SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dirwyo trigolyn o Dalgarth am dipio anghyfreithlon

Image of fly-tipping by bottle banks in Talgarth

20 Mehefin 2019

Image of fly-tipping by bottle banks in TalgarthMae rhoi gwastraff y cartref i ffrind rhywun arall i gael gwared â fe wedi costio £150 i breswylydd o Dalgarth ar ôl iddo gael ei dipio'n anghyfreithlon yn y fro leol.

Rhoddodd Cyngor Sir Powys y ddirwy ar ôl ymchwiliad llwyddiannus, lle gwelwyd o le'r oedd y gwastraff wedi dod.

Canfu Tîm Ymwybyddiaeth Gwastraff a Gorfodi'r cyngor bedwar bag du a oedd yn cynnwys ysbwriel cymysg o'r cartref. Gadawyd y bagiau ger banciau poteli ar y safle ailgylchu cymunedol yn Iard yr Orsaf yn Nhalgarth yn ôl ym mis Chwefror 2019.

Dechreuodd ymchwiliad ar ôl i ymchwiliad o'r gwastraff ddatgelu gohebiaeth bersonol a oedd yn cysylltu'r gwastraff â rhywun a ddrwgdybiwyd.

Wrth gael eu cyfweld o dan rybuddiad, derbyniodd yr unigolyn dan amheuaeth mai nhw oedd piau'r gwastraff a gafodd ei daflu'n anghyfreithlon. Serch hynny, gwadon nhw dipio'r gwastraff eu hunain. Honnon nhw eu bod wedi rhoi'r gwastraff i ffrind er mwyn iddyn nhw gael gwared arno ond nid oedden nhw'n fodlon enwi'r pechadur.

Nid oedd yr unigolyn dan amheuaeth yn medru dangos eu bod wedi trosglwyddo eu gwastraff i gludwr cofrestredig. Mae hyn yn drosedd o dan Ddeddf Amddiffyn yr Amgylchedd 1990.

Cafodd yr unigolyn dan amheuaeth ddirwy o £300, a dderbyniwyd ganddynt. Talon nhw £150 gan fod dewis talu'n gynnar ar gael os bydd y ddirwy'n cael ei thalu o fewn deg diwrnod.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Priffyrdd, Ailgylchu ac Asedau: "Mae gennym bwerau newydd i gymryd camau gorfodi yn erbyn aelwydydd sy'n defnyddio cludwyr heb awdurdod gyda dirwyon fel ffordd arall i gosbi yn lle erlyn.

"Mae gwastraff yn cael ei reoleiddio'n llym i amddiffyn iechyd y cyhoedd a'r amgylchedd. Mae gan bob un ohonom ddyletswydd gofal cyfreithiol i gael gwared ar ein gwastraff yn broffesiynol. Rhaid i chi ddefnyddio cariwr gwastraff cofrestredig bob tro.

"Byddwch yn wyliadwrus o'r rheiny sy'n hysbysebu ar gyfryngau cymdeithasol neu bobl sy'n dod i stepen eich drws i gynnig casgliadau gwastraff rhad. Mae hwn yn rhy dda i fod yn wir ac mae'r bobl hyn yn tipio'ch gwastraff yn slei bach. Rhaid i chi wirio eu bod yn gludwyr gwastraff dilys."

Am fwy o wybodaeth am ddyletswydd gofal i aelwydydd ewch i www.flytippingactionwales.org

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu