SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Cam 8

step 8

 

Is-deitlau ar gyfer y fideo cynnydd Cam 8 uchod

Martin Cox, Pennaeth Gweithredliadau (Canolbarth), Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyfoeth Naturiol Cymru ar Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys.  Un o'n prif gamau, o fewn Cynllun Llesiant Powys, yw datblygu strategaeth amgylcheddol gynaliadwy I weithio ar draws y sector cyhoeddus a thu hwnt.  Rydym wedi datblygu 5 prif thema I'r strategaeth hon. 

Y thema gyntaf yw cysylltu pobl gyda natur.  Pam fydd pobl yn profi'r amgylchedd ac yn deall ei bwysigrwydd I'w lles, yna meant yn ei werthfawrogi ac yn cefnogi ei ddiogelu.  Yn ail thema yw gostwng ein heffaith.  Dyna yw'r effaith o lygredd, o wastraff, o newid hinsawdd.

Mae ein trydedd thema yn ymwneud â gwalla ein cydnerthedd ecolegol ac o ran newid hinsawdd, ar gyfer yr amgylchedd ac ar gyfer cymunedau Powys.  Mae'r bedwaredd thema o fewn ein strategaeth yn canolbwyntio ar y defnydd cynaliadwy o adnoddau naturiol.  Ym Mhowys, mae ein hamgylchedd yn hollol allweddol I'n heconomi, ac rydym angen gallu diwallu anghenion heddiw, ac rydym angen gallu diwallu anghenion heddiw, heb gyfaddawdu ar anghenion cenedlaethau'r dyfodol. 

Mae ein thema olaf o fewn y strategaeth yn ymwneud ag adnabod ac adeiladu ar yr holl waith rhagorol sydd wedi cael ei wneud.  Mae llawer o waith gwych yn cael ei gyflawni ond rydym angen tynnu ynghyd a chydlynu'r holl strategaethau hyn fel y gallwn wneud y defnydd gorau o'n hadnoddau I gyflwyno'r buddion mwyaf.

Rydym hefyd angen ceisio dynode unrhyw fylchau ardaloedd o bosibl lle nad oes unrhyw un yn gweithio a lle y mae angen I ni wneud mwy.  Rydym hefyd eisiau dynodi'r cyfleoedd gwirioneddol lle y gallwn gyflwyno buddion arwyddocaol a phendant I'r amgylchedd ac i'r bobl. 

Felly dewch I'n cefnogi gyda'r gwaith hwn wrth symud ymlaen, rydym angen diogelu a gwella ein hamgylchedd naturiol, gan ei fod mor bwysig i les cenediaethau'r presennol a'r dyfodol ym Mhowys.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu