1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Pwysau parhaus ar wasanaethau cyhoeddus yn cael ei ragweld

Image cynrychioli Pwysau parhaus ar wasanaethau cyhoeddus yn cael ei ragweld
New money

Bydd cynghorwyr yn cael gwybod y gallai Cyngor Sir Powys wynebu bwlch ariannu o £46m dros y tair blynedd nesaf gyda gwasgfa barhaol ar gyllid cyhoeddus. 

Bydd y neges ddigysur a fydd yn golygu dewisiadau anodd ar gyfer darparu gwasanaethau yn y dyfodol yn cael ei chyflwyno fel rhan o sesiwn briffio ar y gyllideb sy'n cael ei chynnal yn Llandrindod heddiw (Dydd Mercher).

Cyn y sesiwn dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar faterion Cyllid; "Mae angen i ni gynllunio ar gyfer y galw cynyddol am wasanaethau, pwysau chwyddiant a gostyngiadau mewn termau real a ragwelir yn ein cyllid gan Lywodraeth Cymru".

"Rydym wedi modelu ystod o senarios ariannu i'n helpu i ddeall pa gyllid allai fod ar gael dros y tair blynedd nesaf - hyd yn oed gyda setliad arian gwastad, bydd y pwysau o alw cynyddol am wasanaethau a chostau chwyddiant yn arwain at wasgfa bellach ar adnoddau'r cyngor."

"Wrth ddatblygu ein cynlluniau gwasanaeth byddwn yn canolbwyntio ar ein blaenoriaethau ac yn sicrhau canlyniadau i'n dinasyddion. Mae'n anochel y bydd y ffordd yr ydym yn darparu ein gwasanaethau yn parhau i newid a bydd y lefelau gwasanaeth a gynigir yn cael eu harwain gan yr hyn y gallwn ei fforddio."

"Mae'r senarios cyllido yn dangos bwlch ariannol sy'n amrywio o £ 30 miliwn i £46 miliwn dros y tair blynedd ariannol nesaf, gyda bwlch disgwyliedig o £8m - £13m y flwyddyn nesaf.

"Mae'r Cyngor yn adolygu ei gyllideb gyfan i sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar yr hyn sydd bwysicaf i'n dinasyddion a byddwn yn ymgysylltu â'r cyhoedd yn y broses hon yn ystod yr hydref wrth i ni ddatblygu cynigion ar gyfer rheoli ein sefyllfa ariannol.

"Hyd yn oed mewn cyfnod heriol mae'n hanfodol bod y Cyngor yn parhau i fuddsoddi mewn gwasanaethau, byddwn yn gweld buddsoddiad cyfalaf pellach yn ein hysgolion, tai a rhwydwaith ffyrdd a fydd yn darparu cyfleoedd yn yr economi leol ac yn creu swyddi."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu