SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Cam 4

step 4

 

Is-deitlau ar gyfer y fideo cynnydd Cam 4 uchod

Ness Young, Cyfarwyddwr corfforaethol (Trawsnewid) Cyngor Sir Powys

New Young ydw I a fi yw'r Cyfarwyddwr Corfforaethol ar gyfer Trawsnewid I Gyngor Sir Powys.  Rwy'n arwain Cam 4 Cynllun Lles y Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus, dan y enw Tuag at 2040.  Nod Cam 4 yw gweithio gydag eraill a'u dylanwadu I sicrhau seilwaith digidol gwell I Bowys.  Mae'r ffordd rydym yn byw ac yn gweithio heddiw yn newid.  Mae technoleg ddigidol yn cael effaith fawr ar fywyd pob un ohonom. Mae'r Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus am weithio gyda'r Llywodraeth, busnesau, cymunedau a dinasyddion I sicrhau mynediad I'r seilwaith digidol diweddaraf a thechnoleg digital.

Yn ystod 2018-19 buodd y Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus yn canolbwyntio ei ymdrechion gan ddatblygu cysylltedd digidol yn ein cymunedau, ac yn ymchwilio I genhedlaeth nesaf gwasanaeth rhyngrwyd band eang, a adwaenir fel Rhyngrwyd Gigabit.  Buom yn cydweithio â Llywodraeth Cymru I ddeall amserlen cyflwyno cynllyn Superfast 2.  Mae'r Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus hefyd wedi bod yn cefnogi datblygiad cynlluniau cymunedol.  Cwblhawyd Cynllun Cymunedol Yscir, ceir nifer o gynlluniau cymunedol eraill I'w hystyried, yn ddibynnol ar gyflwyno Superfast 2.  Mae'r Bwrdd Gwasanaeth wedi ymddiddor'n frwd mewn datblygiad Bargen Twf Canolbarth Cymru.  Mae'n cydnabod y cyfleoedd y gall y Fargen ei chreu I gefnogi busnesau digidol a gwella cysylltedd digidol ledled y sir.  Bellach ry'n ni wrthi'n datblygu rhaglen trawsnewid digidol uchelgeisiol ar gyfer y Cyngor.  Ry'n ni'n gweithio gyda'n cydweithwyr yn y Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus I ddarparu'r arweinyddiaeth sydd ei  hangen i gyflawni'r seilwaith digidol y mae poblogaeth Powys yn ei haeddu.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu