Erlyn dyn o Swydd Amwythig am droseddau baco ffug

Image of counterfeit tobacco being sold on Facebook

29 Mai 2019

Image of counterfeit tobacco being sold on FacebookMae dyn o Swydd Amwythig wedi derbyn gorchymyn cymunedol 12 mis ar ôl iddo gael ei erlyn gan Gyngor Sir Powys am werthu baco ffug ar gyfryngau cymdeithasol a oedd yn cynnwys lefelau uchel o gadmiwm ac olion plwm.

Aeth Gwasanaeth Safonau Masnach y Cyngor ati i erlyn Donald John Cunningham o Stapleton Road, Amwythig fel rhan o Ymgyrch 'Date'. Ymgyrch parhaus yw hwn sy'n mynd i'r afael â chyflenwi baco anghyfreithlon yn y sir.

Plediodd Cunningham yn euog i dri throsedd o dan Ddeddf Nodau Masnach 1994 am gynnig tybaco ffug a'i ddatgelu i werthu. Plediodd yn euog hefyd i ddau drosedd am nad oedd gan y tybaco rybuddion iechyd digonol yn Saesneg fel sy'n ofynnol o dan Reoliad Tybaco a Chynnyrch Cysylltiedig 2016.

Yn Llys Ynadon Llandrindod ddydd Mercher, 22 Mai clywodd ynadon y buodd y diffynnydd yn targedu cwsmeriaid ym Mhowys trwy Facebook ac yn danfon y nwyddau ar gais.

Roedd gwybodaeth a gafwyd gan swyddogion safonau masnach yn awgrymu bod Cunningham yn cyflenwi baco. Fe'i gwelwyd yn hysbysebu tybaco ar werth trwy Facebook ar dri achlysur.

Derbyniodd swyddogion fwy o gudd-wybodaeth ym mis Mehefin 2018 a oedd yn dangos y byddai'r diffynnydd yn ardal Powys yn danfon tybaco i gwsmeriaid.

Ar 18 Mehefin yn dilyn cydweithio â Heddlu Dyfed Powys, stopiwyd cerbyd Cunningham ar yr A470 yn Llyswen.

Aeth swyddogion ati i archwilio'r cerbyd a darganfuon nhw wyth deg o gydau'n cynnwys 50g o dybaco'r un. Roeddent yn amau bod y baco'n ffug. Cymerwyd hwn oddi wrth Cunningham yn ogystal â 560 mewn arian parod, teclyn llywio â lloeren (sat nav), camera panel clociau a dau ffôn symudol. Roedd y pethau a gymerwyd gwerth £1,920 ar y stryd.

Clywodd ynadon fod samplau o'r baco wedi cael eu dadansoddi a chafwyd eu bod yn ffug. Gwelwyd bod dau fath yn cynnwys crynodiad cadmiwm pum gwaith yn uwch nag yr hyn a geir mewn cynnyrch dilys. Hefyd roedd pob cwd yn cynnwys olion plwm.

Yn ogystal dywedwyd wrth ynadon bod swyddogion wedi gweld Cunningham ar Facebook eto ym mis Gorffennaf yn cynnig baco i'w werthu. Roedd Safonau Masnach Swydd Amwythig wedi'i erlyn ym mis Rhagfyr 2018 am droseddau tebyg yn dyddio yn ôl i 2017.

Rhoddodd ynadon orchymyn cymunedol 12 mis gyda'r gofyn i fynychu 15 sesiwn ailsefydlu a rhoddwyd dirwy o £100 i Cunningham. Hefyd rhoddwyd gorchymyn iddo dalu £2,822.50 mewn costau a £85 o dâl ychwanegol. Gorchmynnodd ynadon ddifa a fforffedu'r baco.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod Cabinet ar faterion Safonau Masnach: "Mae mynd i'r afael â chyflenwi baco anghyfreithlon a ffug yn un o flaenoriaethau parhaus ein Gwasanaeth Safonau Masnach. Mae pryderon y gall y fasnach mewn baco anghyfreithlon ariannu troseddu cyfundrefnol yma yng Nghymru a ledled y Deyrnas Unedig.

"Mae baco anghyfreithlon yn broblem barhaus ym Mhowys a rhaid i ni weithredu'n gadarn i fynd i'r afael â fe. Rydym am anfon neges i bobl y byddwn yn gweithredu pan mae tystiolaeth o'r troseddu yma'n digwydd ar ein strydoedd."

Dywedodd Clive Jones, Arweinydd Cyngor Sir Powys ar Safonau Masnach, Diogelwch Cymunedau a Chynllunio at Argyfyngau:"Mae gwerthu baco rhad ac anghyfreithlon gan fasnachwyr drygionus mewn siopau, cartrefi preifat a thrwy gyfryngau cymdeithasol yn ariannu gangiau troseddol cyfundrefnol ac yn niweidio masnachwyr cyfreithlon.

"Hefyd mae hwn yn arwain at dwyll ariannol i'r llywodraeth a threthdalwyr, felly mae'n iawn bod y cyngor yn gweithredu i atal y math yma o droseddu.

"Mae'n cynrychioli bygythiad mawr i iechyd y genedl ac yn cynyddu nifer y bobl sydd mewn perygl o ddatblygu anhwylderau sy'n gysylltiedig ag ysmygu. Ar hyn o bryd mae'r rhain yn cyfrannu at 5,388 o farwolaethau a 26,489 o bobl yn gorfod mynd i'r ysbyty bob blwyddyn.

"Mae'n drosedd sy'n peryglu bywydau ar draws Cymru ac mae rhaid i ni gyfeirio adnoddau tuag at helpu i'w ddifa."

Gallwch chi gysylltu â Gwasanaeth Safonau Masnach y Cyngor yn Aberhonddu ar 01874 623420, yn Llandrindod ar 01597 826032 ac yn Y Drenewydd ar 01686 617524. Fel arall anfonwch e-bost i trading.standards@powys.gov.uk neu ewch i www.powys.gov.uk/tradingstandards 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu