SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Pwysau parhaus ar wasanaethau cyhoeddus yn cael ei ragweld

New money

26-Jun-2019

New moneyBydd cynghorwyr yn cael gwybod y gallai Cyngor Sir Powys wynebu bwlch ariannu o £46m dros y tair blynedd nesaf gyda gwasgfa barhaol ar gyllid cyhoeddus. 

Bydd y neges ddigysur a fydd yn golygu dewisiadau anodd ar gyfer darparu gwasanaethau yn y dyfodol yn cael ei chyflwyno fel rhan o sesiwn briffio ar y gyllideb sy'n cael ei chynnal yn Llandrindod heddiw (Dydd Mercher).

 

Cyn y sesiwn dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar faterion Cyllid; "Mae angen i ni gynllunio ar gyfer y galw cynyddol am wasanaethau, pwysau chwyddiant a gostyngiadau mewn termau real a ragwelir yn ein cyllid gan Lywodraeth Cymru".

"Rydym wedi modelu ystod o senarios ariannu i'n helpu i ddeall pa gyllid allai fod ar gael dros y tair blynedd nesaf - hyd yn oed gyda setliad arian gwastad, bydd y pwysau o alw cynyddol am wasanaethau a chostau chwyddiant yn arwain at wasgfa bellach ar adnoddau'r cyngor."

"Wrth ddatblygu ein cynlluniau gwasanaeth byddwn yn canolbwyntio ar ein blaenoriaethau ac yn sicrhau canlyniadau i'n dinasyddion. Mae'n anochel y bydd y ffordd yr ydym yn darparu ein gwasanaethau yn parhau i newid a bydd y lefelau gwasanaeth a gynigir yn cael eu harwain gan yr hyn y gallwn ei fforddio."

"Mae'r senarios cyllido yn dangos bwlch ariannol sy'n amrywio o £ 30 miliwn i £46 miliwn dros y tair blynedd ariannol nesaf, gyda bwlch disgwyliedig o £8m - £13m y flwyddyn nesaf.

"Mae'r Cyngor yn adolygu ei gyllideb gyfan i sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar yr hyn sydd bwysicaf i'n dinasyddion a byddwn yn ymgysylltu â'r cyhoedd yn y broses hon yn ystod yr hydref wrth i ni ddatblygu cynigion ar gyfer rheoli ein sefyllfa ariannol.

"Hyd yn oed mewn cyfnod heriol mae'n hanfodol bod y Cyngor yn parhau i fuddsoddi mewn gwasanaethau, byddwn yn gweld buddsoddiad cyfalaf pellach yn ein hysgolion, tai a rhwydwaith ffyrdd a fydd yn darparu cyfleoedd yn yr economi leol ac yn creu swyddi."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu