SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Perfformiad y Cyngor

Image of council services

23 Mai 2019

Image of council servicesMae'r ffigyrau diweddaraf yn dangos bod perfformiad cyffredinol Cyngor Sir Powys wedi gwella yn chwarter olaf blwyddyn ariannol 2018-19.

Bu Cabinet y cyngor yn ystyried adroddiad yr wythnos yma lle gwelwyd bod perfformiad yn y dangosyddion perfformiad allweddol wedi gwella o'i gymharu â 2017-18.

Ymhlith y prif gyflawniadau oedd 92.96 y cant o geisiadau cynllunio'n cael eu pennu yn y lleiafswm amser. Adroddwyd bod 62.08 o wastraff ym Mhowys yn cael ei ailddefnyddio, ei ailgylchu neu ei gompostio. 

Rhoddwyd sylw arbennig hefyd i nifer o weithgareddau llwyddiannus yn ystod y chwarter. Roedd hyn yn cynnwys agor adeilad ysgol gynradd newydd yng Ngharno, sef adeilad 21ain ganrif gwerth £1.5m, yn cynnwys darpariaeth benodol i'r blynyddoedd cynnar. Hefyd cynhaliwyd Gwyl Gyrfaoedd lwyddiannus dros ben a ddenodd 3000 o bobl ifanc.

Cyflwynwyd prosesau newydd mwy effeithiol trwy ein gwefan newydd, gan ganiatáu i drigolion rhyngweithio â'r Cyngor 24/7 ar gyfer gwasanaethau fel Bathodynnau Glas. Lansiwyd proses newydd ar gyfer rhent tai, ynghyd â gwasanaeth newydd i gasglu gwastraff o'r ardd gan aelwydydd Powys.

Dywedodd y Cyng Aled Davies, Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Perfformiad: "Ry'n ni'n falch o weld y gwelliannau a gweithgareddau llwyddiannus mewn nifer o feysydd pwysig.

"Mae'n anodd sicrhau gwelliannau ar adeg pan mae pwysau sylweddol ar wasanaethau cyhoeddus. Ein gorchwyl ni yw ceisio sicrhau bod y cyngor yn cynnal y safonau uchel, a lle bo modd, gwella perfformiad er budd trigolion Powys."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu