1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Hysbysiad cyhoeddus o'r ddeiseb i adalw AS Brycheiniog a Sir Faesyfed Chris Davies

Deddf Adalw ASau 2015 (Deiseb Adalw)

Hysbysiad o Ddeiseb

Bydd yna ddeiseb i benderfynu a ddylai Chris Davies, sef yr AS dros Frycheiniog a Sir Faesyfed, golli ei sedd fel AS ac y dylid cynnal is-etholiad i benderfynu pwy fydd yn AS dros yr etholaeth honno.

Cychwynnwyd y ddeiseb oherwydd bod Chris Davies AS wedi'i gael yn euog o drosedd dan adran 10 Deddf Safonau Seneddol 2009 (trosedd lle darperir gwybodaeth ffug / camarweiniol ar gyfer cais am lwfansau seneddol, a hefyd o ail drosedd o geisio darparu gwybodaeth o'r fath) ac wedi'i orchymyn i dalu dirwy o £1,500 ac wedi cael gorchymyn cymunedol lle mae gofyn iddo gwblhau 50 awr o waith di-dâl o fewn y 12 mis nesaf

Cyfnod llofnodi'r ddeiseb:

9am ddydd Iau, 9 Mai tan 5pm nos Iau, 20 Mehefin 2019.

Etholaeth: Brycheiniog a Sir Faesyfed

Dyma'r mannau penodedig ar gyfer llofnodi'r ddeiseb:

 • Neuadd y Sir, Llandrindod, LD1 5LG
 • Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, LD3 7HR
 • Llyfrgell Llanandras, Neuadd y Farchnad, Llanandras, LD8 2AD
 • Llyfrgell Ystradgynlais, Temperance Street, Ystradgynlais, SA9 1JJ
 • Swyddfeydd y Cyngor, Stryd Lydan, Y Gelli Gandryll,  HR3 5BX
 • Clarence Hall House, Stryd Beaufort, Crughywel, NP8 1BN

Bydd y lleoliadau hyn ar agor er mwyn llofnodi:

 • Dydd Llun, 9am tan 5pm (heblaw Dydd Llun gŵyl banc y gwanwyn)
 • Dydd Mawrth, 8am tan 5pm
 • Dydd Mercher, 9am tan 8pm
 • Dydd Iau, 9am tan 5pm
 • Dydd Gwener, 9am tan 5pm

Mae rhywun yn gymwys i lofnodi'r ddeiseb os ydyn nhw'n etholwr seneddol cofrestredig i'r etholaeth ac yn 18 oed neu'n hŷn (neu eu bod yn 18 oed cyn diwedd y cyfnod llofnodi).

Byddwn yn ysgrifennu at bob etholwr seneddol cofrestredig unigol i roi gwybod iddo beth yw'r trefniadau llofnodi ac i le y dylent fynd i lofnodi.   Bydd etholwyr seneddol sydd wedi cofrestru i bleidleisio drwy'r post yn derbyn eu taflen lofnodi drwy'r post.

Rhaid derbyn ceisiadau newydd i lofnodi'r ddeiseb DRWY'R POST erbyn 5 pm Ddydd Mercher 5 Mehefin 2019 fan bellaf.

Rhaid derbyn ceisiadau newydd i lofnodi'r ddeiseb DRWY DDIRPRWY erbyn 5 pm Ddydd Mercher 5 Mehefin 2019 fan bellaf.

PWYSIG -os ydych yn dewis llofnodi'r ddeiseb bydd marc yn cael ei roi wrth eich enw ar y gofrestr a ddefnyddir i weinyddu'r ddeiseb. Y 'gofrestr wedi'i marcio' yw hon ac mae'n helpu i atal rhywun rhag llofnodi ddwywaith ac i ganfod twyll. Ar ôl cyhoeddi canlyniad y ddeiseb, caiff unrhyw berson ofyn i'r swyddog deisebau am gael gweld y gofrestr wedi'i marcio os yw'n amau bod twyll. Os yw'r swyddog deisebau'n cytuno i'r cais hwn, bydd yr archwiliad yn digwydd dan oruchwyliaeth staff yr awdurdod lleol, a dim ond nodiadau mewn llawysgrifen a ganiateir, i'w trosglwyddo o bosibl i'r heddlu allu ymchwilio i'r mater.

Cyhoeddi'r trothwy o 10%

Ar ôl derbyn hysbysiad y Llefarydd dan adran 5 Deddf Adalw ASau 2015 mae'r Swyddog Deisebau trwy hyn yn hysbysu'n gyhoeddus mai:

(a)  nifer y bobl sydd â hawl i lofnodi'r ddeiseb yw 53,032

(b) nifer y bobl fyddai angen llofnodi'r ddeiseb i'r ddeiseb fod yn llwyddiannus yn unol ag adran 14 Deddf Adalw ASau 2015(a) (penderfynu a yw'r ddeiseb i adalw wedi bod yn llwyddiannus) yw 5,303

Dr Caroline Turner, Swyddog Deisebau

Ymgyrchwyr Deiseb

Mae dau fath o ymgyrchwr: ymgyrchwyr 'cofrestredig' a 'heb gofrestru'. Yn ystod y cyfnod a reoleiddir, y terfynau gwario yw:

 • £500 ar gyfer ymgyrchwyr heb gofrestru
 • £10,000 ar gyfer ymgyrchwyr cofrestredig

Gall person neu sefydliad cymwys gael eu cofrestru drwy roi gwybod i'r Swyddog Deiseb yn ysgrifenedig. Mae'r unigolyn hwn yn gyfrfol am wneud yn siwr bod yr ymgyrchwr cofrestredig yn dilyn y rheolau ar wario, rhoddion ac adrodd.

Dwyn i gof daflen ffeithiau'r Ddeddf

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu