Cosbi landlord am dipio anghyfreithlon

Image of fly-tipping on a road layby

18 Mehefin 2019

Image of fly-tipping on a road laybyMae cael gwared ag ysbwriel mewn cilfan wedi costio landlord o Rondda Cynon Taf £200 ar ôl iddyn nhw gael eu dirwyo gan Gyngor Sir Powys.

Bellach mae'r cyngor yn rhybuddio'r cyhoedd y gallant gael dirwy os bydd y cyngor yn dod o hyd i wastraff sydd wedi cael ei dipio'n anghyfreithlon ym Mhowys.

Rhoddodd Tîm Ymwybyddiaeth Gwastraff a Gorfodi'r cyngor y ddirwy ddiweddaraf ar ôl iddyn nhw ymchwilio i wyth bag du o sbwriel a daflwyd mewn cilfan ger Penderyn ar y ffin rhwng Powys a Rhondda Cynon Taf.

Ar ôl iddyn nhw archwilio'r gwastraff roedd swyddogion yn gallu ei olrhain yn ôl i eiddo ym Merthyr Tudful. Aethant ati i wirio ymhellach gan ddarganfod bod tenantiaid wedi gadael y tŷ'n ddiweddar.

Llwyddodd y tîm i olrhain landlord yr eiddo yn ôl i Rondda Cynon Taf. Wrth iddynt gael eu cyfweld o dan rybuddiad, gwnaethon nhw gyfaddef clirio'r eiddo cyn i denantiaid newydd symud i mewn a chael gwared â'r gwastraff ar gilfach ar ffordd yr A4059.

Derbyniodd y landlord ddirwy o £400 o dan Reoliadau Dyddodi Gwastraff Heb Awdurdod (Cymru). Derbynion nhw'n ddirwy a thalu £200. Mae dewis talu'n gynnar ar gael os bydd y ddirwy yn cael ei thalu o fewn 14 diwrnod.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd, Ailgylchu ac Asedau: "Rydym am i Bowys fod yn lle llawn croeso i'n trigolion a'n hymwelwyr ac mae hyn yn dechrau trwy gael amgylchedd glân.

"Mae rhan fwyaf o'r cyhoedd a busnesau'n ailgylchu ac yn cael gwared ar eu gwastraff yn y ffordd gywir. Fodd bynnag, mae rhai pobl yn difetha ein cymunedau gyda'u gweithredoedd hunanol trwy waredu eu gwastraff yn slei bach.

"Rhaid i ni wneud y neges hon yn gwbl gryf: mae tipio anghyfreithlon yn drosedd sy'n gwneud niwed i'r amgylchedd ac yn costio trethdalwyr arian pan mae rhaid inni glirio'r gwastraff. Byddwn yn mynd i'r afael yn llym ar y sawl sy'n cael gwared ar eu gwastraff yn anghyfreithlon trwy gryfhau ein camau gorfodi.

"Gobeithio y bydd hwn yn rhybudd i ddangos y byddwn yn ymchwilio i ymddygiad gwrthgymdeithasol o'r fath a mynd ati'n syth i gymryd camau gorfodi priodol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu