1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Image cynrychioli Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Lansiwyd yr arolwg rhanbarthol hwn gan bartneriaid yn y sector cyhoeddus i gasglu barn trigolion ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys am eu profiadau hwy ac eraill am geisio cael mynediad at ystod o wasanaethau cyhoeddus o dai i iechyd.

Bydd yr adborth a fydd yn dod i law yn cyfrannu at waith ac amcanion yr holl bartneriaid a fydd yn cael eu cynnwys yn eu cynlluniau cydraddoldeb ar gyfer 2020 - 2024.

Mae'r Ddeddf Cydraddoldeb 2010 wedi gosod dyletswydd ar y sector cyhoeddus i:

•     Ddileu gwahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth ac unrhyw ymddygiad arall a waherddir o dan y Ddeddf;

•     Hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a phersonau nad ydynt yn ei rhannu;

•     Meithrin perthynas dda rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a phersonau nad ydynt yn ei rhannu.

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn cau ar 14 Mehefin 2019. 

Llenwi'r arolwg

Fersiwn Hawdd i'w ddarllen [985KB]

Rhagor am y Ddeddf Cydraddoldeb

Darllen adroddiad 2018 "A yw Cymru'n Decach" gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu