Arolwg i gefnogi cynnig i ariannu mannau gwefru cerbydau trydan

Image of an electric car charging point

17 Mai 2019

Image of an electric car charging pointRydym yn gofyn i drigolion â diddordeb i gwblhau arolwg byr a allai helpu Cyngor Sir Powys i ysgogi arian sylweddol i sefydlu nifer o fannau i wefru cerbydau trydan yn gyflym ym meysydd parcio arhosiad hir y Cyngor ar hyd a lled y Sir.

Mae arian ar gael i awdurdodau lleol gan y Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel (OLEV) i osod mannau gwefru ger ardal breswyl lle nad oes mannau parcio oddi ar y stryd, neu mewn ardal o'r fath (byddai'r gwefrwyr hefyd ar gael i'r cyhoedd / i ymwelwyr). Mae'n rhaid i gynnig o'r fath gael ei ategu gan dystiolaeth allweddol gan y rheiny sy'n berchen ar gerbydau trydan, ynghyd â phreswylwyr a allai fod â diddordeb mewn prynu neu ddefnyddio cerbyd o'r fath yn y dyfodol agos.

Nod yr arolwg yw sicrhau gwell dealltwriaeth ynglŷn â'r galw am fannau i wefru cerbydau trydan ledled y sir, a pha feysydd parcio fyddai'r rhai mwyaf poblogaidd i osod man gwefru ynddynt. 

Mae manylion dod yn berchennog ar gar trydan yn ddod yn fwyfwy hysbys (dim trefh ffordd, ac ond ychydig, neu ddim, allyriad carbon) a gallai cynnig mannau gwefru mewn mannau parcio lleol fod o fudd i drigolion nad oes ganddynt ddreif neu garej ac sy'n parciou cerbyd ar y stryd.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Priffyrdd, Cludiant ac Ailgylchu: "Mae llywodraeth y DU wedi ymrwymo i roi'r gorau i werthu ceir petrol a diesel erbyn 2040. Mae hyn yn golygu y bydd mwy ohonom yn buddsoddi mewn ceir trydan yn y blynyddoedd nesaf.

Ychwanegodd:  "Rwyf am sicrhau ein bod yn meddwl ymlaen, ac yn ystyried hyn fel modd o baratoi ein sir ar gyfer y dyfodol. Byddwn nid yn unig yn lleihau ein hallyriadau carbon, ond hefyd yn sefydlu rhagor o fannau gwefru. Byddwn yn sicrhau bod preswylwyr lleol a'r llu o filoedd o dwristiaid sy'n ymweld â'n sir bob blwyddyn yn parhau i fod yn hyderus gan wybod bod croeso iddyn nhw a'u ceir trydan ymweld â ni a derbyn darpariaeth."

Mae'r arolwg ar gael hyd 9 Mehefin 2019 yn www.surveymonkey.com/r/DLFWQHZ

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu