SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Datganiad ar ddarpariaeth anghenion dysgu ychwanegol

Children in a classroom

21 Mai 2019

Children in a classroomNi fydd plant sy'n mynychu ysgolion arbennig ym Mhowys ar hyn o bryd yn cael eu symud i mewn i ysgolion prif ffrwd fel rhan o'r newidiadau i'r ddarpariaeth anghenion dysgu ychwanegol, yn ôl y cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys wedi mynd ati i geisio tawelu meddyliau rhieni disgyblion sy'n mynychu ysgolion arbennig yn y sir na fydd disgwyl i'w plant newid ysgol o ganlyniad i'r cynlluniau i newid natur y ddarpariaeth.

Mae'r cyngor wedi cyflwyno neges i roi sicrwydd i rieni wedi i erthygl yn y cyfryngau yn ddiweddar beri loes ddianghenraid i rieni.

Bydd disgyblion sy'n cael eu haddysgu mewn ysgolion arbennig yn y sir yn aros yn y lleoliad hwnnw nes eu bod yn cyrraedd oed gadael ysgol, meddai'r cyngor.

Dywedodd y Cyng Pete Roberts, Cadeirydd Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau: "Cyflwynwyd y newyddion diweddaraf ar y Rhaglen Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiant i'r pwyllgor craffu Ddydd Llun 13 Mai, ac mae'r cyfryngau lleol wedi sôn am hyn.

"Wrth i'r drafodaeth ar y mater ddechrau dirwyn i ben, gofynnais yn benodol i'r Cyng Myfanwy Alexander, Deiliad Portffolio Addysg, a fyddai'r plant yn cael eu trosglwyddo i ysgolion prif ffrwd oherwydd y newidiadau sy'n cael eu cynnig fel rhan o'r rhaglen.

"Ymateb y Cyng Alexander oedd nad oedd urnhyw gynlluniau i symud disgyblion presennol i ysgolion eraill, ond y byddai'r meini prawf ar gyfer derbyniadau newydd yn wahanol. Byddai hynny'n golygu y byddai rhai disgyblion a fyddai dan y trefniadau presennol yn mynd i ysgol arbennig, yn mynd i ysgol brif-ffrwd pe byddai asesiad yn dangos mai dyma fyddai'n briodol ar gyfer anghenion y plentyn hwnnw.

"Yn anffodus, ni welwyd y rhan honno o'r drafodaeth mewn erthygl yn y cyfryngau yn ddiweddar. Oherwydd hynny, mae natur y drafodaeth gyfan wedi'i gosod mewn cyd-destun gwahanol ac mae hyn wedi peri loes sylweddol i nifer o rieni, gan roi'r argraffiddynt bod lle ysgol eu plentyn dan fygythiad."

Dywedodd y Cyng Myfanwy Alexander, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Addysg; "Mae gan y weledigaeth ar gyfer addysg ym Mhowys sy'n cynnwys ein dysgwyr ag anghenion ychwanegol. Rydym yn ailadeiladu Ysgol Cedewain i ddarparu amgylchedd o'r radd flaenaf i ddiwallu anghenion y disgyblion sydd yno a bydd y cyfarfod cyntaf i fudd-ddeiliaid y prosiect yn cael ei gynnal y mis nesaf.

"Mae ysgolion arbennig yn hanfodol i ddyfodol addysg ym Mhowys, ond rydym hefyd wedi ymrwymo i ddarparu gwell mynediad i ysgolion prif ffrwd ar gyfer y rheiny y byddai hynny'n fwy addas ar eu cyfer."

Dywedodd y Dr Alec Clark, Pennaeth Addysg y cyngor: "Ein nod yw galluogi pob plentyn yn y dyfodol i fynychu'r ddarpariaeth fwyaf priodol ar gyfer eu hanghenion. Bydd hyn yn cael ei gyflawni ar sail penderfyniadau a wneir trwy gydweithio â rhieni, gofalwyr, pobl broffesiynol a'r bobl ifanc eu hunain.

"Fodd bynnag, ni fydd unrhyw newid yn y ddarpariaeth i ddisgyblion sydd ar hyn o bryd yn mynychu ysgolion arbennig yn y sir. Ni fyddwn yn gofyn iddynt symud i ysgolion prif ffrwd o ganlyniad i newidiadau i'r ddarpariaeth anghenion dysgu ychwanegol yn y sir."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu