblogaeth Powys a Cheredigion.

"Gyda chefnogaeth gan y sector preifat a phartneriaid yn y sector cyhoeddus rydym yn gobeithio cyflwyno cyfleoedd a thwf economaidd sylweddol ledled Canolbarth Cymru. Ni fydd y daith yn un hawdd ond mae gennym weledigaeth glir ac rydym yn benderfynol i lwyddo."

Cynhaliwyd dau weithdy yn Llandrindod ar 2 a 3 Ebrill. Cynhaliwyd gweithdy terfynol yn Aberystwyth ar 11 Ebrill.

Mae mwy o weithdai wedi'u cynllunio ar gyfer y dyfodol agos, gyda'r bwriad o gael cyfranogiad eang gan fusnesau i lunio'r weledigaeth ar gyfer y fargen dwf.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu