1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Polisi Trwyddedau Cerbydau Masnachol neu Drelars

 

1. Cyflwyniad

1.1

Bydd deiliaid tai gyda cherbydau neu ôl-gerbydau masnachol (yn cynnwys cerbydau i'w llogi a cherbydau gwaith) yn gorfod cael Trwydded CVT er mwyn cael mynediad i'r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref (HWRC) ym Mhowys.

1.2

Diben y cynllun Trwyddedau CVT yw darparu mynediad i ddeiliaid tai gyda cherbydau neu ôl-gerbydau o fath masnachol i'r safleoedd a chaniatáu i'r Cyngor yr un pryd ymdrin â gwaredu gwastraff busnes yn anghyfreithlon, a fyddai fel arall yn costio i'r cyngor ac yn y pen draw i'r trethdalwr. Bydd y Drwydded CVT hefyd yn rhoi rhywfaint o reolaeth i'r Cyngor dros faint o wastraff sy'n cael ei anfon i'r safleoedd hyn.

 

2. Y Drwydded Cerbydau ac Ôl-gerbydau Masnachol (CVT)

2.1

Mae trwyddedau CVT ar gael AM DDIM i drigolion Powys sy'n dymuno mynd â gwastraff o'u cartrefi eu hunain i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

2.2

Mae trigolion yn gallu gwneud cais am Drwyddedau CVT o 1af Medi 2017 a fydd yn eu galluogi i ollwng deunydd i'w ailgylchu a /neu wastraff y cartref mewn unrhyw un o bum Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref y Cyngor mewn cerbydau ac ôl-gerbydau sy'n cael eu hystyried yn rhai masnachol (gweler 3.2 isod).

2.3

Rhaid i'r cerbyd fod wedi ei gofrestru i'r preswylydd sy'n gwneud y cais ac i gyfeiriad ym Mhowys. Gallai cerbydau cwmni / gwaith gael eu cofrestru i gyfeiriad y tu allan i'r Sir, ond mae'n rhaid i'r ymgeisydd fod yn byw ym Mhowys.

2.4

Bydd gofyn i drigolion roi copïau o brawf o gyfeiriad a'u dogfen V5 gyda'u ffurflen gais, fel prawf nad yw'r cerbyd yn cael ei berchnogi at ddibenion masnachol.

2.5

Ni fydd mynediad mewn cerbydau masnachol yn cael ei ganiatáu hyd nes bod y preswylydd yn derbyn eu Trwyddedau CVT gan y Cyngor - ni fydd mynediad yn cael ei roi ar geisiadau yn unig.

2.6

Rhaid i geisiadau gael eu gwneud fesul cartref a gallant gynnwys cofrestru un cerbyd neu ôl-gerbyd masnachol ar gyfer pob cyfeiriad cartref.

2.7

Bydd trigolion yn cael eu deuddeg 'Trwydded CVT' unigol, a fydd yn caniatáu cyfanswm o ddeuddeg ymweliad â Chanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref ar gyfer pob cartref y flwyddyn.

2.8

Gallai preswylwyr wneud cais am un set o Drwyddedau CVT (12 ymweliad) ar gyfer pob cyfnod o 12 mis yn unig. Ni fydd gan y Trwyddedau CVT ddyddiad dod i ben, ond bydd trwyddedau CVT ychwanegol yn cael eu rhoi dim ond pan fydd y deuddeg Trwydded a gyhoeddwyd wedi cael eu defnyddio.

2.9

Bydd gan y Drwydded CVT gofrestriad penodol, dim ond y cofrestriad a nodir ar y dogfennau fydd yn cael mynediad i'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

2.10

Ar gyfer ceisiadau am drwyddedau trelars, bydd angen cael ffurflen V5 y cerbyd awdurdodedig (gweler adran 3.1) a fydd yn tynnu'r trelar

2.11

Rhaid cyflwyno Trwydded CVT i staff y safle ar bob ymweliad â'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref a bydd yn cael ei chadw ar y safle. Ni fydd mynediad yn cael ei roi i drigolion nad ydynt yn dangos Trwydded CVT ddilys wrth gyrraedd. Os yw preswylydd yn ymweld â'r safle fwy nag unwaith mewn un diwrnod, bydd pob ymweliad yn cael ei gyfrif ar wahân a bydd yn rhaid cael un Drwydded CVT ar gyfer pob ymweliad.

2.12

Nid yw trwyddedau yn benodol i'r safle.

2.13

Ni fydd y Drwydded CVT yn caniatáu i wastraff masnachol gael ei ddwyn i mewn i'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Os bydd cynorthwywyr safle yn amau bod y gwastraff o darddiad masnachol mae ganddynt hawl i atal y defnyddiwr rhag gollwng y deunydd hwnnw. Bydd staff y safle yn trosglwyddo manylion y deiliad Trwydded CVT i dîm Ymwybyddiaeth a Gorfodi'r Cyngor ar gyfer ymchwiliad pellach.

2.14

Pe bai manylion y cerbyd yn newid, yna rhaid i unrhyw Drwyddedau CVT a gyhoeddwyd yn flaenorol gael eu dychwelyd cyn y bydd rhai newydd yn cael eu darparu. Bydd hyn ar sail niferoedd tebyg am debyg. Er enghraifft, os gwneir cais am newid rhif cofrestru lle mae chwe ymweliad wedi cael eu gwneud, yna bydd yr un newydd yn cynnwys chwe Thrwydded CVT.

2.15

Os yw deiliad tŷ yn gwerthu cerbyd rhaid peidio â throsglwyddo'r Trwyddedau i'r perchennog newydd, mae'n rhaid eu dychwelyd i'r Cyngor. Byddai angen i'r perchennog newydd wneud ei gais ei hun.

 

3. Pa gerbydau fydd/na fydd angen Trwyddedau CVT?

3.1

Ni fydd angen trwyddedau ar gyfer y cerbydau awdurdodedig canlynol:

 • Ceir
 • SUVs
 • Landrofers gyda seddau cefn a ffenestri
 • Cludwyr pobl
 • Caravanettes
 • Faniau gwersylla
 • Ol-gerbydau hyd at 1.4m* o hyd ac wedi eu tynnu gan unrhyw un o'r uchod

 

3.2

Bydd angen trwyddedau ar gyfer:

 • Ceir gydag ysgrifen arnyn nhw (ac eithrio ceir cwrteisi a thacsis)
 • Pob cerbyd llogi a cherbydau cwmni
 • Ôl-gerbydau sy'n cael eu tynnu gan gerbyd awdurdodedig (a restrir uchod) dros 1.4 m* o hyd a hyd at 2.4m *
 • Faniau bach a faniau cludo gyda phellter byr rhwng yr olwynion
 • Pob picyp (i gynnwys Landrofers heb unrhyw seddau cefn na ffenestri), hyd at 3.5 tunnell fetrig o bwysau cyfreithiol gros

 

3.3

Nid yw'r cerbydau a restrir isod yn gymwys i ddefnyddio'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref (gyda neu heb Drwydded)

 • Unrhyw gerbyd sy'n fwy na 3.5 tunnell gros cyfreithiol
 • Ôl-gerbydau dros 2.4m* o hyd
 • Cerbydau gyda gwely gwastad a cherbydau Tipio
 • Unrhyw fan ar wahân i faniau byr
 • Bysiau mini
 • Faniau blwch Luton
 • Cerbydau amaethyddol i gynnwys tractorau, bocsys ceffylau ac ôl-gerbydau stoc

*Mae hyd y trelar yn cyfeirio at y lle y gellir ei ddefnyddio yng ngwely'r trelar, heb gynnwys y bachiad.

 

4. Cerbydau i'w llogi

4.1

Gallai faniau sy'n cael eu llogi gan ddeiliad tŷ i ollwng gwastraff eu cartref eu hunain, wneud cais am Drwydded Defnydd Sengl.

4.2

Bydd yn ofynnol i'r perchennog ddarparu copi o'r cytundeb llogi cerbyd gyda'u cais, yn ogystal â phrawf o gyfeiriad.

4.3

Mae'r holl gyfyngiadau ar gerbydau a restrir o dan Adran 3 yn berthnasol h.y. os nad yw'r cerbyd yn bodloni'r gofynion o ran maint / math y cerbyd, ni chaniateir iddo gael mynediad i'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

4.4

Bydd cerbydau a logir yn derbyn Trwyddedau CVT untro. Bydd y rhain yn cael eu cyfyngu i dri achlysur i bob cyfeiriad cartref bob blwyddyn.

 

5. Defnyddio cerbyd cwmni / gwaith

5.1

Gallai trigolion ym Mhowys ddefnyddio cerbyd masnachol eu cyflogwr (ar yr amod fod y cerbyd yn cydymffurfio ag Adran 3 uchod) i ollwng gwastraff eu cartref eu hunain mewn Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn y Sir.

5.2

Bydd angen i'r cais gynnwys copi o'r prawf o gyfeiriad yn ogystal â chaniatâd ysgrifenedig yn manylu ar y cerbyd gan y cyflogwr (ar bapur pennawd y cwmni).

5.3

Ni fydd trwyddedau CVT i gerbydau cwmni / gwaith yn cael eu darparu yn ychwanegol at unrhyw Drwydded CVT arall a gofrestrwyd i'r cyfeiriad cartref hwnnw.

5.4

Bydd cerbydau cwmni / gwaith yn derbyn Trwyddedau CVT untro. Bydd y rhain yn cael eu cyfyngu i dri achlysur i bob cyfeiriad cartref bob blwyddyn.

 

6. Y broses ymgeisio

6.1

Bydd y broses o wneud cais ar gael i drigolion o 1 Medi 2017.

6.2

Gellir cwblhau ceisiadau am Drwydded CVT drwy:

 • Ffurflen ar-lein ar wefan y Cyngor a fydd yn gofyn am i gopi wedi'i sganio o'r dogfennau a restrir yn Adran 2, 4 a 5 uchod gael ei atodi wrth y cais
 • Lawrlwytho ac argraffu'r ffurflen oddi ar wefan y Cyngor a dychwelyd hon drwy'r post, gyda chopïau caled o'r dogfennau a restrir yn Adran 2, 4 a 5 uchod
 • Gofyn am gopi o'r ffurflen gais o unrhyw un o'r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref

6.3

Bydd gofyn i drigolion ddarparu'r wybodaeth a ganlyn fel rhan o'r broses o wneud cais:

 • Enw a chyfeiriad llawn
 • Rhif Ffôn
 • Rhif cofrestru'r cerbyd
 • Gwneuthuriad a model y cerbyd
 • Manylion y geiriad os oes ysgrifen ar y cerbyd
 • Copi o brawf o'ch cyfeiriad, copi o'r V5, cytundeb llogi a /neu lythyr gan eich cyflogwr yn ôl yr angen

 

7. Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref - Ffurflenni Datgan Gwastraff y Cartref

7.1

Mae Trwyddedau CVT yn rhoi caniatâd i drigolion gyda cherbydau ac ôl-gerbydau masnachol fynd i mewn i'r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref, nid ydynt yn Drwyddedau i ollwng unrhyw fath o wastraff. Bydd unrhyw ddeunydd (mathau a meintiau) sy'n cael ei gludo i safleoedd yn ddarostyngedig i Gontract CAGC Cyngor Sir Powys.

7.2

Bydd y Ffurflenni Datgan Gwastraff y Cartref yn parhau i gael eu defnyddio yn y CAGC ym Mhowys. Pan fydd staff y safle yn amau y gallai preswylydd fod yn cyflenwi gwastraff masnachol i CAGC byddant yn gofyn i'r unigolyn gwblhau Ffurflen Datganiad Gwastraff y Cartref i wirio bod y gwastraff yn dod o'i aelwyd ei hun. Bydd copïau o'r ffurflenni hyn yn cael eu hanfon ymlaen at y Cyngor at ddibenion monitro ac ymchwiliad pellach yn ôl y gofyn.

 

8. Gweinyddu Cynllun Trwyddedau CVT

8.1

Bydd y cynllun Trwydded CVT yn cael ei weinyddu gan y Cyngor.

8.2

Bydd pob cais am Drwydded CVT yn cael ei gofnodi a bydd y wybodaeth yn cael ei monitro gan y Cyngor.

8.3

Bydd yr holl Ffurflenni Datgan Gwastraff y Cartref yn cael eu cadw a bydd y wybodaeth yn cael ei chofnodi a'i monitro gan y Cyngor.

8.4

Os bydd preswylydd yn colli ei Drwyddedau CVT, bydd y Cyngor yn darparu rhai newydd ar sail niferoedd tebyg am debyg.

8.5

Os bydd preswylydd yn newid ei gyfeiriad, yna rhaid iddo roi gwybod i'r Cyngor fel y gellir diweddaru ei fanylion ar y system. Ni fydd angen Trwyddedau newydd ar gyfer newid cyfeiriad.

8.6

Os bydd preswylydd yn newid ei gerbyd ac nad oes arno angen Trwyddedau CVT mwyach rhaid iddynt roi gwybod i'r Cyngor a dychwelyd unrhyw Drwyddedau CVT heb eu defnyddio. Rhaid peidio â throsglwyddo Trwyddedau CVT i berchennog newydd y cerbyd.

8.7

Os yw preswylydd yn newid ei Gerbyd Masnachol, bydd yn rhaid iddo/iddi roi gwybod i'r cyngor ac yna gwneud cais am Drwyddedau CVT newydd, gan ddarparu'r ddogfennaeth ofynnol fel y gwnaethant gyda'u cais gwreiddiol. Bydd ei fanylion yn cael eu diweddaru a bydd Trwyddedau CVT newydd yn cael eu dosbarthu ar sail niferoedd tebyg am debyg mewn unrhyw gyfnod o ddeuddeg mis.

8.8

Bydd yr holl Drwyddedau CVT wedi eu defnyddio yn cael eu cofnodi gan y Cyngor i sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio'n gyfreithlon. Bydd trwyddedau ychwanegol yn cael eu cyhoeddi dim ond ar ôl i ddeuddeg o drwyddedau CVT gael eu defnyddio. Gellir gwneud cais am ddyraniad newydd o ddeuddeg trwydded CVT unwaith yn unig, ar gyfer pob cyfnod o ddeuddeg mis.

8.9

Mae gan staff yng Nghanolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi'r Cyngor yr hawl i atal mynediad i unrhyw breswylydd sydd â thrwydded y maent yn amau sy'n torri unrhyw ran o bolisi'r Trwyddedau CVT.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu